Search:

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

поточного бюджету та бюджету бюджет розвитку. iнвестицiй та

розвитку

мiсцевого самоврядування.

8. Повноваження голови Повноваження голови достроково припиняються

достроково припиняються Верховною Радою за поданням Президентом

України за голови вiдповiдної державної висновком суду про

порушення адмiнiстрацiї за висновком головою законiв та суду.

Конституцiї України.

9. Посадових осiб з самостiйним Представницькi органи статусом не

передбачається. мiсцевого самоврядування

можуть передбачити обрання

посадових осiд мiсцевого

самоврядування iз самостiйним

статусом.(наприклад - скарбник чи

керiвник мунiципальної мiлiцiї).

10. Форма врядування за цим Форма врядування визначається проектом:

слабкий мер(голова) територiальною громадою( її - сильна рада.

Кiлькiсний i представницьким органом) i персональний склад

виконкому закрiплюється рiшенням ради визначається радою за або у

статутi поселення. пропозицiєю голови. До складу виконкому входить

i секретар ради. Виконком є пiдконтрольним, пiдпорядкованим та

пiдзвiтним радi, що його утворила.

Навiть iз наведених у таблицi вiдмiнностей, можна зрозумiти принципову

рiзницю у цих законопроектах. Це не просто рiзниця проектiв. Це

рiзниця пiдходiв. Перший проект фактично консервує ситуацiю в такому

виглядi в якому вона є, другий проект намагається перевести мiсцеве

самоврядування України в русло, характерне для сучасних моделей

самоврядування бiльшостi європейських країн чи США. Iнша справа

наскiльки це може прижитись в Українi i наскiльки готовi до такого

пiдходу готовi всi без винятку органи мiсцевого самоврядування в

Українi. Перед конкретним аналiзом переваг i недолiкiв вищеозначених

проектiв, слiд зробити певнi застереження щодо вимог до законодавства

про мiсцеве самоврядування взагалi. А також поставити кiлька

риторичних питань, на якi слiд дати вiдповiдi, або хоча б спробувати

це зробити. Чи вiдповiдає сучасне українське законодавство з питань

мiсцевого самоврядування та мiсцевої виконавчої влади вимогам нової

Конституцiї України i чи дає нова Конституцiя можливiсть для

функцiонування дiючих зараз органiв самоврядування? Чи доцiльно зараз,

при обраних два роки тому мiсцевих радах, проводити їх чергову

реорганiзацiю, без їх переобрання на нових засадах? Чи варто проводити

чергове реформування мiсцевого самоврядування лише прийняттям чергової

редакцiї закону, чи, може, слiд пiдготувати пакет законiв, якi

регулюють всi питання нормальної дiяльностi самоврядування i ввести їх

в дiю пiсля нових мiсцевих виборiв? Чи варто в новому законодавствi

передбачити можливiсть рiзноварiантностi форм самоврядування в

залежностi вiд рiвня розвитку та iнтелектуального потенцiалу мiст, чи

залишитись в умовах загальної унiфiкацiї? Звiсно, чинне законодавство

України, а саме Закон "Про мiсцевi ради i мiсцеве самоврядування" в

редакцiї 1992 року, не зовсiм вiдповiдає роздiлу 11 нової Конституцiї

України, особливо в частинi, що стосується районних та обласних рад.

Але ж цей закон не вiдповiдав реальнiй ситуацiї з мiсцевою владою

районного та обласного рiвнiв часiв дiї Jонституцiйного Договору. Його

норми застосовувались в частинi, що не суперечила цьому документу i це

за вiдсутностi Конституцiйного Суду. Тепер же роздiл 15, Перехiднi

положення , частини 7,8 визначають: "8. Сiльськi, селищнi, мiськi ради

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 


Подібні реферати:

Форми держави в зарубіжних країнах

План лекції. Форми державного правління. Форми державного устрою 1. Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними і територіальними способами організації влади. Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих державних органів. Однією з сучасних форм державного правління в розвинутих країнах є президентська республіка (США, ряд країн Латинської Америки та ін.). Головні ознаки президентської республіки: 1) ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...