Search:

Облік дебіторської заборгованості

Таким чином з проведених вище розрахунків можна зробити висновок що, ЖВЖРЕО на кінець 2006 року мас абсолютно фінансово стійкий стан. Це є досить позитивним для підприємства.

3.4. Аудиторський висновок за підсумками процедур аудиту та аналізу

Складання аудиторського висновку є останнім етапом проведення аудиту на підприємстві. Його написання регламентується МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» та МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення».[33]

Аудиторський висновок складається на основі наступних джерел інформації:[49]

- кінцевий варіант звітності;

- підсумки аудиту;

- аудиторські свідчення;

- протокол зустрічей з клієнтом;

- протокол обговорення результатів аудиту та ін.

На етапі формування аудиторського висновку аудитор проводить групування виявлених помилок, формування робочого листка можливих виправлень та аналіз суттєвості невиправлених помилок. Аудитор також на цьому етапі здійснює перевірку узгодженості показників після виправлень та оцінку можливості підприємства продовжувати свою діяльність.

На основі всіх даних, зібраних під час аудиторської перевірки та власних висновків аудитор складає Аудиторський висновок (Додаток 51 «Аудиторський висновок»).

На основі проведеного аудиту дебіторської заборгованості на Жовтоводському ВЖРЕО та складеного на основі нього аудиторського висновку, слід зазначити, що на досліджуємому підприємстві не виявлено порушень у веденні обліку дебіторської заборгованості. Всі первинні документи оформлені належним чином і відображуються в оборотно-сальдових відомостях, на основі яких формуються форми звітності.

Бухгалтерські проведення, які формує ЕОМ відповідають вимогам П(с)БУ 10 та Інструкції 291.

Єдиною рекомендацією аудитора після проведення перевірки, є рекомендація ведення Головної книги та Журналу, в якому б зазначався облік дебіторської заборгованості.

3.5. Економіко-математична модель обґрунтування її практичної цінності

Як відомо, витрати мають властивість поводитися по-різному. Під поведінкою витрат розуміють характер реагування витрат на зміни в діяльності підприємства.

Зміни у складі та величині витрат відбуваються під впливом певних подій та операцій, що мають місце в процесі господарської діяльності. Тому діяльність, яка впливає на витрати, називають фактором витрат.

Розуміти зв’язок між витратами та певними факторами дуже важливо, оскільки це дозволяє передбачити майбутні релевантні витрати, що необхідно для прийняття управлінських рішень.

Вивчення поведінки витрат дозволяє зробити оцінку витрат і побудувати їх функцію.

Оцінка витрат – це процес обчислення поведінки витрат, тобто встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами та різними чинниками на підставі дослідження минулої діяльності.

Функція витрат – це математичний опис взаємозв’язку витрат та їх фактора. У спрощеному вигляді функція витрат може бути описана так:

Y = a + b*x, де (3.12)

Y – загальні витрати;

а – загальні постійні витрати;

b – змінні витрати на одиницю діяльності;

х – значення фактора (чинника) витрат.

Як правило, витрати залежать від декількох факторів, але для побудови функції витрат, здебільшого, обирають один чи два найвпливовіші фактори.

Для побудови функції платоспроможності ЖВЖРЕО застосуємо регресійний аналіз, який представляє собою статистичну модель, що використовується для визначення середнього значення залежної величини під впливом зміни однієї або декількох незалежних змінних величин. При застосуванні регресійного аналізу для визначення функції платоспроможності загальна сума платоспроможності розглядається як змінна величина, котра залежить від деякого фактора, що виступає як незалежна величина. У даному випадку такою незалежною величиною буде операційні витрати за кожний місяць на протязі 2006 р.

Для визначення функції платоспроможності необхідно розв’язати систему рівнянь:

∑y = na + b∑x,

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Облік та розподіл виробничих накладних витрат

Зміст Вступ. 3 1. Поняття виробничих накладних витрат. 5 2. Облік виробничих накладних витрат. 8 3. Розподіл виробничих накладних витрат. 18 4. Можливості вдосконалення системи обліку та розподілу загальновиробничих витрат 23 Висновки. 30 Список використаної літератури. 32 Вступ Процес виробництва продукції (робіт, послуг) потребує здійснення певних витрат. Визначення витрат дається у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а склад витрат у Положенні ...

Фінансова система Японії

Зміст 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого економічного зростання. 2. Фінанси великих приватних корпорацій і державних підпри­ємств. 3. Бюджетний устрій і бюджетна система -Японії. 4. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат. 5. Бюджетний процес і державний фінансовий контроль у Японії. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Японії. 1. Суть корпоративної ринкової економіки Японії. Джерела стрімкого ...

Грошовий оборот. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими

План Зміст грошового обороту Сфери грошового обороту. Грошові розрахунки в діяльності підприємств. Безготівкові операції та розрахунки Касові операції та розрахунки готівкою. Висновок. Переваги безготівкових розрахунків над готівковими. Зміст грошового обороту. Грошовий оборот – це рух грошей у процесі виробництва, розподілу і споживання національного продукту, який здійснюється шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. Грошовий оборот – це сукупність всіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в народному ...