Search:

Облік дебіторської заборгованості

Після перевірки внутрішнього контролю аудитор згідно МСА 300 «Планування» складає план та програму перевірки дебіторської та кредиторської заборгованості. [33]

Згідно з МСА 400 Оцінка ризиків і система внутрішнього контролю аудитор оцінює величину аудиторського ризику в цілому і здійснює перевірку дебіторської та кредиторської заборгованос­ті зокрема, з'ясовує величину ймовірності того, що суттєві поми­лки, які є в обліку з дебіторської та кредиторської заборгованості можуть залишитись не виявленими і вплинуть на достовірність всієї фінансової звітності. Аудитор визначає, які методи і підходи він буде застосовувати при аудиторській перевірці даного об'єкту дослідження. В фактичній діяльності раціональнішим є застосування таких методів: за­пит, тестування, вибіркова документальна перевірка та аналітич­ний огляд.[33]

Отже, при визначенні та класифікації дебіторської заборгованості в зарубіжній та українській практиці не існує явних розбіжностей. Як за кордоном, так і у вітчизняному обліку, під дебіторською заборгованістю компанії розуміють зобов’язання покупців чи інших контрагентів бізнесу перед компанією, наприклад, по виплаті грошей за продані товари, продукцію, виконані роботи чи надані послуги.

Проблема визнання дебіторської заборгованості за кордоном пов’язана із застосуванням гнучкої системи численних знижок. Знижки, що надаються покупцю, поділяються на дві великі групи.

Проводячи аудит дебіторської заборгованості слід, насамперед, розглянути ті дані у фінансовій звітності, які можуть суттєво вплинути на кінцевий результат, а проміжну інформацію необхідно узгодити з даними, що вказані у інших документах. Дотримання встановлених критеріїв оцінки дозволить отримати найбільш точний результат.

Необхідно відзначити, що облік дебіторської заборгованості в Україні регулюється чітко визначеним нормативом – П(С)БО 10, положення якого в певній мірі відрізняються від запропонованих у міжнародних стандартах. Ці відмінності викликані, в першу чергу, національними та економічними особливостями, що склалися в Україні.

РОЗДІЛ 2

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ НА ЖОВТОВОДСЬКОМУ ВИРОБНИЧОМУ ЖИТЛОВО-РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ОБ’ЄДНАННІ

2.1. Організаційно економічна характеристика на Жовтоводському виробничому житлово-ремонтно-експлуатаційному об’єднанні

2.1.1. Характеристика виробничої діяльності підприємства та техніко-економічних показників

Жовтоводське виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об’єднання (ЖВЖРЕО) відноситься до галузі житлово-комунального господарства. Житлово-комунальне господарство – це комплекс підприємств і організацій, що забезпечують комунально-побутові потреби населення, зокрема в галузі обслуговування житлового фонду.

Жовтоводське ВЖРЕО створено для здійснення діяльності по наданню послуг з метою задоволення населення в якісному утриманні житлового фонду, об’єктів благоустрою міста, які знаходяться на його балансі, інших комунальних послуг, при високій культурі обслуговування і соціально-економічних інтересів членів трудового колективу і інтересів власника житла та квартиронаймачів.

Основними напрямками діяльності підприємства є :

- експлуатація житлового фонду;

- виконання капітального та поточного ремонту житлового фонду ;

- утримання домоволодінь і прилеглих територій в належному стані;

- утримання та обслуговування ліфтового господарства житлового фонду в належному стані. Ремонт ліфтів та іншого промислового устаткування;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

План Зміст грошового обороту Сфери грошового обороту. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки Касові операції та розрахунки готівкою. Висновок. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими. Зміст грошового обороту. Грошовий оборот – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу і споживання національного продукту, який здійснюється шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. Грошовий оборот – це сукупність всіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в народному ...

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Зміст: Вступ............................................................................................................3 Роль інвестицій в економіці. ......................................................................5 Класифікація інвестицій. ............................................................................8 Проблеми пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україні. . .11 Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну .... ...