Search:

Комунікативний процес в організації, суть, етапи, елементи, вимоги до побудови

Усі складові маркетингової політики комунікацій тісно зв'язані між собою і мають спільну мету — прискорити просування товарів на цільових ринках, спонукати покупців до активних дій (рис. 2).

Рис. 2. Модель участі маркетингової політики комунікацій у процесі взаємодії ринків споживачів і бізнесових структур

Але ці складові допомагають досягти спільної мети різними способами (табл. 1). Крім того, вони відіграють неоднакову роль у здійсненні завдань маркетингу. Так, за даними зарубіжних фахівців, щодо товарів повсякденного попиту їхню значущість можна розподілити так: на першому місці — рекламування това­рів, на другому — стимулювання продажу, на третьому — особис­тий (персональний) продаж цих товарів і тільки на четвертому — робота з громадськістю (паблІк рилейшнз). Для товарів промис­лового призначення ця картина є іншою: на першому місці — особистий продаж та прямий маркетинг, на другому — стимулю­вання продажу, на третьому — рекламування товарів і на четвер­тому — також робота з громадськістю.

Таблиця 1.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГУ

Бажане ставлення споживача до товару або послуги

Ефективний інструмент маркетингу

Обізнаність

Публік рилейшнз, рекламування, персональний продаж

Зацікавлення

Рекламування

Бажання придбати

Стимулювання продажу

Дія (купівля)

Персональний продаж

Але останнє десятиліття XX ст. внесло певні корективи у це ранжирування. Так, у соціально-етичному маркетингу на одне з чільних місць поступово виходить робота з громадськістю. Адже прихильне ставлення громадськості до комерційних структур е так званим нематеріальним активом, котрий навіть відображаєть­ся в балансі цих підприємств. Відтак перед паблік рилейшнз і постає завдання просування великих груп людей від стадії фор­мування певних нових бажань до свідомої та активної купівлі то­варів (послуг), що задовольнятимуть ці бажання.

Усе більшу роль починає відігравати прямий маркетинг, коли продаж товару відбувається без посередників, тобто клієнт замо­вляє вибрану в каталозі річ телефоном або за допомогою інших засобів масової інформації (наприклад через Інтернет) і отримує її поштою.

Розглядаючи елементи маркетингових комунікацій в їхній єд­ності (marketing communication mix), варто спинитися і на сучас­них змінах у класифікації цих елементів відповідно до їхньої ролі як могутньої зброї для завоювання прихильності споживачів.

Згідно з легендою, поширеною серед практиків маркетингу, коли компанії «Проктер енд Гембл» знадобилося проаналізувати свій рекламний бюджет, винахідливий менеджер провів жирну лінію, яка поділила увесь перелік витрат на дві нерівні частини. Зверху залишилось те, що було зв'язане з пресою, радіо, телеба­ченням, і зовнішня реклама, а знизу — все інше. Верхня частина отримала назву ATL (above the line — над лінією). Другу, зрозу­міло, назвали BTL, тобто below the line (під лінією).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Оцінка ризиків

план Цілі і завдання аналізу проектних ризиків. Поняття проектних ризиків Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування Кількісний підхід до оцінки ризику Аналіз чутливості Аналіз сценаріїв Імітаційний метод Монте-Карло Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику Управління проектними ризиками Література: Брігхем Є.Ф. Основи фінасового менеджменту. – Київ, “Молодь”, 1997. ...

Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Етапи процесу контролю. Стилі керівництва

Зміст 1. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. 2. Етапи процесу контролю. 3. Стилі керівництва. 1. Фактори впливу на організацію. Фактори внутрішнього середовища організації. Організація – це форма об’єднання людей з метою досягнення певних цілей на засадах позаособистих стосунків. Рис. 1. Поняття середовища організації Середовище організації – це сукупність певних обставин і факторів як у середині організації, так і навколо неї, що впливають на прийняття рішень. Організація ...

Лідерування

План лекції Поняття і сутність лідерування. Поведінкові теорії лідерування. Ситуаційні теорії лідерування. 1. Поняття і сутність лідерування В кожній організації здійснюється горизонтальний та вертикальний поділ праці, в процесі якого менеджери отримують повноваження, тобто право впливати на поведінку підлеглих для забезпечення цілей діяльності організації. Наявність права впливати на діяльність підлеглих є необхідною передумовою керування, але ще не гарантує ефективності такого впливу. Існують різні способи реалізації ...