Search:

Функції ринку та форми їх реалізації

Єдиною врівноваженою ціною, ціною, яка може зберегтись достатньо довгий час являється така ціна, при якій об’єм пропозиції та об’єм попи-

ту рівні одне одному. Конкурентна рівновага завжди знаходиться в точці перетину кривих попиту та пропозиціїю.

Ринкове ціноутворення представляє такий механізм господарювання,

Який здійснюється без централізованого керівництва ( якщо на цьому ринку в якості одного з суб’єктів не виступає держава). Ціна рівноваги координує дії мільйонів людей, кожний з яких переслідує власну ко-

ристь, причому координує таким чином, що кожний з учасників в зді-

лці виграє. В результаті дії багатьох людей, кожний з яких хвилюється

лише про свою вигоду, стихійно і незаплановано виникає більш-менш

впорядкована економічна структура.

Ринкова ціна рівноваги виконує три наступні функції:

передає інформацію; стимулює впровадженню найбільш економічних методів виробництва; розподіляє прибутки ( встановлює, хто і яку частину виробленого продукту отримує).

Важливою характеристикою ринку являється конкуренція. Конкуренція представляє собою одну з форм змагань у виробництві, що

сприяє його розвитку. Змагання сприяє підвищенню якості продукції, зниженнню рострат на його виробництво, появу нових видів продукції, вдосконаленню техніки та технології. Вона стимулює творчість, ініціативність, ріст кваліфікації, проффесіоналізму. Внаслідок чого конкуренція виступає потужним стимулом розвитку продуктивних сил суспільства.

Однак змагання може проявлятись в різних формах. Конкуренція—це

змагання у формі суперничества, коли кожний товаровиробник переслі-

дує власний економічний інтерес, не разуючись з інтересами інших товаровиробників. Внаслідок чого конкуренція виступає як виробниче

відношення: антагоністична боротьба за збереження економічного су-

б’єкта в системі суспільного виробництва та за кращі умови його від-

творення.Тому у конкуренції є і об’єктивні негативні наслідки: соціа-

льне розслоєння суспільства, нерівність, бідність, нестійкість і невизна-

ченість розвитку виробництва.

Було б неправомірно зводити конкуренцію тільки до певної соціаль-

но-економічної форми виробничого суперництва.Конкуренція являє-

ться також складним механізмом координації суспільного виробницт-

ва.Конкурентна система--це складний механізм непроізвольної коор-

динації, діючий через систему цін та ринків, механізм зв’язку, діючий

для об’єднання знань і дій міліонів різних індивідумів. Вона володіє своєрідним внутрішнім порядком, підчиняється своїм специфічним за-

кономірностям.

На певний порядок в економічній системі конкуренції звернув увагу

ще А.Сміт.Ним був проголошений принцип “невидимої руки”: кожний

індивід, переслідуючи тільки свої егоїстичні цілі, як би направляючись

чієюсь невидимою рукою в інтересах досягнення найбільшого блага для всіх.При всіх недоліках конкурентної системи вона діє вже не перше сторіччя.Вона задовольняє по меншій мірі першій потребі, предста-

вленому до любого соціального організму: вона здатна вижити.Система

конкурентних ринкових цін являється досить ефективним способом рі-

шення трьох корінних взаємопов’язаних економічних проблем: що, як

і для кого виробляти? Через систему конкурентних ринкових цін вста-

новлюються всі необхідні пропорції суспільного виробництва.

В Західній економічній літературі широке поширення отримала мо-

дель “досконалої конкуренції”. Досконала конкуренція--це абстракт-

на теоретична модель, змальовуючи функціонування ідеальної децент-

ралізованої економічної системи.Господарські зв’язки в цій системі ор-

ганізовуються на принципах вільного обміну між незалежними еконо-

мічними суб’єктами.

Основними ознаками досконала конкуренції являється відсутність можливості зі сторони любого виробника, продавця чи покупця здійс-

нювати будь-який вплив на загальний рівень ринкової ціни певного то-

вару. Досконалий конкурент--це той, хто може продати (чи купити)

все, що він забажає, по існуючій ринковій ціні, але не в змозі помітно

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Праця, кадри та соціальний розвиток колективу

План Показники зростання продуктивності праці. Наукова організація праці, її завдання і напрямки. Нормування праці. Планування чисельності працюючих. 1. Продуктивність праці (ПП) – це показник, що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу. Планування продуктивності праці здійснюється методом прямого розрахунку та пофакторним методам. Метод прямого розрахунку передбачає визначення планового рівня продуктивності праці. Відношенням обсягу планового рівня ...

Винагорода за користування інтелектуальною власністю

Підходи до винагороди (ціни) за користування інтелектуальною власністю змінювалися в ході розвитку ліцензійної торгівлі. Якщо в 50-х і на початку 60-х років нинішнього століття ліцензування розглядалось як другорядна підприємницька діяльність, а винагоро­да вважалась “додатковим заробітком”, відповідно і ціна часто визначалася за суб’єктивними критеріями продавця. В міру все більшого входження інтелектуальної власності у ринок почала проявлятися невідповідність такого підходу до такої форми влас­ності, як товару. ...

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. В реальному житті існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат виробництва підприєм­ства як самостійної категорії. В основі цього лежить економічна відособленість. Підприємства (виробники) ...