Search:

Функції ринку та форми їх реалізації

4.Форми реалізацій функцій ринку.

Для здійснення функцій ринку необхідні певні умови:

1) реальний плюралізм форм власності та форм господарювання. Якщо виходити з досвіду розвинениз країн Заходу, то для забезпе-

чення такого плюралізму повинні існувати індивідуальна приватна власність ( заснована на власній, так і на чужій праці), колективна власність ( у формі акціонерних компаній , кооперативів, власності трудових колективів, тощо), державна власність, муніципальна власність, змішана форма власності як результат різної комбінації названих форм;

2) ефективність функціонування ринку залежить від здатності різних суб’єктів підприємницької діяльності впливати на рівень цін. Наявність такого впливу, що передбачає існування монополій

( у тому числі олігополій, як колективних монополій), знижує ефективність функціонування ринку;

3) розвинуте антимонопольне законодавство та наявність достат-

ніх механізмів його реалізації значно послаблюють монопольні тенденції в економіці й сприяють ефективному функціонуванню сучасного ринку;

4) добре розвинута система економічного та адміністративного регулювання економіки державою ( за переважання економічних методів) створює передумови для існування регульованого ринку;

5) наявність і доступність всебічної інформації про ринок, розвинута маркетингова діяльність;

6) конкурентна боротьба між різними суб’єктами підприємницької діяльності;

7) розвинутий і розгалуджений комплекс об’єктів власності, які можуть стати об’єктом купівлі-продажу ( засоби виробництва, у тому числі земля, робоча сила, інтелектуальна власність у формі патентів, ліцензій, тощо, послуги, різні види цінних паперів—акцій, облігацій, сертифікати та ін. гроші, нерухомість, предмети споживання.

Розглянемо таке питання як конкурентна ринкова ціна та меха-

нізм її встановленння.

Попит і пропозиція взаємопов’язані, це дві сторони однієї меда-

лі. В кожний момент часу між ними певне співвідношення . нормальним співвідношенням попиту і пропозиції являється їх рівновага. Рівновага—це співвідношення між об’ємом та структурою попиту на товари, послуги та об’ємом, а також струк-

турою їх пропозиції. Рівновазі попиту та пропозиції відповідно

встановлення ринкової конкурентної ціни. Для того, щоб розгляну-

ти механізм встановленння ринкової конкурентної ціни, необхідно об’єднати аналіз попиту та пропозиції.

Малюнок №1. Ринкова конкурентна ціна. ( С- точка рівноваги.)

[№ 10 стр.101]

P

4

3

2

1

Q

З малюнка №1 видно, що тільки при ціні, рівній трьом одиницям, кількість товарів, на які є попит, рівне його кількості, яке буде поставле-

не виробником. Будь-яке знищення ціни призведе до того, що попит буде перевищувати пропозицію. Будь-яке підвищення цін призведе до того, що пропозиція буде перевищувати попит.

Положення А довго утримуватись не може. По мірі накопичень то-

варів конкуруючі продавці будуть дещо знижувати ціни з тим, щоб

реалізувати всі запаси.

Положення Е також являється нестійким. Попит не перевищу пропо-

зицію, сховища пустішають, та невдоволені покупці, які хочуть при-

дбати товар, почнуть давати більш високу ціну. Ціни почнуть рости.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Підприємництво і підприємство

ВСТУП Вихідною ланкою економіки є підприєм­ства (фірми). Саме вони вирішують пробле­му створення сотень і тисяч видів товарів і послуг для задоволення потреб членів сус­пільства. Ефективна діяльність підпри­ємств визначальною мірою залежить від знань, організаторських здібностей та ініціативи підприємців. Умовами діяльності підприємств і під­приємців є наявність таких чинників, як інтелектуальний, речовий (фізичний) і при­родний капітал. Результат підприємниць­кої діяльності виявляється у створенні но­вих благ і якостей. ...

Неокласична теорія

Неокласицизм - суб'єктивна школа в економічній теорії. Виникла в останній третині 19 ст. як реакція на марксизм. Марксизм всебічно критикував капіталізм і обґрунтував неминучість його загибелі, тому що він оснований на приватній власності та експлу­атації. Необхідно було захистити капіталізм від нападок марксис­тів, і цю функцію беруть на себе представники неокласицизму. В той же час це була спроба сформулювати закономірності оптималь­ного режиму господарювання економічних одиниць в умовах системи вільної конкуренції, ...

Нецінова конкуренція

Перш ніж вести мову про нецінову конкуренцію спочатку спробуємо з’ясувати, що таке конкуренція в цілому, а потім, що таке цінова боротьба за ринок збуту та місце нецінової конкуренції в ній. Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники ...