Search:

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

невiдомо, яким чином мають формуватись районнi i обласнi ради, норма

про асоцiйований рiвень цих рад була вилучена з проекту при

голосуваннi. Друге: на рiвнi населених пунктiв, мiсцева рада одержала

виконавчий орган, а не апарат, як було в проектi, що тепер є гарантiєю

для збереження реальної влади в органах мiського самоврядування.

Третє: питання контролю i зупинення неправомiрних рiшень мiсцевих рад

знову ж таки вiднесено до майбутнього законодавства. Коментар:

Аналiзуючи зараз текст нової Конституцiї в частинi вiдповiдностi її

правових норм потребам мiсцевого самоврядування насьогоднi i на

перспективу, можна зробити висновок, що розробники проекту не дуже

переймались цими проблемами, а пролобiювати iнтереси суб`єктiв

самоврядування у Верховнiй Радi було нiкому. Адже тепер Конституцiя

практично повнiстю заблокувала можливiсть реформування

адмiнiстративно-територiального устрою, а деякi норми, наприклад про

бюджетну систему(стаття 95) чи про обласнi i районнi ради(частина 4

статтi 140) настiльки двозначнi, що нiхто не може впевнено сказати, чи

можуть ммати власнi бюджети органи самоврядування i що являють собою

як органи, районнi та обласнi ради. Незважаючи на те, що роздiл

самоврядування в кожному iз проектiв конституцiї був чи не найслабшим,

i до нього було багато пропозицiй збоку науковцiв, асоцiацiй органiв

самоврядування, особливо активною тут була Асоцiацiя мiст України та

Асоцiацiя народних депутатiв України попереднiх скликань Верховної

Ради. Але практично жодна iз цих пропозицiй не була сприйнята нi

Конституцiйною комiсiєю, нi погоджувальною групою. Коли зараз почитати

товстенний том(754 сторiнки!) , який називається "Порiвняльна таблиця

до проекту Основного закону України - Конституцiя України" то можна

побачити, що до роздiлу 11 Мiсцеве самоврядування було не так багато

принципових зауважень. Бiльшiсть зауважень до цього розiду було саме

вiд депутатiв лiвих фракцiй i стосувались вони як правило збереження

радянської системи влади в її класичному виглядi. Пропозицiї депутатiв

правих фракцiй, яких було досить небагато також не були принциповими i

навiть вiд їх прийняття нiякого полiпшення -.`, цього роздiлу не могло

вiдбутись. I це не дивно, адже жодна з полiтичних партiй чи

депутатських фракцiй так i не змогла зрозумiти важливостi розвитку

мiсцевого самоврядування для становлення України як демократичної

держави. Варто вiдмiтити, що практично на кожному етапi

конституцiйного процесу, лiдери фракцiй, чи члени конституцiйної i

погоджувальної комiсiї одержували конкретнi, фаховi пропозицiї до

цього роздiлу проекту Конституцiї. Як приклад, тут подається витяг з

пропозицiй, якi були переданi членам погоджувальної групи 15 травня

1996 року: "Стаття 92(95 в остаточнiй редакцiї). Ця стаття потребує

суттєвого уточнення, оскiльки нечiтко визначено, що таке Державний

бюджет та не проведена лiнiя на забезпечення самостiйностi мiсцевих

бюджетiв. Було б цiлком можливо,замiсть частини 1, видiлити окрему

статтю, що регулює питання бюджетної системи: "Стаття __. Бюджетну

систему України складають: державний бюджет та мiсцевi бюджети. Органи

мiсцевого самоврядування при формуваннi та здiйсненнi мiсцевих

бюджетiв є самостiйними. Загальнi принципи формування i здiйснення

мiсцевих бюджетiв визначається законом." На нинiшньому етапi навряд чи

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 


Подібні реферати:

Місцеві органи самоврядування

Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ра­ди народних депутатів та місцеве і регіональне самовряду­вання» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення без­посередньо або через органи, які вони обирають, ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Адміністративно-правовий режим державного контролю

Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійснення контролю в ...