Search:

Податок на додану вартість і податок на промисел

Ставка податку на промисел установлюється у розмірі 10% указаної у декларації вартості товарів, що підлягають продажу протягом трьох календарних днів, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати. У разі збільшення терміну продажу товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється.

Не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва, а також продаж автотранспортних засобів, які перебувають у приватній власності громадян, якщо вони реалізуються один раз протягом року.

Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаної платником сумарної вартості товарів і ставки податку. Придбання патенту здійснюється на підставі поданої дек­ларації, в якій зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові плат­ника; адреса проживання; найменування і вартість товару; кількість днів; кількість товару; вартість одиниці товару; су­марна вартість товару. Декларація, на підставі якої визначаєть­ся об'єкт оподаткування, подається до податкової інспекції за місцем проживання громадян України або до податкового орга­ну за місцем реалізації товару (якщо громадянин не має постій­ного місця проживання). У декларації, крім загальних відомо­стей про громадянина, вказується перелік товарів, що перед­бачається реалізувати, та їх вартість. Форма декларації встановлюється Державною податковою адміністрацією України.

Мінімальний термін дії одноразового патенту - три, максимальний - сім календарних днів.

У зв'язку з тим, що здійснення торгової діяльності з прид­банням одноразового патенту передбачає несистематичну діяльність, то і вести облік доходів і витрат не потрібно. Умо­вою здійснення несистематичної торгової діяльності за допо­могою придбання одноразового патенту є реалізація товару винятково на території ринків. Придбання одноразового патен­ту при торгівлі на території ринку не звільняє громадянина, що здійснює таку торгівлю, від сплати ринкового збору і до­тримання правил торгівлі на ринках.

У разі, коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною і зобов'язує громадян зареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно до чинного законодавства України

Особливістю відповідальності платників податків є те, що при недотриманні вимог Декрету застосовуються адміністра­тивні штрафи у разі:

1) здійснення продажу товарів без придбання одноразового патенту;

2) здійснення продажу товарів, не внесених у декларацію.

За ці порушення адміністративний штраф стягується в розмірі від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян. За повторне порушення санкція застосовується у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адміністративні штрафи застосовуються тільки у разі, якщо ці порушення здійснюють громадяни, що займалися торгівлею не більше чотирьох разів у календарному році. Якщо контро­люючі органи встановили, що продаж здійснювався більше чо­тирьох разів у календарному році, то розмір адміністратив­них штрафів регулюється Декретом Кабінету Міністрів Украї­ни «Про прибутковий податок з громадян» і розглядається як здійснення торгової діяльності без державної реєстрації. Варто зауважити, що Декретом не передбачене таке порушення, як зміна продажної вартості товарів у процесі їх реалізації.

Податок на промисел зараховується до місцевих бюджетів за місцем придбання одноразового патенту.

Список використаної літератури

1. Закон України “Про Державний бюджет України” від 30.12.97

2. Закон України «Про податок на промисел» від 17.03.93

3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97

4. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Економіка Східної Європи

У післявоєнному соціально-економічному розвиткові Східної Європи можна виділити два етапи. Перший (дру­га половина 40—кінець 80-х років)—це етап соціаліс­тичного розвитку, важливими особливостями якого стали панування суспільних форм власності на головні засоби виробництва та планово-адміністративне регулювання еко­номіки. Основою економіки був загальнодержавний план соціального та економічного розвитку, важливі положення якого централізовано доводились до безпосередніх вироб­ників та споживачів. Вартісні форми й методи ...

Економічні проблеми в умовах ринкових економічних відносин і регіональні проблеми в перспективах

Структура економіки в її широкому розумінні охоплює всі сфери людської діяльності - від макро- до мікроекономічного рівня. Це не тільки галузева макроструктура в моделі міжгалузевого балансу за схемою "затрати - випуск". Вона, безумовно, є найважливішою і основною ланкою, своєрідним ядром загальної структури економіки. До речі, розгорнута економіко-математична модель міжгалузевого балансу в його динамічній будові, що відбиває міжгалузеві потоки, і сьогодні вважається визначним досягненням економічної дмки у справі ...

Економічний аналіз

План Цілі економічного аналізу Загальнозастосовні методики Потенційно застосовні методики 1. Цілі екологічного аналізу Вплив на довколишнє середовище є одним з найпоши­реніших зовнішніх факторів, або екстерналій, у проектах як дер­жавного, так і приватного сектора. Впливи на довколишнє середовище досить неоднозначні і не завжди легко піддаються звичайному аналізу з позицій витрат і вигід проекту. Екологічний аналіз посідає особливе місце в про­ектному аналізі. Це місце зумовлене двома причинами: 1) недо­статньою вивченістю ...