Search:

Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин

У процесі трудових відносин працівник повинен підко­рятися волі роботодавця. Разом з тим обидві сторони трудо­вого договору повинні підкорятися в процесі праці прави­лам внутрішнього трудового розпорядку.

Характер встановлення прав і обов'язків суб'єктів тру­дових правовідносин характеризується, по-перше, участю тру­дових колективів, профспілкових органів або інших уповно­важених на представництво трудовими колективами органів у встановленні й застосуванні умов праці найманих праців­ників, та, по-друге, поєднанням централізованого і локально­го регулювання трудових відносин. Централізоване регулю­вання передбачає закріплення мінімального рівня гарантій трудових прав працівників — так званих соціальних стан дартів. При цьому в прийнятих нормативно-правових ак­тах містяться як імперативні, так і рекомендаційні норми, які конкретизуються за допомогою локальних норм у колектив­ному договорі, правилах внутрішнього трудового розпоряд­ку, положеннях про преміювання, положеннях про винагоро­ду за підсумками роботи за рік та в інших локальних нор­мативно-правових актах. У ринкових умовах буде розширю­ватися зона диспозитивного методу і, як наслідок, зростатиме роль локальної нормотворчості. Очевидно, потрібно стерег­тися перегину в бік диспозитивного методу. Це здатне ви­кликати порушення прав працівників. У законодавстві по­винні бути чітко сформульовані положення, які не можуть бути змінені на шкоду працівникові.

У зв'язку з цим заслуговує на увагу зарубіжна практика. Так, в новому Трудовому кодексі Угорщини (1992 p.), який характеризується як "кодекс конвергенції соціалізму і капі­талізму" і підготовлений на високому професійному рівні, виділені наступні різновиди норм:

— абсолютно імперативні норми, які не можна змінюва­ти як у бік підприємців, так і працівників;

— абсолютно диспозитивні норми, які діють, якщо сторо­ни не домовилися про інше. У таких випадках допускається пониження нижчої межі прав працівників, тобто погіршення

положення порівняно із законодавством, якщо сторони, в тому числі сам працівник, згодні;

— відносно імперативні. Ці норми можуть бути в трьох варіантах:

1) норми не можна змінювати на шкоду працівника, але можна — на шкоду наймача;

2) норми не можна змінювати на користь працівника, але можна погіршувати його становище порівняно із зако­нодавством;

3) норми не можуть погіршувати становище працівників порівняно із законодавством, але можуть поліпшувати рівень правових гарантій для працівників (Киселев И.Я. Цит. раб. - С. 215-216).

Методу трудового права властива своя специфіка захисту трудових прав і забезпечення виконання обов'язків. У перехідний до ринку період повинна посилюватися захисна функція профспілок. Для захисту трудових прав працівників на підприємствах обираються комісії з трудових спорів, роз­ширено судовий захист трудових прав громадян. У перспек­тиві планується створення спеціалізованих трудових судів. У даний час згідно з Конституцією України працівник має право оскаржити до суду будь-яке порушення норм трудо­вого законодавства. Нагляд і контроль за додержанням зако­нодавства про працю, охорону здоров'я працівників на ви­робництві здійснюють органи, котрі діють за межами підпри­ємства і не залежать від власника або уповноваженого ним органу. Належне виконання працівниками трудових обо­в'язків забезпечується заходами дисциплінарної та матері­альної відповідальності.

Таким чином, особливостями методу трудового права є: поєднання централізованого і локального регулювання су­спільних відносин у сфері праці; поєднання договірного, ре­комендаційного та імперативного способів регулювання;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення

У літературі поняття дисципліни праці як правової кате­горії розглядається в чотирьох аспектах: як один з основних принципів трудового права; як елемент трудового правовідношення; як інститут трудового-права; як фактична поведінка, тобто рівень дотримання усіма працюючими на виробництві дисципліни праці. Як інститут трудового права трудову дисципліну потрібно розуміти як сукупність правових норм, котрі регулюють внутрішній трудовий розпорядок, встановлюють трудові обо­в'язки працівників і власника або уповноваженого ним ...

Підстава та умови матеріальної відповідальності

Підставою виникнення матеріальної відповідальності є трудове майнове правопорушення, тобто винне порушення однією зі сторін трудового договору своїх обов'язків, що при­звело до заподіяння майнової шкоди іншій стороні. Власник або уповноважений ним орган у відповідності до статей 131, 153 КЗпП України зобов'язаний створити умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого працівникам майна, створити безпечні й нешкід­ливі умови праці. Працівники повинні дбайливо ставитися до майна ...

Державний нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства

Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, охорону здоров'я на виробництві Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю є особливою правозастосувальною діяльністю спеціально уповноважених органів, яка спрямована на захист трудових прав людини. Спеціально уповноважені органи та інспекції, які здійсню­ють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, не залежать у своїй діяльності від власника або упов­новаженого ним органу. Центральні органи виконавчої ...