Search:

Облік дебіторської заборгованості

Таблиця 3.5

Роки

Д п

2002

360

0,6

600

2003

360

1

360

2004

360

1,3

277

2005

360

1,6

225

2006

360

1,8

200

Таким чином визначається, скільки підприємству необхідно в середньому днів для отримання оплати за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги, в нашому випадку кількість днів з кожним роком зменшується.

Другим способом — як відношення добутку суми середніх залишків заборгованості на кінець і початок періоду та трива­лості її в періоді, що аналізується на дні періоду до обсягу відван­таженої продукції за цінами реалізації:

, де (3.8)

— оберненість дебіторської заборгованості;

Д п — дні періоду; що аналізується;

— сума дебіторської заборгованості за період, що аналі­зується;

ОВП — обсяг відвантаженої продукції за цінами реалізації.

Для узагальнення отриманих показників оборотності дебіторської заборгованості та аналізу їх динаміки складемо наступну табл. 3.6

Таблиця 3.6

Динаміка показників оборотності дебіторської заборгованості на ЖВЖРЕО за 2002-2006рр

Показник

Значення

Динаміка показників, +/-

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

Середня дебіторська заборгованість,

тис грн

4560,6

4683,1

3704,25

3953,15

3948,95

+122,5

-978,85

+248,9

-4,2

-611,65

Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості,

обороту

0,6

1

1,3

1,6

1,8

+0,4

+0,3

+0,3

+0,2

+1,2

Період одного обороту, дня

600

360

277

225

200

-240

-83

-52

-25

-400

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми та фактори виникнення

Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяль­ності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фі­нансові відносини. На практиці з кризою, як правило, ідентифікує­ться загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або брак у фірми потенціалу для успішного функціонування. Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правиль­них рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необ­хідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності ...

Облік та розподіл виробничих накладних витрат

Зміст Вступ. 3 1. Поняття виробничих накладних витрат. 5 2. Облік виробничих накладних витрат. 8 3. Розподіл виробничих накладних витрат. 18 4. Можливості вдосконалення системи обліку та розподілу загальновиробничих витрат 23 Висновки. 30 Список використаної літератури. 32 Вступ Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а склад витрат у Положенні ...

Фінансова та грошово-кредитна політика і соціальна сфера

Економічна діяльність у будь-якій країні спрямовується на те, щоб насамперед забезпечити внутрішню і зовнішню безпеку населення та задовольнити його потреби у всьому необхідному для проживання - у житлі, їжі, одязі, речах, інфраструктурі, транспортних засобах та іншому. Особливістю розвинутих ринкових економік є їх переважна орієнтація на групу населення з близьким до середнього рівнем доходу - тобто на так званий середній прошарок населення, який чисельно переважає всі інші його верстви разом взяті і є головним споживачем ...