Search:

Гуманітарні аспекти інформаційної безпеки

Реферати » Державне регулювання » Гуманітарні аспекти інформаційної безпеки

У світі є тільки дві сили: меч і розум.
І з часом меч завжди зазнає поразки від розуму.
Наполеон Бонапарт

Поняття інформаційної безпеки в сучасному світі надзвичайно широке. Воно включає в себе як контроль за непоширенням інформації, яка вважається таємною, так і міркування вчасного, повного та якісного інформування громадян про події в країні і світі, вільного доступу до різних джерел інформації - і разом із тим сприяння цілісності суспільства, підтримання його морального добробуту, захисту від несприятливих інформаційних впливів.

Для реалізації цього комплексного завдання державі необхідно віднайти динамічний баланс між свободою слова, забезпеченням права на інформацію, ефективним використанням інформації як засобу контролю громадянського суспільства за діями влади, обмеженням поширення таємної інформації та підтриманням моральної і духовної стабільності у суспільстві.

Знаходження цього балансу дозволить як захистити інтереси суспільства і держави, так і сприяти реалізації права громадян на отримання всебічної і якісної інформації. Це завдання передбачає здійснення гнучкої і активної державної політики у питаннях циркуляції інформації, доступу до неї, діяльності засобів масової інформації, розвитку видавничої справи, освіти і масової культури.

Найкраще забезпечити інформаційну безпеку українська держава зможе, якщо створить умови для всебічного розвитку інститутів громадянського суспільства, закладів освіти і культури, засобів масової інформації.

Виклики інформаційної ери

Визначення сучасної епохи історії людства як "інформаційної ери" вже стало банальністю, це словосполучення увійшло до повсякденної мови і вживається фактично як синонім поняття "теперішній час". Однак вступ суспільства в "інформаційну еру" передбачає набуття ним цілком певних ознак, пов'язаних із значним поширенням інформації, множинністю каналів її донесення до користувача, впливом її змісту і форми на усі сфери життя суспільства, світосприйняття людей і ухвалення рішень можновладцями. Держава, прагнучи зберегти цілісність суспільства, яке вона представляє, і захистити його від різнорідних загроз, повинна зважати на ці реалії.

Інформація відіграє в житті будь-якої людини винятково важливу роль. На підставі відомостей про навколишній світ, події, що відбуваються у ньому, дії інших осіб людина приймає рішення щодо власної поведінки, робить припущення щодо можливого розвитку ситуації і адаптації до неї чи впливу на неї. Це вірно для будь-яких часів, і з цього погляду будь-яке суспільство можна назвати "інформаційним": рішення приймаються на підставі вивчення і аналізу даних про навколишній світ і власний стан людини.

Однак у другій половині ХХ століття стався якісний зсув у обсягах і формі подачі інформації, яка доноситься до людини: урізноманітнилися способи постачання інформацією, ускладнилася система прийняття рішень, полегшився доступ до альтернативних інформаційних джерел.

З одного боку, це відкриває можливості для більш зваженого вибору, врахування порівняльного, історичного досвіду, різних точок зору тощо. З іншого боку, однак, зросли і обсяги інформаційного шуму - надлишкової для людини інформації, - а то і інформації, покладання на яку може завдати шкоди.

Збільшення кількості джерел інформації, оперативності її надхо-дження і можливостей її первинної обробки висувають вимоги до вищої оперативності в ухваленні рішень: ситуація може різко змінюватися, про це швидко стає відомо, і вчасний вплив на ситуацію вимагає швидкого реагування.

Окрім підвищення вимог до ухвалення рішень, значного збільшення джерел інформації, швидкості її надходження та всеохопності якіс- но змінилися й умови соціалізації в суспільстві. До таких традиційних джерел передачі навичок, вірувань, спільних традицій, суспільних міфів, як родина, школа, безпосереднє оточення, додалося розмаїття інших засобів комунікації, перш за все масових. Доступність засобів такої комунікації і донесення інформації до користувача (радіо, телебачення, Інтернет, кіно тощо) дозволяє охопити практично усі вікові та соціальні верстви населення, що робить неефективними традиційні заходи боротьби з небажаним для держави впливом через ці канали.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Система пенсійного забезпечення в Україні

Одним із найважливіших завдань, які повинна вирішува­ти держава, є матеріальне забезпечення громадян у старості, в разі постійної втрати працездатності, втрати годувальника. Таке забезпечення здійснюється шляхом призначення виплати їм пенсій. В Україні нараховується понад 14 мільйонів пенсіонерів, до яких відносяться різні категорії громадян, зокрема ті, які досягли пенсій­ного віху, інвалідів, дітей-інвалідів, осіб, що втратили годувальника, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців ...

Глава держави в зарубіжних країнах

План лекції. Статус глави держави. Компетенція глави держави. 1. Глава держави – це особа, яка займає формально вище місце в структурі державних інститутів і водночас здійснює функції представництва самої держави в цілому. Статус монарха характеризується насамперед тим, що він владрює за власним правом. Його влада є непохідною від волевиявлення іншого державного органу або виборчого корпусу. Монарх не несе політичної відповідальності за свої дії як глави держави або як формального глави виконавчої влади. Він діє за порадою ...

Державне регулювання розвитку АПК

Агропромисловий комплекс України — це цілісна народногоспо­дарська система взаємопов'язаних в своєму розвитку галузей, які за­безпечують виробництво сільськогосподарської сировини та продо­вольства, їх заготівлю, зберігання, переробку і реалізацію населенню. Ядром агропромислового комплексу є галузі сільського господар­ства. У своєму розвитку вони характеризуються певними особливостями; це вплив природно-кліматичних факторів на характер і організацію виробництва, об'єктивна необхідність використання частини ...