Search:

Облік дебіторської заборгованості

З’ясувалося, що випадків укриття дебіторської заборгованості шляхом відображення в балансі звернутого залишку замість розвернутого на ЖВЖРЕО за перевіряємий період не було.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993р. // Голос України. – 1993. – 29 травня.

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВРУ), 2006, №44, ст. 432).

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-ХІV.

4. Закон України «Про власність» від 07.02.91 р. №697-ХІІ.

5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами.

6. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу» від 04.04.93 р.

7. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

8. Наказ ДПАУ від 25.06.97 р. № 197 «Про порядок проведення повної інвентаризації товарних залишків станом на 1 жовтня 1997 р. на підприємствах, що здійснюють торгово-посередниць­ку, оптово-збутову та роздрібну торгову діяльність і норми по­дання ними даних про товарні залишки, визначені у результаті проведення інвентаризації».

9. Норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон: Постанова КМУ від 15.01.98 р. № 10.

10. Про затвердження правил використання готівкової іноземної валюти на території України: Постанова НБУ від 26.03.98 р. № 119.

11. Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та креди­торської заборгованості і заходи щодо її скорочення: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 750.

12. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон: Постанова КМУ від 23.04.99 р. № 663 (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 6.09.2000 р. № 1398).

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгал­терському обліку: затв. Мінфіном України від 24.05.95 р. № 88.

14. Інструкція про службові відрядження у межах України та за кордон: затв. Мінфіном України від 13.03.98 р. № 59.

15. Про затвердження Інструкції про застосування Порядку викупу кредиторської і погашення дебіторської заборгованості держави з використанням казначейських векселів: Інструкція Мінфіну України від 16.06.99 р. № 151.

16. Про затвердження форми посвідчення про відрядження: наказ ДПАУ від 28.07.97 р. № 260.

17. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-Б термінова (місячна) «Звіт про фінансові результати і дебіторськута кредиторську заборгованість» та Інструкції щодо її заповнен­ня: наказ Держкомстату України від 31.07.2000 р. № 258.

18. Щодо віднесення деяких витрат на відрядження до валових витрат: лист ДПАУ від 4.01.2000 р. № 10/6/15-1116.

19. Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборго­ваності: лист ДПАУ від 03.02.2000 р. № 529/6/15-1116.

20. Про затвердження Методичних рекомендацій по перевірці ви­трат на відрядження: наказ ГДКРУ від 21.03.2000 р. № 24.

21. Про порядок оформлення векселями дебіторської заборгованос­ті перед банком: лист НБУ від 20.04.2000 р. №18-211/1009-2283.

22. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я­зань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном від 30.11.99 р. № 291.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності, затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Баланс», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджений наказом МФУ від 31.03.99р. №87.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «дебіторська заборгованість», затверджений наказом МФУ від 08.10.99р. №237.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57 


Подібні реферати:

Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати

1. Форми і види лізингу, поняття фінансової оренди, орендної плати. У Законі України “Про лізинг” термін “лізинг” трактується як “підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на певний термін лізингоотримувачу майна, яке є власністю лізингодавця чи придбане їм у власність за дорученням та узгодженням з лізингоотримувачем у відповідного продавця майна, за умовою сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових ...

Державний кредит

Вступ. 3 Історія виникнення кредиту 3 Кредитні відносини в Україні 4 Теоретичні аспекти 6 Сутність державного кредиту. Різниця між державним та банківським кредитами 6 Види державного кредиту 7 Державний борг. Його види. 8 Форми державного бюджету 8 Позики 9 Облігації 10 Казначейські зобов'язання 12 Ощадна справа. 13 Проблематика 15 Діючий стан. Проблеми та шляхи їхнього вирішення. 18 Етапи формування державного боргу та боргової політики України 18 Сучасний стан та структура державного ...

Облік дебіторської заборгованості

ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………… ………….……7 1.Економічна сутність дебіторської заборгованості. Основи методології обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………….…… .… …11 1.1. Сутність економічної категорії дебіторської заборгованості…………….…11 1.2. Облік довгострокової та поточної дебіторської заборгованості……….…… .12 1.3. Нормативно-правова база з обліку та аудиту дебіторської заборгованості………………………………………………………………………20 1.4. Міжнародний аспект обліку та аудиту дебіторської заборгованості………25 1. Облік ...