Search:

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

можливо впровадити настiльки широке самоврядування, яке iснує примiром

у США, проте закласти основи для розвитку самоврядування необхiдно

саме у Конституцiї, причому цi норми мають вирiшувати два питання:

перше - забезпечити конституцiйне право на iснування самоврядування

взагалi i його динамiчний розвиток у майбутньому, друге - не скувати

можливостi держави на кризовому етапi i при тотальному пануваннi

державного регулювання i державної власностi, провадити одинакову для

всiї держави соцiально-економiчну полiтику. Виходячи з такого пiдходу

i має бути виписано цей роздiл. Варто зазначити, що європейське

спiвтовариство, розробило основний документ, що є своєрiдним зразком

для формування законодавчих положень, щодо мiсцевого самоврядування -

Європейську Хартiю Мiсцевого Самоврядування. Враховуючи лаконiчнiсть

цього документу i його унiверсальний характер було б цiлком можливо

для роздiлу 11 взяти бiльшiсть норм саме з цiєї Хартiї. А сам роздiл

виписати приблизно так: Стаття__. Мiсцеве самоврядування - право i

спроможнiсть територiальних громад(колективiв) самостiйно i пiд свою

вiдповiдальнiсть вирiшувати питання мiсцевого значення, якi належать

до їх компетенцiї, в межах Конституцiї i законiв України. Це право

здiйснюється громадами безпосередньо i через органи мiсцевого

самоврядування, члени яких обираються таємним голосуванням на основi

прямого, рiвного, загального виборчого права. Органи мiсцевого

самоврядування можуть мати пiдзвiтнi їм "(*.- "gi органи. Стаття __.

Територiальнi громади безпосередньо або через органи мiсцевого

самоврядування у межах, визначених законом, вирiшують питання:

комунального та житлового господарства, громадського транспорту,

соцiальної допомоги, освiти, культури, охорони здоров`я, довкiлля,

громадського порядку, торгiвлi та послуг, пiдтримки пiдприємництва,

комунальної власностi; складають i виконують вiдповiднi мiсцевi

бюджети та встановлюють мiсцевi податки i збори, iншi обв`язковi

платежi; визначають структуру i склад своїх виконавчих органiв;

вирiшують iншi питаня мiсцевого значення. Органи мiсцевого

самоврядування рiзних рiвнiв за взаємною згодою, на пiдставi

договорiв, можуть перерозподiляти мiж собою окремi повноваження.

Органи мiсцевого самоврядування можуть делегувати частину своїх

повноважень органам самоврядування, що створюються за мiсцем

проживання громадян (будинках,вулицях, кварталах, мiкрорайонах ,

тощо), передавати їм матерiально-технiчнi фiнансовi та iншi ресурси,

необхiднi для здiйснення цих повноважень. Виконавчим органам мiсцевого

самоврядування окремим законом, або договором можуть делегуватись

окремi повноваження державної виконавчої влади. Виконання делегованих

повноважень фiнансується державою. Виконавчi органи мiсцевого

самоврядування з питань здiйснення ними делегованих повноважень є

пiдконтрольними органам державної виконавчої влади. Стаття __. Рiшення

органiв мiсцевого самоврядування, прийнятi в межах їх компетенцiї, є

обов`язковими до виконання на вiдповiднiй територiї. Стаття __. Спори

мiж органами самоврядування рiзних рiвнiв, та мiж органами

самоврядування i державою вирiшуються судом. Стаття __. Нагляд держави

за дiяльнiстю мiсцевого самоврядування i його органiв обмежується

забезпеченням вiдповiдностi цiєї дiяльностi Конституцiї i законам

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 


Подібні реферати:

Адміністративно-правовий режим державного контролю

Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійснення контролю в ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...

Комісійно-посередницькі банківські операції

Комісійно-посередницька діяльність комерційнго банку полягає у здійсненні різноманітних операцій за дорученням клієнтів за певну плату ¾ комісію. До складу цих опреацій належать: розрахункові, касові, валютні, трастові, консультаційні, гарантійні та деякі інші види банківської діяльності. Провідне місце серед зазначених операцій належить розрахунково-касовому обслуговуванню клієнтів, що визначається базовою функцією банків ¾ посередництвом у платежах. Розрахункові опреації пов’язані із здійсненням внутрішніх ...