Search:

Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин

Реферати » Математика » Схеми застосування інтеграла до знаходження геометричних і фізичних величин

План

Визначення та обчислення об’єму тіла

Обчислення об’єму тіла за площами його поперечних перерізів

Обчилення об’єму тіла обертання

Обчислення об’ємів

1.Обчислення об’єму тіла за його за площами

поперечних перерізів

На рис. 10.5 задано тіло, що обмежене зверху поверхнею , а також площинами , , , .

Нехай треба визначити будь-яку площу перерізу тіла

площиною, перпендикулярною до осі . Виділимо в тілі частинку, одержану двома паралельними перерізами, віддаленими один від одного на величину .Тоді об’єм виділеної частини

Інтегруючи, отримаємо

(10.5)

Рис.10.5 Рис.10.6

2. Об’єм тіла обертання

Нехай фігура (рис.10.6) обертається навколо осі . У результаті утвориться тіло обертання. Знайдемо його об’єм. Для цього виділимо смужку шириною . Його висоту можна взяти такою, що дорівнює. У результаті обертання фігури навколо осі смужка опише циліндричне тіло висотою з радіусом основи . Його об’єм Після інтегрування отримаємо

(10.6)

Приклад 1. Гіперболічний циліндр перетнутий двома площинами, з яких перша перпендикулярна до твірної, а друга проходить через фокус гіперболи перетину циліндра першою площиною так, що лінія її перетину з першою площиною перпендикулярна до осі гіперболи і утворює кут з першою площиною (рис. 10.7). Знайти об’єм гіперболічного відрізка , якщо відстань від фокуса гіперболи до її найближчої вершини дорівнює

2 м, а довжина перпендикулярного до її осі відрізка , що з’єднує дві точки гіперболи і проходить через фокус, дорівнює 10 м .

Р о з в ‘ я з о к. Нехай відрізок

м,м, фокус гіперболи , – одна з віток гіперболи. Позначимо , . Тоді точка матиме координати

Отже рівняння гіперболи буде таким:

Підставивши сюди координати точки і, враховуючи, що , одержимо таку систему рівнянь для визначення і :

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Степеневі ряди. Теорема Абеля. Область збіжності степеневого ряду

План Розвинення функції у степеневий ряд. Контрольні запитання Яке розвинення в степеневий ряд функції ex. Яке розвинення в степеневий ряд функції sin x. Яке розвинення в степеневий ряд функції cos x. Яке розвинення в степеневий ряд функції ln(1+x). Яке розвинення в степеневий ряд функції arctg x Література Соколенко О.І. Вища математика: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 432с. Розвинення в степеневі ряди функцій, ex, sinx,cosx Додатковий член формули Тейлора у формі Лагранжа для функції f(x)=ex має ...

Диференціальні рівняння І порядку

ПЛАН Основи означення. Диференціальні рівняння І порядку. Задача Коші. Теорема існування та єдності розв'язку. Економічні задачі, що потребують використання диференціального рівняння. І. Означення. Диференціальним рівнянням називають рівняння, яке містить незалежну змінну х, шукану функцію у і її похідні у, у,..., у(N). Символічно диференціальне рівняння записується так: (1) Приклад: 2х+у-3у'-0; у'-4-0; Sin у'-cosх у; у'-2х – диференціальне рівняння. Означення. Порядком диференціального рівняння ...

Тригонометричні функції

1. Стисненням заготовки на прокатному стані на­зивають величину де і — товщини заготовки до і після прокатування. Доведіть, що -, де d — діаметр вала і — кут захвату. Вказівка. З прямокутного трикутника АОВ: ОВ = 0,5d cos, = 2. 2. Схили двосхилого і схили ABFE і CDEF чотири­схилого даху з горизонтальною площиною утворюють кут , а схили ADE і BCF — кут . Для якого даху — дво- чи чотирисхилого потрібно менше мате­ріалу? Вказівка. Площа двосхилого даху , а чотирисхилого - . Щоб порівняти ці площі, розглянемо їх різницю ...