Search:

Інтеграційна система України

Загалом кордони України протягом року в обох напрямах перетинають понад 100 млн. чол.

На основі викладеного можна зробити висновок, що Україна як країна, що виникла в результаті процесів регіоналізації, процесу розвитку світової еоконміки, є досить інтегрованою у світове господарство і процес інтеграції визначається процесами формування нової структури системи "світове економіка".

Висновок

Інтеграція України в світове господарство - один з пріоритетів її державної політики з моменту проголошення незалежності. Активне включення України в міжнародний поділ праці (МПП) призвано служити:

- підтримці в функціональному стані її галузей в період структурної перебудови і становлення ринкових відносин в державах колишнього СРСР;

- витяганню вигід від участі в МПП за рахунок використання порівняльних переваг у виробництві тих або інших товарів;

- забезпеченню оптимальних масштабів випуску продукції, гарантуючих окупність витрат на розробку і освоєння випуску нових видів продукції;

- отриманню доступу до світових ресурсів науково-технічної інформації і капіталу.

Як показує світовий досвід, інтеграція в сучасну світову економіку - це тривалий процес, який вимагає вироблення довгострокової економічної політики, що враховує історичні і господарські особливості кожної конкретної країни, тенденції НТП і світогосподарських зв'язків. Її реалізація складається в структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентоспроможності її галузей, кореної перебудові форм і методів господарських зв'язків, в поступальному русі вперед в напрямі більшої відвертості економіки.

Список літератури

Указ Президента України “Про затвердження стратегії інтеграції України до ЄС” // Урядовий кур’єр. – 18 червня 1998.

Бачурин А. Интеграция экономик и создание общего рынка – веление времени // Экономист. – 1996. - № 7. – с. 43-51.

Дергачев В. Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон // Экономика Украины. – 1996. - № 7. – с. 43-51.

Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997 г.

Кириченко О. Деяки аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України. – 1997. - № 7. – с. 75-82.

Матеріали Мінстату України "Торговий дефіцит - 96"// Фінансова Україна. - 1 квітня 1997 р.

Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997. – 235 с.

Плотніков О. Україна: місце в світі і шляхи виходу з кризи // Україна: аспекти праці. – 1997. - № 5. – с. 33-35.

Пустовойтенко В. П. Україна зацікавлена в європейській інтеграції // Урядовий кур’єр. – 3 лютого 1998.

Сіденко В. Прорив у Європу – яким чином? // Політика і час. – 1997. - № 11. – с. 18-27

Скеленко О., Дрозденко В. Проблеми входження України до ЄС // Розбудова держави. – 1996. - № 2. – с. 31.

Токарев А. Интеграция Украины в международное разделение труда // Бизнес-Информ. – 1998. - № 8. – с. 66-70.

Чистілін Д. Еволюційний розвиток світової економіки та інтеграція України // Економіка України. – 1999. - № 1. – с.80-88.

Шевченко С. Украина вырабатывает теорию и стратегию интеграции в ЕС // Финансовая Украина. – 15 октября 1996.


[1] Плотніков О. Україна: місце в світі й шляхи виходу з кризи//Україна: аспекти праці. - 1997р. - №5. - с.33-35.

[2] Матеріали Мінстату України "Торговий дефіцит - 96"// Фінансова Україна. - 1 квітня 1997 р.

[3] Див. там же.

[4] Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997 г.

[5] Див. там же.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Морський транспорт світу

Вступ Розглядаючи транспорт світу, варто звернути увагу на його місце в загальній світовій транспортній системі. За обсягом і структурою транспортних перевезень визначають рівень розвитку та особливості структури господарства країни чи регіону, а за конфігурацією транспорт­ної мережі - особливості та закономірності розміщення господарської діяльності. Морський транспорт служить для зовнішньоекономічних зв'язків. Лише у деяких країнах, таких як Росія, США, Китай, Канада, Туреччина, Франція, морський транспорт здійснює ...

Проблеми безробіття в Україні

ПЛАН: Вступ 1. Сутність та причини безробіття. 2. Види безробіття та правове забезпечення права на працю. 3. Інфляція і зайнятість населення. 4. Безробіття в Україні: 4.1. Причини безробіття в Україні. 4.2. Система заходів щодо регулювання безробіття в Україні. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн. чол. ). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного ...

Сільське господарство України

ЗМІСТ І Вступ_______________________________________________________ ІІ Сільське господарство України________________________________ Значення та структура сільського господарства____________ Основні риси землеробства___________________________ Основні риси рослинництва__________________________ Основні риси тваринництва__________________________ 2.Продуктивність праці та рентабельність сільського господарства_______________________________________________ Екологія і сільське господарство___________________________ ...