Search:

Функції ринку та форми їх реалізації

дання послуг по споживанню проданої продукції, а також певних пі-

льг постійним чи великим покупцям. При цьому вибір методів неці-

нової конкуренції вирішує в залежності від виду продукту, спеціалі-

зації форми виробника, а також покупців, для яких предназначений

цей предмет.

Які ж функції виконує конкуренція в ринковому господарстві?

Перший напрямок це конкуренція сприяє встановленню рівноваги

цін.Ця властивість конкуренції описувалась раніше, коли розглядався

процес ціноутворення.Тому перейдемо до другого напрямку: конку-

ренція підтримує суспільно нормальні умови виробництва і реаліза-

ції товару.

Завдяки конкуренції в любій галузі виробництва в кожний даний момент на ринку встановлюється загальна (рівна) ціна на однорідні продукти, які мають однакову якість.Це заставляє всіх товаровироб-

ників слідувати єдиній лінії господарської поведінки, чи як говори-

ться слідувати загальним “правилам гри”.В них відбиваються ті ви-

моги суспільного нормального господарювання, які предписують об’єктивні економічні закони.

Рівень рівноважної ціни виступає для товаровиробника як норма-

тив раціонального господарювання.При порушенні такого нормативу

підприємство, яке встановило, припустимо, дуже високу ціну за свою

продукцію заради отримання великого прибутку, може опинитись в

безвихідній ситуації.Попит на дорогоцінні товари впаде і вони не бу-

дуть продаваться.Тоді прийдеться занижувати ціни чи навіть робити

розпродаж товарів по низьким цінам і при цьому терпіти збитки.

Так конкуренція дає наглядний урок всім, хто не враховує суспі-

льно-нормативні умови виробництва та реалізації товарів.

Третій напрямок: ринкове суперництво стимулює науково-техніч-

ний процес та підвищує ефективність виробництва.

Як вже було зазначено, конкуренція веде до врівноваження цін. В таких умовах великий прибуток може отримати лише той товарови-

робник, який затрачує менше ресурсів на одиницю продукції. Він створює товари з низькою індивідуальною вартістю, і реалізує їх по

більш високій ціні.

Четвертий напрямок: протиборство агентів ринку підсилює їх соціально-економічне розслоєння.

В конкуренції приймають участь товаровиробники, які мають неоднакову економічну силу. Звичайно, що не витримують іспит на

міцність,як правило, велика кількість малих фірм. Вони не мають достатньої кількость грошей, сучасних засобів виробництва та інших

господарських ресурсів. Конкуренції властива тенденція до погли-

блення спочатку нерівності, а потім і межі між мілким та великим власником.

В сучасних умовах в розвинутих країнах існує велика кількість мілких підприємців, які створюють свої маленькі підприємства.Але

значна їх частина з них невзмозі тривалий час нормально існувати та

витримати конкуренцію з більш потужними підприємствами.До того

ж постійно росте тей мінімум грошових средств, який дозволяє бути

конкурентноспроможним.

П’ятий напрямок: конкуренція сприяє розвиткуринкового господа-

рства до монополії.

Не по чіємусь умислу, а стихійно та об’єктивно суперництво про-

давців та покупців суттєво змінює всю структуру ринкового просто-

ру.Ці структурні переміни обумовлені слідуючими умовами:

а) конкуренція знищує з ринкової арени всі відсталі та неефективні

господарства.Ця санація економіки супроводжується зазвичай деяки-

ми скороченнями чисельності господарських суб’єктів, особливо по-

мітними в ряді галузей.

б) Ринкове суперництво, як відомо, скріплює позиції потужного виробника. Один промисловий гігант по об’єму випуску продукції можна співставити з сумарною виробничою потужністю декількох і навіть тисяч мілких виробників. Тому ринкове господарство швидше за все збільшується за рахунок абсолютного і відносного посилення ролі великих власників.

в) Головний фронт змагань на ринковому просторі проходить між арміями продавців та армією покупців, які стоять на різних позиціях по відношенню до рівня ціни. Яка ж армія може впевнено виграти битву? Звичайно та, що більше сплочена і в результаті може нав’язати супернику свою ціну. Виходить—як це не пораження пара-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Основні напрями сучасної економічної теорії

Неокласична економічна теорія. В останній третині ХІХ ст. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається перехід цього способу виробництва у свою вищу і водночас низхідну стадію розвитку, що характеризується передусім виникненням монополій і активним втручанням держави у розвиток економіки, її одержавленням. Ця стадія неоднозначно тлумачилася представниками різних напрямів і шкіл економічної теорії. Всю сукупність течій, шкіл західної економічної думки можна умовно згрупувати в такі ...

Американський неолібералізм. Монетаризм

Зміст: Вступ 3 Неолібералізм 3 Монетаризм 4 Висновки 12 Список використаної літератури Вступ Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. У цей час формується теорія неолібералізму - течії в неокласичному вченні, що означає можливість часткового, обмеженого впливу держави на економіку. Це свідчить про пристосування ідей лібералізму до нової ...

Маркетинг у підприємницькій діяльності

Урок № 1 Тема. Функції підприємства та роль підприємця. Мета. Сформувати в учнів загальні уявлення про підприємство, функції підприємства, про зміст підприємництва та підприємництво в Україні. Формувати уміння учнів узагальнювати конкретний матеріал і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Розвивати творчуактивність, мислення, самостійність. Тип уроку. Засвоєння нових знань. Обладнання. Підручники, схеми. Хід уроку І. Мотивація. Засвоївши фундаментальні поняття ринкової економіки, ви вже підготовані ло розгляду ...