Search:

Функції ринку та форми їх реалізації

б’єктів яких являється держава , характерне те, що при наявності цих відносин держава може встановлювати зв’язки між продавцем і по-

купцем.

Для більш повного розуміння ринку слід розглянути його ознаки на сучасному рівні.

По-перше, сучасний ринок є ринком покупців. Що це означає?

Це такий етап ринку, при якому пропозиція товарів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий етап ринку визначає приоритети покупців по відношенню до продавців. Можна сказати “диктат спо-

живачів” на відміну “диктату продавців”, характерного для нашої сучасної економіки. В такій ситуації підприємець може досягти збіль-

шення своїх доходів лише тоді, коли він поставить на ринок продук-

цію високої якості за доступними цінами.Тому ринок покупців висту-

пає як стимул для постійного відтворення ділових,а не спекулятивних

відносин.Тобто він примушує підприємців шукати джерела своїх при-

бутків у першу чергу у сфері виробництва,а не у сфері купівлі-прода-жу.

Другою обов’язковою ознакою сучасного ринку є його конкурентн-

ий характер.Це означає, що в системі підприємства кожний суб’єкт виступає як конкуруюча сторона до всіх інших суб’єктів.Можливість конкуренції між учасниками ділових відносин на ринку закладена в їх

економічній самостійності, базою якої є право розпоряджатись об’єк-

тами ринкових відносин.Таке право в минулому базувалось на прива-

тній власності підприємця.В сучасних умовах це може бути і приват-

на, і колективна, і державна власність.Неминучість конкуренції між

підприємцями на сучасному ринку породжується пріоритетом покуп-

ців над продавцями.

Третя ознака сучасного ринку--стабілізація відносин між суб’єк-

тами ринку на основі інтеграції. Сучасний ринок – це арена суперни-

цтва підприємств та інших суверенних суб’єктів економіки, кожному

з яких повинен бути гарантований його суверенітет і збереження його конкурентних позицій потенцій. А це можливо лише при умові про-

тидії монополізації економіки й широкої інтеграції конкуруючих суб’єктів ринкових відносин.

Характерні ознаки сучасного ринку. Схема №3 [№ 4 стр.197]

Пріоритет покуців Конкурентний

(ринок покупців) характер

Ознаки


Не монополізація, а інтеграція

конкуруючих суб’єктів ринку

Так суткість ринку відбивається і в понятті як “вільного ринку “або “ринку доконаної конкуренції”. Зазвичай в економічній літературі виділяють наступні ознаки вільного ринку:

1). Наявність необмеженого числа конкурентів, вільний доступ на ринок та виход з нього;

2).Абсолютна мобільнсть , рухомість всіх видів ресурсів: трудових, матеріальних та фінансових. Ніхто і ніщо не має стримувати вільних переміщень ресурсів з сфер межи ефективних в більш ефективні. Ця властивість вільного ринку забезпечує постійне ставлення структури економіки , її саморегульованість;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

План Показники зростання продуктивності праці. Наукова організація праці, її завдання і напрямки. Нормування праці. Планування чисельності працюючих. 1. Продуктивність праці (ПП) – це показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. Планування продуктивності праці здійснюється методом прямого розрахунку та пофакторним методам. Метод прямого розрахунку передбачає визначення планового рівня продуктивності праці. Відношенням обсягу планового рівня ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Основні напрями сучасної економічної теорії

Неокласична економічна теорія. В останній третині ХІХ ст. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається перехід цього способу виробництва у свою вищу і водночас низхідну стадію розвитку, що характеризується передусім виникненням монополій і активним втручанням держави у розвиток економіки, її одержавленням. Ця стадія неоднозначно тлумачилася представниками різних напрямів і шкіл економічної теорії. Всю сукупність течій, шкіл західної економічної думки можна умовно згрупувати в такі ...