Search:

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

Питання самоврядування саме цим детальної регламентацiї законом.

Прийняття органами процесуальних норм самоврядування власних

переноситься на рiвень статутiв не передбачається. мiсцевих

статутiв, якi можуть Питання самоврядування прийматись органами

регулюютья Конституцiєю та самоврядування чи громадами законами.

окремих мiст. Тобто питання

самоврядування регулюються

Конституцiєю, законами та мiсцевими

статутами.

2. Законопроект передбачає Мiсцеве самоврядування здiйснення

самоврядування на здiйснюється на всiй всiх рiвнях адмiнтерподiлу:

територiї України в селах, "Мiсцеве самоврядування об`єднаннях

сiл, селищах, здiйснюється територiальними мiстах. громадами сiл,

селищ, мiст як безпосередньо, так i через сiльськi, селищнi,

мiськi ради та їх виконавчi органи, а також через районнi та

обласнi ради, якi представляють їх спiльнi iнтереси."

3. Ради населених пунктiв та Формування рад поселень та ради районiв i

областей рад районiв i областей рiзне. формуються за однаковим

Територiальнi громади на принципом: " Сiльськi, основi загального,

рiвного, селищнi, мiськi, районнi у прямого виборчого права

мiстах, районнi, обласнi ради шляхом таємного голосування

складаються з депутатiв, якi обирають на 4 роки вiдповiдно

обираються населенням депутатiв сiльської, вiдповiдної територiї

на селищної, мiської ради та основi загального, рiвного i

сiльського, селищного та прямого виборчого права мiського голову.

шляхом таємного голосування Територiальнi громади строком на 4

роки." сiл(об`єднань сiл), селищ та

мiст (мiст районного значення) в

районних радах представляють

сiльськi, селищнi, мiськi (мiст

районного значення) голови за

посадою.

4. Передбачається обов`язкове У мiстi територiальною видiлення

територiальної громадою є всi мешканцi громади на рiвнi районiв у

мiста. мiстах i як наслiдок районних "Мiсцеве самоврядування може

у мiстах органiв здiйснюватись i на районному самоврядування.

рiвнi в мiстах з районним "У мiстах з районним подiлом подiлом,

якщо рiшенням територiальнi громади дiють i територiальної громади

мiста на рiвнi окремих районiв або або мiської ради чи статутом

добровiльно об`єднуються в мiста передбачено видiлення одну

територiальну громаду територiальної громади цього мiста". мiста."

5. Повноваження органiв Визначається в загальному мiсцевого

самоврядування власна компетенцiя органiв виписанi дуже детально

за самоврядування та делегованi галузевим принципом.( повноваження

вiд держави. культура, планування, будiвництво, соцiальний захист,

тощо)

6. Бюджети мiсцевого Бюджети мiсцевого самоврядування формуються за

самоврядування формуються за рахунок мiсцевих податкiв та рахунок

мiсцевих податкiв i вiдрахувань з зборiв, частини

загальнодержавних податкiв загальнодержавних податкiв нормативи

яких для областей i визначеної у вiдповiдностi до мiст, що є

обласними центрами нормативiв, затверджених встановлює Верховна

Рада; до парламентом України на бюджетiв районiв i мiст

довгостроковiй основi. обласного значення - обласними радами; до

бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення - районними радами.

7. Не встановлюються вимоги до Встановлюється порядок обов`язкового

розподiлу формування i використання бюджету на поточний бюджет та

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 


Подібні реферати:

Сутність державного регулювання економіки

Найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на економіку англійський економіст Джон М. Кейнс. У 1936 р. він опублікував працю «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», що в ній чітко окреслив коло специфічних макроекономічних проблем, запропонував засадні принципи методології та методики їхнього аналізу, сформулював завдан­ня економічної політики держави. Державне втручання в економіку, державна економічна політика, державне управління економікою З'ясування ролі держави в економіці є предметом ...

Форми держави в зарубіжних країнах

План лекції. Форми державного правління. Форми державного устрою 1. Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними і територіальними способами організації влади. Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих державних органів. Однією з сучасних форм державного правління в розвинутих країнах є президентська республіка (США, ряд країн Латинської Америки та ін.). Головні ознаки президентської республіки: 1) ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...