Search:

Облік дебіторської заборгованості

Аналізуючи дані табл. 3.1 і 3.2, необхідно зазначити, що загалом сума дебіторської заборгованості зменшилася на 1051,6 тис. грн. або на 24%, зокрема за рахунок зменшення іншої дебіторської заборгованості на 1957,7 тис. грн За аналізуємий період також відбулося зменшення суми дебіторської заборгованості з бюджетом і дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

Аналіз структури дебіторської заборгованості показав, що найпитоміша вага в загальній дебіторській заборгованості належить такій статті балансу як «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги». За період 2002-2006 рр. по даній статті балансу були значні змін, які призвели до зменшення питомості цієї статті в структурі дебіторської заборгованості. В 2002 році частка дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в загальній сумі дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО становила 56%, в 2003 році – 88,7%, в 2004 році – 89,1%, в 2005 році - 90%, в 2006 році – 84,8%. Насторожує той факт, що за період 2002-2006 рр. питома вага заборгованості за товари, роботи, послуги зросла на 28,8%.

Друге місце в структурі дебіторської заборгованості заводу належить дебіторській заборгованості за розрахунками з бюджетом. Має тенденцію щодо зменшення. В структурі дебіторської заборгованості коливається від 11,3 в 2003р. до 10 в 2005р В балансі ЖВЖРЕО суми дебіторської заборгованості з бюджетом були такими: в 2003р – 407,5 тис. грн., в 2004р.- 413,0 тис. грн., 2005р. – 405,0 тис. грн., в2006р. - 381 тис. грн. позитивним є той факт, що в 2005р. зменшилась на 23,5тис. грн

Після дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом йде інша поточна дебіторської заборгованості, яка в 2002 році складала 1957,7 тис. грн. або 44%. З 2003 року ЖВЖРЕО не мало на балансі сум за даною статтею, і в структурі заборгованостей її вже не було.

В 2006 році на балансі ЖВЖРЕО з’явилася довгострокова дебіторська заборгованість в сумі 187,9 тис. грн. і склала 5% в загальній структурі дебіторської заборгованості.

Більш наочно склад і структуру дебіторської заборгованості ЖВЖРЕО за період 2002-2006 можна побачити в Додатку 48, 49

Загалом, за період 2001-2005 рр. сума дебіторської заборгованості зменшилася, і досить значно. Це зменшення позитивно характеризує стан розрахункової дисципліни на ЖВЖРЕО. Скорочення суми дебіторської заборгованості не завжди оцінюється позитивно, адже ж воно може бути викликане і скороченням відвантаження продукції; і неплатоспроможністю покупців. На підприємстві ж, скорочення суми дебіторської заборгованості у складі поточних активів є позитивною тенденцією, так як викликане налагодженням кредитної політики стосовно покупців. Найбільш позитивним є те, що зменшилася сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги: Зменшення дебіторської заборгованості в активах підприємства показує, що покупці вчасно розраховуються за отриману продукцію і тим самим, між датою відвантаження та датою отримання за неї коштів невеликий відрив.

Все це доводить, що на підприємстві застосовується обґрунтована кредитна політика щодо дебіторів.

Стан дебіторської заборгованостібільш повно характеризують наступні два показника.

1. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, яка визначається за формулою:

Да = (Д3:Па)*100% , де (3.3)

Да - частка дебіторської заборгованості в поточних активах,

Д3 - дебіторська заборгованість;

Па - поточні активи (2 + 3 розділ активу балансу).

2. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації, яке розраховується за формулою:

Да = СДЗ:В , де (3.4)

СДЗ - середня величина дебіторської заборгованості;

В – виручка від реалізації.

Середню величину дебіторської заборгованості розраховуємо за формулою середньої арифметичної, а саме:

, де (3.5)

СДЗ2002 рік = (4674,6 + 4446,6) / 2 = 4560,6 тис. грн.

СДЗ2003 рік = (5750,7 + 3615,5) / 2 = 4683,1 тис. грн.

СДЗ2004 рік = (3615,5 + 3793) / 2 = 3704,25 тис. грн.

СДЗ2005 рік = (3571 + 4335,3) / 2 = 3953,15 тис. грн.

СДЗ2006 рік = (4335,3 + 3562,6) / 2 = 3948,95 тис. грн.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

П л а н Вступ . Розділ 1 Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні ; 1. 1 Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності . 1.1.1 Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на Україні. 1.1.2 Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни . 1.1. 3 Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного збору у зовнішньоекономічній діяльності на Україні. 1.1.4 Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 1. 2 ...

Облік та розподіл виробничих накладних витрат

Зміст Вступ. 3 1. Поняття виробничих накладних витрат. 5 2. Облік виробничих накладних витрат. 8 3. Розподіл виробничих накладних витрат. 18 4. Можливості вдосконалення системи обліку та розподілу загальновиробничих витрат 23 Висновки. 30 Список використаної літератури. 32 Вступ Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а склад витрат у Положенні ...

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...