Search:

Функції ринку та форми їх реалізації

вплинути на ціну в сторону підвищення чи зниження.

Передумови досконалої конкуренції:

наявність в кожній галузі багаточисленних виробників;

виробників так багато, що ні один і них невзмозі самостійно вплинути на параметри ринкової рівноваги—об’єму попиту, пропозиції, ціни;

всі виробники користуються приблизно однаковими технічними за-

собами;

всі виробники випускають приблизно однакові об’єми продукції;

реалізована на ринку продукція ідентична по якості;

наявність багаточисленного контингенту покупців, які купують приблизно рівну кількість продукції;

відсутність обмежень локально-територіального характеру, що пере-

дбачає перш за все розвинуті транспортні та торгівельні зв’язки, розвинуту торгово-банківську систему;

миттєва передача господарської інформації (кінцевий споживач має інформацію про характеристику купуємого товару);

миттєва реакція попиту та пропозиції кожного учасника на ринкові системи. Під зміною попиту та пропозицією ринкова ціна рівноваги відразу змінюється.

Модель досконалої конкуренції на абстрактному рівні показує найбільш загальні властивості ринкового механізму. Однак ця мо-

дель і не претендує на реалізм. В реальному економічному житті до-

сконалоі конкуренції ніколи не було і бути не може. Але її елементи в тій чи іншій мірі завжди мають місце. Практика ділового життя в цілому відповідає умовам “ недосконалої конкуренції”.

“Степінь недосконалості” конкуренції може бути різним. Виділяють три моделі незаконної конкуренції”монополія, олігополія, диференціація продуту.

Монополія—це окремі наймогутніші підприємства або об’єднання декількох підприємств, які виробляють переважну кількість певної продукції, завдяки чому впливають на процес утворення і привлас-

нюють високі (монопольні) прибутки.

Монополії проникають в усі сфери суспільного відтворень—без-

посереднє виробництво, обмін, розподіл і споживання. Першою мо-

нополізується сфера обігу. На цій основі виникають найпростіші фо-

рми монополістичних об’єднань—картелі та синдикати.

Конкуренція між декількома потужними фірмами називаються

олігополією. На одному ринку стикаються інтереси декількох поту-

жних фірм, кожна з яких мають певну ринкову владу. Олігополії бувають двох видів. На галузевому ринку господарюють невелика кількість продавців ідентичної продукції. Продукція відрізняється не суттєво. Але на неї можна встановити різну ціну, що привабить чи відштовхне покупців. Виробник, таким чином, має деякий контроль

над цінами. У зручному випадку на галузевому ринку мається неве-

лике число диференційованої продукції ( наприклад, ринок машин).

Третя модель недосконалої конкуренції має місце , коли на ринку богато продавців, але продукція їх ідентична. У продукції є розбіжно-

сті ( реальні чи уявні ), які дозволяють продавцю назначати свою ціну. Це модель “диференціації продуктів”. Під цим терміном розуміють всі фактори, які обумовили відносно стійку перевагу по-

купців, віддаючи одним видам взаємозаміняємій продукції порів-

няно з іншими . Наявність деференціації продукції зменшується значення цінової конкуренції. Покупці реагують в меншій мірі ні зміну цін взаїмозаміняючих товарів, виходячи з власних стійких переваг.

Розрізняють форми нецінової конкуренції, їх ділять на основні групи: конкуренція по продукту та конкуренція по умовах продажу.

Конкуренція по продукту проявляється в бажанні захватити части-

ну галезевого ринку конкурента шляхом випуску нового асортимен-

ту і якості товару. Розробка нових моделей, відрізняється від старої продукції тогож призначення часто і якісними перемінами,стала од-

ним з провідних напрямків науково-технічного прогресу.Значна час-

тина витрат на науково-дослідницькі цілі в окремих компаніях пов’я-

зана зі створенням нових видів продукції.

Конкуренція по умовах продажу обіймає всі ті багатогранні засоби, які широко використовуються окремими компаніями для стійкого залучення покупців до своїх товарів.Серед таких засобів перш за

все--реклама, яка здійснює реалізацію тієї чи іншої продукції, на-

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Винагорода за користування інтелектуальною власністю

Підходи до винагороди (ціни) за користування інтелектуальною власністю змінювалися в ході розвитку ліцензійної торгівлі. Якщо в 50-х і на початку 60-х років нинішнього століття ліцензування розглядалось як другорядна підприємницька діяльність, а винагоро­да вважалась “додатковим заробітком”, відповідно і ціна часто визначалася за суб’єктивними критеріями продавця. В міру все більшого входження інтелектуальної власності у ринок почала проявлятися невідповідність такого підходу до такої форми влас­ності, як товару. ...

Поняття про витрати, поточні витрати на витрати наступних періодів

Процес виробництва завжди пов’язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які вті­люються в продукті. Останній характеризується корис­ністю (споживною вартістю) та трудомісткістю, тобто затраченою певною кількістю праці. Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту. В реальному житті існують об’єктивні причини, які зумовлюють формування витрат виробництва підприєм­ства як самостійної категорії. В основі цього лежить економічна відособленість. Підприємства (виробники) ...

Меркантилістська теорія

Теорія меркантилізму- це перша теорія міжнародної торгівлі (mercantilist) – була розроблена Європейськими вченими Томасом Маном (Tomas Mun, 1571-1641), Чарльзом Деввіантом (Charles Davenant, 1656-1714), Жаном Батістом Колбертом (Jean Baptiste Colbett, 1619-1683), сером Вільямом Петті (Sir William Petty, 1623-1687). Ця економічна теорія виникла по ясню вала зовнішню торгівлю у період розвикту та занепаду середньовічного феодалізму в Європі (1500-1800 рр.), коли утворювалися за зміцнювались європейські держави. Функції ...