Search:

Облік дебіторської заборгованості

- забезпечує точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства відповідно до встановлених правил;

- забезпечує правильне нарахування і своєчасне перерахування обов'язкових платежів та податків;

- забезпечує перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві, своєчасний інструктаж працівників з питань бух.обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

- забезпечує складання бухгалтерської звітності на основі даних бухгалтерського обліку, первинних документів, представлення її у встановленому порядку і терміни відповідним органам;

- забезпечує здійснення (разом з іншими службами) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат;

- забезпечує активну участь працівників бухгалтерського обліку у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання державної дисципліни;

- забезпечує своєчасне проведення разом з іншими службами і підрозділами перевірок і документальних ревізій;

- забезпечує зберігання бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядку до архіву;

- контролює дотримання встановлених правил оформлення приймання і відпустки товарно-матеріальних цінностей;

- контролює правильність витрат ТМЦ, встановлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни;

- контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій коштів, ТМЦ основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

- забезпечує стягнення у встановлений термін дебіторської і погашенням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

- забезпечує законність списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;

- забезпечує підготовку заходів, що попереджають утворення нестач та незаконну витрату коштів і ТМЦ, порушення фінансового і господарського законодавства. У випадку виявлення незаконних дій посадових осіб (приписки, використання засобів не по призначенню та інші зловживання і порушення ) головний бухгалтер докладає про це директору об'єднання для вживання заходів;

- організовує та здійснює контроль за роботою тендерного комітету;

- дотримується зобов'язання по охороні праці, передбачені колективним договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- встановлює службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання;

- проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

Головний бухгалтер здійснює керівництво бухгалтерією, до складу якої також входять заступник головного бухгалтера, 4 бухгалтера І категорії, 2 бухгалтера ІІ категорії і касир.

Кожен з працівників бухгалтерської служби підприємства виконує свою частку бухгалтерської роботи, що в сумі складає весь бухгалтерський облік Жовтоводського ВЖРЕО.

Так, один з бухгалтерів І категорії веде облік матеріалів та МШП, другий веде облік касових операцій та частину розрахунків з дебіторами (з питань вивозу сміття та оренди нежитлових приміщень), третій бухгалтер І категорії веде облік банківських операцій та розрахунки з дебіторами та кредиторами, четвертий бухгалтер І категорії веде розрахунки по заробітній платі спільно з одним із бухгалтерів ІІ категорії. Інший бухгалтер ІІ категорії веде розрахунки по податкам та облік основних засобів.

Завдання та обов’язки працівників викладені в їх посадових інструкціях. Посадова інструкція заступника головного бухгалтера приведена в додатку Ж та посадова інструкція бухгалтера матеріального обліку в додатку З.

Взаємовідносини головної бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства.

1. З відділами головного механіка і головного енергетика.

Головна бухгалтерія отримує: повідомлення про виконання заказів; затверджені у встановленому порядку акти на списання обладнання та енергообладняння з балансу.

2. З основними участками підприємства. Головна бухгалтерія отримує:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Економічна діяльність у будь-якій країні спрямовується на те, щоб насамперед забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку населення та задовольнити його потреби у всьому необхідному для проживання - у житлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортних засобах та іншому. Особливістю розвинутих ринкових економік є їх переважна орієнтація на групу населення з близьким до середнього рівнем доходу - тобто на так званий середній прошарок населення, який чисельно переважає всі інші його верстви разом взяті і є головним споживачем ...

Бюджетний дефіцит

1. Бюджетний дефіцит Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості економіки, зниження доходів і ліквідувати дефіцит бюджету, якщо не будуть вжиті дійові заходи щодо різкого зростання видатків, викликаних безгосподарністю. Ринкова економіка не може стабілізації економіки й вирівнювання видатків з доходами, а це потребує жорсткого режиму економії коштів, який повинні провадити всі владні і управлінські структури. Державне бюджетне обмеження: B = B + rB + T – Tr – (G + I) Де B - чисті фінансові ...

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...