Search:

Облік дебіторської заборгованості

- порядок обчислення суми гонорару та форму розрахунку. При необхідності можна укласти домовленість:

- про залучення інших аудиторів і експертів з деяких аспектів аудиторської діяльності, а також залучення внутрішніх аудиторів і інших працівників замовника;

- координувати роботу з попереднім аудитором (якщо аудитор вперше працює із замовником);

- обмежити, де можливо, відповідальність аудитора;

- послатися на будь-які подальші угоди між аудитором і замов­ником.

Приклад листа-зобов'язання про проведення аудиторської пере­вірки Жовтоводського ВЖРЕО наведено у додатку 35.

Договір на проведення аудиту

Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту. При цьому листи можуть бути додатком до договору, якщо це обумовлено умовами договору.

Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки, він документально стверджує, що сторони дійшли згоди з усіх моментів, обумовлених у договорі.

Договір на проведення аудиту має суттєві відмінності від інших договорів, які ви­користовуються в підприємництві. У першу чергу це врахування інтересів третьої сторони (споживачів інформації фінансової звітності), яка не бере участі в укладан­ні договору та перед якою аудитор фактично несе відповідальність (у тому числі ма­теріальну) при завданні збитків у результаті неякісної перевірки. Тому перед підпи­санням угоди аудитору необхідно не тільки чітко зрозуміти бажання клієнта, і, по можливості, допомогти йому правильно сформулювати своє замовлення. Якість проведення аудиторської перевірки, безконфліктність взаємовідносин аудитора з клієнтом, однозначне трактування прав та обов'язків сторін значною мірою за­лежать від чіткого укладання договору на проведення аудиту.

Детальна структура договору може бути різною, проте його форма повинна від­повідати загальноприйнятій в Україні формі складання договорів. Доцільно врахову­вати в договорі певну специфіку аудиту в Україні, на яку сторони часто не зверта­ють уваги. Так, у договорі на аудит бажано передбачити право аудитора відмовити у видачі аудиторського висновку, визначити строки надання клієнтом документів, необхідних для проведення перевірки, тощо. У договорі можна передбачити авансу­вання клієнтом послуг аудиторської фірми. Доцільним для аудитора буде внесення до договору пункту, що зобов'язує клієнта надавати допомогу аудитору в процесі пе­ревірки (виділення працівників для надання допомоги при проведенні інвентариза­ції, надання аудиторові транспорту і готелю у разі необхідності відрядження тощо). Аудиторські фірми іноді вносять у договір пункти про надання клієнту додаткових конкретних послуг, а також пункти про оплату фактично виконаної роботи аудито­ра у випадку одностороннього розірвання договору клієнтом.

Для того щоб уникнути неправильного розуміння сторонами взятих на себе зо­бов'язань, умов їх виконання та прийнятого ступеня відповідальності, необхідно максимально чітко обумовити в договорі всі ключові аспекти взаємодії, які виника­ють у зв'язку з його укладанням.

Приклад договору на проведення аудиторської пере­вірки Жовтоводського ВЖРЕО наведено у додатку 36.

Розрахунок аудиторського ризику та суттєвості

Суттєві відхилення – це відхилення, які можуть впливати на рішення користувача фінансової звітності. Відхилення можуть вважатися як помилки, так і шахрайство. Після того як виявлено помилки, аудитор робить висновки щодо їх суттєвості.

Суттєвість – це виражена в абсолютних одиницях можливість інформації вплинути на рішення її користувачів.

Розрізняють три основні рівні суттєвості помилок:

1-й рівень – це помилки суми, яких незначні, і зміст їх також незначний, тому вони не можуть вплинути на рішення користувачів інформації. В даному випадку помилки в звітності вважаються не суттєвими і видається позитивний аудиторський висновок;

2-й рівень – це суттєві помилки, які впливають на прийняття користувачами тих, чи інших рішень, але не дивлячись на це, зовнішня фінансова звітність підприємства в цілому об’єктивно відображає фінансовий стан підприємства. В даному випадку аудиторський висновок буде складено з деякими зауваженнями і буде носити характер умовно-позитивного;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

Зміст: Вступ............................................................................................................3 Роль інвестицій в економіці. ......................................................................5 Класифікація інвестицій. ............................................................................8 Проблеми пов’язані із залученням іноземних інвестицій в Україні. . .11 Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій в Україну .... ...

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...