Search:

Облік дебіторської заборгованості

Можливо, якби на досліджуємо му підприємстві працював аудитор, то воно не мало б штрафних санкцій від зовнішніх перевірок, таких як КРУ чи інші.

Розглянувши результати останніх перевірок ВЖРЕО КРУ, ми побачили, що незначні помилки в організації ведення бухгалтерського обліку були знайдені при документальному оформленні основних засобів та при веденні обліку дебіторської заборгованості.

А саме КРУ була виявлена недосконалість заповнення Інвентарних карток з обліку основних засобів (ОЗ-б). Недолік в їх заповненні полягав в тому, що в вищезазначеній карточці зазначається недостатньо повна інформація про об'єкт основних засобів.

Стосовно виявлених недоліків в обліку дебіторської заборгованості слід зазначити, що КРУ при перевірці виявив в документах ВЖРЕО дебіторську заборгованість певного замовника послуг (на підприємстві назва замовника не розголошується), а перевіривши документацію замовника не виявив існування у нього відповідної кредиторської заборгованості. До того ж у ВЖРЕО не знайшлося документів на замовлення вищезгаданих послуг. Тому КРУ змусило ВЖРЕО списати дебіторську заборгованість даного замовника, незважаючи на те, що фактично послуги надавалися.

Тому слід зробити висновок, що система внутрішнього контролю не достатньо розвинена на досліджуємому підприємстві, що веде до негативних наслідків під час проведення зовнішніх перевірок.

3.1.3. Планування аудиту, стадії і процедури аудиту

Процес проведення аудиторської перевірки дебіторської та кредиторської заборгованості має свою певну послідовність.

Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід аудиторської практики, аудиторська перевірка складається з окремих послідовних етапів, які в узагальненому вигляді можна назвати так: підготовчий, проміжний, етап фізичної перевірки, основний (етап аудиту окремих статей звітності), заключний етап. Вважається, що аудитор повинен приступити до виконання аудиту ще до закінчення звітного періоду, який буде перевірятись. На жаль, цього правила не завжди додержують українські аудитори, що деякою мірою погіршує якість аудиту. [49]

Почнемо зі складання листа зобов’язання аудитора.

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 210 визначає умови до­мовленості про аудиторську перевірку. В ньому мають місце наступні розділи: вступ, лист-зобов'язання про проведення аудиторської пе­ревірки, повторні аудиторські перевірки, прийняття зміни в завданні та додаток, в якому наведено приклад листа-зобов'язання про прове­дення аудиторської перевірки.

Перш за все аудитор і замовник повинні погодити умови пере­вірки, які потрібно задокументувати в листі-зобов'язанні, або в ін­шій договірній формі.

Цей стандарт допомагає аудиторові підготовити листи-зобов'язання, які стосуються аудиторських перевірок фінансових звітів.

В інтересах і замовника і аудитора доцільно, щоб аудитор до по­чатку проведення аудиторської перевірки надіслав замовникові лист-зобов'язання, який допоможе уникнути непорозумінь щодо завдання.

Форма і зміст листів-зобов'язань про проведення аудиту можуть бути різними для різних замовників, але в них обов'язково повинна бути:

- мета аудиторської перевірки фінансових звітів;

- відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти;

- обсяг аудиторської перевірки;

- посилання на чинне законодавство, положення та норми профе­сійних організацій, яких дотримується аудитор;

- форма будь-яких звітів і висновків чи інший спосіб повідомлен­ня результатів завдання;

- вимога про вільний доступ до всіх бухгалтерських записів в документах та регістрах обліку при проведенні аудиторської перевірки.

Аудитор може указати в листі-зобов'язанні на:

- заходи, пов’язанні з плануванням аудиторської перевірки;

- необхідність отримання від управлінського персоналу письмо­вих підтверджень, які стосуються пояснень за результатами проведеного аудиту;

- прохання про підтвердження замовником умов перевірки шля­хом підтвердження отримання ним листа-зобов'язання;

- опис робочих листів, звітів чи висновків, які аудитор планує ви­дати замовникові;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Зміст: Вступ............................................................................................................3 Роль інвестицій в економіці. ......................................................................5 Класифікація інвестицій. ............................................................................8 Проблеми пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україні. . .11 Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну .... ...

Податкова система України

Зміст Автор: Муравйов Олег Зміст Вступ..........................................................................................................................3 1. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ........................................................................6 2. СТАН ЧИННОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ...................................................10 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ........21 Структура податкової ...