Search:

Облік дебіторської заборгованості

В державних же масштабах з'являється можливість ліквідувати ланцюг неплатежів, тобто обминути платіжну кризу.

Джерелами інформації для проведення аудиту розрахунків з постачальниками, покупцями та замовниками є:

§ Нормативні документи з аудиту;

§ Річна і квартальна звітність:

- Баланс Ф N1 (див. дод. 1,2,3,4,5);

- зведений звіт ДКЗ Ф №1-Б (див. дод. 21,22,23);

- аналітична відомість-розшифровка ДКЗ к Ф N1-6;

- розрахунки і декларації.

• Головна та касова книги, оборотна сальдова відомість (Додаток 32,33);

• Регістри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків

• Первинні документи з обліку розрахунків за перевіряємий період:

- накладні (див. дод. У, Я);

- рахунки ( див. дод. Т,Ю)

- договори (див. дод. С,Ш) та інші.

3.1.2. Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві

Будь-який економічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка реалізується та досягається за допомогою ефективно діючого управління. Однією з функцій управління окремим підприємством є внутрішній контроль, який виступає засобом двостороннього зв'язку між об’єктом управління і органом управління, інформуючи про дійсний стан підприємства і практичне виконання управлінських рішень.[49]

Проведення аудиту на підприємстві починається з оцінки ефективності організації бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю.

Основна мета вивчення та оцінки аудитором системи внутрішнього контролю клієнта - підготувати основу для планування аудиту та встановлення виду, термінів проведення і обсягу аудиторських процедур.

Суб'єктами внутрішнього контролю виступають:

· управлінський персонал та спеціалісти, до функцій яких входить попередній, поточний та наступний контроль;

· обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером, якому належать функції контролю на всіх етапах відображення господарських процесів;

· спеціальні внутрішні контролюючі служби, створені на підприємстві з метою проведення того чи іншого контролю.

Раціональна організація системи внутрішнього контролю за станом розрахунків на підприємстві сприяє зміцненню договірної та розрахункової дисципліни, підвищенню відповідальності за дотриманням платіжної дисципліни, скороченню дебіторської заборгованості, покращанню фінансового стану суб'єкта господарювання.

За результатами внутрішнього контролю аудитору слід оцінити величину ауди­торського ризику в цілому та при перевірці дебіторської заборгованості й зо­бов'язань зокрема, тобто з'ясувати ймовірність того, що суттєві помилки, які є в облі­ку дебіторської заборгованості та зобов'язань, можуть залишитися невиявленими і вплинуть на достовірність усієї фінансової звітності.

Система внутрішнього контролю - це особлива форма контролю, який забезпечує достовірність інформації підприємства, збереження грошових і матеріальних цінностей, підвищення ефективності господарювання, відповідність системи внутрішнього аудиту вимогам законодавчих та нормативно-правових актів і норм, зменшення витрат на проведення зовнішнього аудиту.

В додатку 34 подано тест внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО.

За результатами тесту внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО є ефективною і надійною.

На ЖВЖРЕО має місце достатній контроль за наявністю договорів на реалізацію продукції. В хронологічному порядку ведеться реєстрація договорів. Кожен договір візується підписом головного бухгалтера. Крім того, ведеться контроль за виконанням вірних зобов'язань.

Загалом, контроль за дебіторською заборгованістю та зобов'язаннями на заводі можна назвати високим. Адже ж, доступ до комп'ютеризованих записів дебіторської заборгованості зобов'язань обмежений тими особами, яким необхідний такий доступ у рамках їхніх службових обов'язків.

На Жовтоводському ВЖРЕО внутрішній контроль полягає в перевірках головним бухгалтером - веденням бухгалтерського обліку, складання звітності та в контролі за діяльністю всього підприємства директором об'єднання.

На ВЖРЕО не існує ні підрозділу, ні посадової особи, які б здійснювали аудиторські перевірки, що є небажаним у роботі підприємства. Так як аудитор, що постійно працює на підприємстві знає слабкі і сильні сторони такого підприємства, то він може легко виявити і допомогти виправити поточні помилки у роботі бухгалтерії підприємства, а також, за необхідності, змінити стратегію розвитку підприємства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

1. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати. У Законі України “Про лізинг” термін “лізинг” трактується як “підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових ...

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...

Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Економічна діяльність у будь-якій країні спрямовується на те, щоб насамперед забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку населення та задовольнити його потреби у всьому необхідному для проживання - у житлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортних засобах та іншому. Особливістю розвинутих ринкових економік є їх переважна орієнтація на групу населення з близьким до середнього рівнем доходу - тобто на так званий середній прошарок населення, який чисельно переважає всі інші його верстви разом взяті і є головним споживачем ...