Search:

Системний аналіз

Найкращім способом колективного генерування альтернатив є "мозковий штурм (атака)". Він покликаний віднайти якомога більше ідей, за допомогою яких можна вирішити проблему. Для створення творчих підходів необхідно відділити винайдення альтернатив від їх оцінки та якомога більше розширити коло цих альтернатив, а не шукати єдине рішення.

Синектичний метод передбачає створення постійно діючих груп, які спільно вирішують творчі завдання впродовж тривалого часу. Інтелектуальна потужність групи по мірі накопичення досвіду вирішення різних завдань постійно зростає.

Синектика - це творчий процес, що ґрунтується на використанні при вирішенні поставленого завдання аналогії (особистісної, прямої, символічної чи фантастичної).

Метод сценаріїв одночасно є засобом первинного впорядкування проблеми та засобом збору інформації про її взаємозв'язки з іншими проблемами (а разом із тим - про можливі та вірогідні напрямки майбутнього розвитку). Сценарій дозволяє створити попереднє уявлення про систему чи проблему в ситуації, коли не вдається відразу відобразити її формальну модель. тому його слід розглядати як основу для розробки в подальшому більш формалізованого уявлення.

Важливе місце в науковому інструментарії системного аналізу займають Морфологічний метод ("метод Цвіккі"). Основоположна ідея морфологічного підходу полягає в систематичному пошуку можливих варіантів вирішення поставленої проблеми або реалізації проблеми шляхом комбінування основних, виділених дослідником структурних елементів чи ознак. При цьому система чи проблема може розбиватися на частини різними способами та розглядатися в різних аспектах.

Процедура системного аналізу

Системний аналіз передбачає планомірно спрямовані дії, сукупність певним чином виділених та впорядкованих етапів та підетапів з рекомендованими методами та прийомами їх виконання. Методики вирішення складних та надскладних проблем найчастіше недостатньо формалізовані. Будь-яка методика має межі застосування, за якими вона не працює. Немає універсальних алгоритмів, що працювали б для вирішення всіх проблем. Тому ефективність використання конкретної методики полягає в тому, щоб встановити межу, яка б чітко розділяла сфери системного аналізу, де вона може дати бажаний результат.

При виконанні всіх етапів системного аналізу широко використовується моделювання. Це дає можливість отримати інформацію про різні боки функціонування системи в цілому та її окремих елементів, дослідити тривалість поведінки системи під впливом зовнішніх та внутрішніх зворушень, досліджувати залежність кінцевих результатів роботи системи від її характеристик та віднайти оптимальний варіант.

При моделюванні бажано передусім виявити центр вирішення проблеми (використовуючи традиційний для економічної теорії макропідхід). На периферії вузлових проблем системи для аналізу використовується мікропідхід. Оскільки кількість периферійних проблем зазвичай велика, то найкраще використати аналогове рішення шляхом ідентифікації проблем відповідно до відомих рішень.

Якщо підвести підсумки методик вище перелічених,то ми можемо зазначити, що вони є "каркасом" системного аналізу. Їхнє застосування проводиться вибірково , задля виконання конкретного завдання, яке й зумовлює необхідний інструментарій.

Етапи системного аналізу

Незважаючи на велику кількість літератури, присвяченої розробці

методології системного підходу, загальноприйнята точка зору на сутність системного аналізу поки ще існує. Тому я буду намагатися дати зведену характеристику всіх його основних етапів і принципів.

Системний підхід припускає різнобічний аналіз об’єкта, але при

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Економічний ринок

1. СУТНІСТЬ РИНКУ, ЙОГО ФУНКЦІЇ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ РИНКУ З давніх часів ринок визначали як місце (ринкову площу), де здійснюється купівля або продаж товарів. Ось чому у багатьох слово «ринок» асоціюється з базаром — місцем обміну вироблених благ. Це правильно лише частково. Ринок — поняття більш широке і містке. Це і магазини, універмаги, універсами, різні палатки, де продаються продукти харчування, одяг, взуття, товари щоденного вжитку. Є рин­ки, на яких продаються і купуються цінні папери (акції, облігації). Це ...

Економічні дискусії 20-30-х pp

Після Жовтневої революції та приходу до влади більшовиків у Росії формування радянської економічної думки відбувалось у про­цесі дискусій, що здійснювались на демократичних засадах, і за­вершилось встановленням ідеологічного диктату так званої проле­тарської політичної економії. Методологічні дискусії 20-30-х pp. позначилися на розвитку економічної теорії і, передовсім, сприяли визнанню необхідності іс­нування політичної економії навіть у соціалістичному суспільстві, визначили її структуру. Наявність різноманітних напрямків ...

Економіка Дніпропетровської області

ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи регіональної економіки 1.1. Поділ праці і економічна регіоналізації 1.2. Дніпропетровська область в системі Дніпропетровського мезоекономічного району 1.3. Територіальна структура виробництва і валова додана вартість Дніпропетровської області 2. Баланс зайнятості і продуктивність праці в області 2.1. Балансовий метод оцінки продуктивних сил і економіки області 2.2. Зайнятість і продуктивність праці в області 2.3. Регіональний ринок праці 3. Галузева характеристика економіки ...