Search:

Фінансовий аналіз діяльності

Порядок і джерела форму­вання статутних фондів залежать від типу підприємства і форми власності, на базі якої воно функціонує. В Україні права підприємств різних типів і форм власності закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України «Про власність», «Про підприємство в Україні», «Про господарські товариства».

З 1 січня 1995 р. в Україні скасовано порядок, що передбачав вилучення державою частини амортизаційних коштів державних підприємств до державного бюджету для створення централізованих фондів капіталовкладень, тобто вся сума амортизаційних відрахувань перебуває у розпорядженні підприємств для витрат за цільовим призначенням. Але не виключено, що, враховуючи інвестиційну ситуацію в країні, такий порядок може бути запроваджено знову.

Таким чином, беручи до уваги, що нормативні акти постійно змінюються та доповнюються, керівництву підприємства потрібно постійно цікавитися змінами у законодавстві.

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “ПАРИТЕТ

2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ “ПАРИТЕТ”

ВАТ “ПАРИТЕТ” засноване в 1989 році як цех від іншого заводу. В 1999 році завод був підпорядкований міністерству верстатобудування та інструментальної промисловості України. З цього часу завод налагодив масовий випуск різців токарних напаяних, збірних, фрез кінцевих, наборів слюсарно – монтажних інструментів.

Акціонування підприємства почалось в 2001 році. На 1 листопада 2001 року на аукціонах продано 43% акцій. Статутний фонд становить 56442 гривень. Чисельність робітників становить 245 чол.

Метою діяльності ВАТ „ПАРИТЕТ“ є отримання прибутку за рахунок наукової, виробничої та підприємницької діяльності.

Предметом діяльності є :

1. виробництво слюсарно – монтажних, металорізальних інструментів для машинобудівних підприємств, підприємств різноманітних галузей народного господарства, майстерень ремонтного профілю, сільськогосподарських підприємств, транспорту, а також власників легкових автомобілів;

2. реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці;

3. збереження на договірній основі мобілізаційних потужностей;

4. виробництво та реалізація товарів народного споживання;

5. надання послуг іншим юридичним особам та населенню;

6. зовнішньоекономічна діяльність;

7. комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

Майно Товариства складається з основних засобів та обігових цінностей, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку та торговий знак.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

За рішенням загальних зборів Товариство створює :

а) резервний (страховий) фонд;

б) фонд оплати дивідендів.

Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

2.2. Аналіз основних показників діяльності ВАТ „ПАРИТЕТ”

Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в поточному 2006 році доцільно скласти таку таблицю:

Таблиця 1. Техніко-економічна характеристика ВАТ ”Альфа”

Показники

Одиниця виміру

2005

2006

Відхилення

Темп росту, %

I. Продукція

     

1.1.Обсяг промислової продукції (послуг) в оптових цінах без ПДВ та акцизного збору в діючих цінах

Тис.

грн.

631,8

957,0

325,2

51,5

1.2.Зміна залишків незавершеного виробництва

Тис.

грн.

16,9

33,7

+16,8

99,4

II. Фінансові результати

   

2.1. Балансовий прибуток (збиток)

Тис.

грн.

(3)

(87)

2.2.Собівартість виготовленої продукції

Тис.

грн.

748

1030,3

282,3

37,7

2.3. Виручка від реалізації продукції (товарів, послуг)

Тис

грн.

853

1111

258

30,2

III. Основні фонди

   

3.1. Річна вартість основних фондів

Тис.

грн.

3562,2

3388,7

-173,5

-4,8

IV. Праця

   

4.1. Чисельність штатних працівників основної діяльності (середня)

Чол.

207

189

-18

-8,7

4.2. Фонд оплати праці

Тис.

грн.

177

249

72

40,7

V. Ефективність виробництва

     

5.1. Фондовіддача

 

0,18

0,28

0,10

55,5

5.2. Фондомісткість

 

5,64

3,54

-2,1

-37,23

5.3. Фондоозброєність

 

17,21

17,93

0,72

4,18

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Подібні реферати:

Доарбітражне врегулювання господарських спорів, арбітражне врегулювання господарських спорів

Коли підприємство має високий рівень дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, не оплачені в строк, то в рамках рефінансу­вання заборгованості проводиться комплекс процедур щодо її примусо­вого стягнення, у тім числі звернення з позовом в арбітражний суд. Позов в арбітражний суд може бути направлений тільки за умови дотримання встановленого порядку доарбітражного врегулювання спорів, який полягає у зверненні кредитора до дебітора з письмовою претензією про відшкодування заборгованості. У претензії ...

Спекулятивні стратегії на біржі

СПЕКУЛЯТИВНІ УГОДИ Поширеними біржовими операціями є спекулятивні угоди, які укладаються з метою отримання прибутку в умовах коливання цін. Спекулятивний прибуток отримують з різниці між ціною біржового контракту в день укладення і ціною в день його виконання. Виділяють різні види спекулятивних угод. Так, спекулянти можуть скуповувати біржові контракти з метою їх наступного продажу за більш високою ціною. Цей вид спекуляції називається грою на підвищення цін. Спекулянтів в цьому випадку називають "биками", а ...

Аналіз рентебельності за методом моделі Du Pont

При аналізі коефіцієнтів рентабельності найбільш широке розповсюдження отримала факторна модель фірми „DuPont”. Призначення моделі ─ визначити чинники, які впливають на ефективність роботи підприємства та оцінити цей вплив. Оскільки існує велика кількість показників рентабельності, аналітики цієї фірми обрали один. На їх думку найбільш важливий ─ рентабельність власного капіталу. Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Схематичне зображення ...