Search:

Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях

Реферати » Реклама » Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях

Рекламодавці або на їх доручення рекламні агенції використо­вують бюджет маркетингових комунікацій у частині витрат на засо­би масової інформації, ураховуючи ефективність цих засобів. Цілі рекламування й бюджетні кошти визначають основні напрями роз­робки плану застосування засобів масової інформації.

На цьому етапі проведення рекламної кампанії вирішуються такі завдання:

визначення засобів масової інформації, найбільш придатних для комунікації з даною цільовою групою;

встановлення для кожного з цих засобів критеріїв роботи з ме­тою забезпечення згаданої комунікації (просторове, кількісне та які­сне охоплення, часова послідовність, імовірність контакту, частота та розподіл контакту, якість контакту й ціна використання).

Основні види засобів розповсюдження реклами наведено в табл. 7.1. Їх переваги та недоліки визначено зарубіжними спеціаліс­тами рекламного бізнесу.

Поняття «преса» включає газети (щоденні та щотижневі), жур­нали, каталоги тощо. Це найбільш поширений і поки що найбільш доступний із засобів реклами в Україні, переваги якого визначають­ся кількома факторами:

газети і журнали читає значна кількість людей;

газета дає змогу швидко донести рекламу до потенційного покупця;

не тільки сама реклама, а й зміни тексту рекламних звернень (коли з'являється новий товар або вирішено замінити текст на більш виразний) коштують порівняно дешево;

коли друковане видання має певний авторитет, він поширю­ється й на рекламу, розміщену в цьому виданні.

Недоліками є недовговічність рекламних звернень у газетах і погана якість друку, що негативно позначається на загальному вигляді реклами.

Вибір видання для рекламного звернення залежить від тиражу, регіону розповсюдження, характеру видання, його вартості та вар­тості рекламного звернення.

Таблиця 7.1.

Порівняльна характеристика засобів масової інформації

Засіб

Переваги

Недоліки

1

2

3

Газети

Гнучкість, своєчасність, широке охоплення місцевого ринку, ви­сока ймовірність контракту

Короткочасність існування, низь­ка якість зображення, незначна аудиторія вторинних читачів, ве­лика конкуренція (різні рекламні звернення в одній газеті), відсут­ність спеціалізації

Телебачення

Поєднання зображення, звуку й дії, високий рівень привертання уваги, широта охоплення

Висока абсолютна вартість, пере­вантаженість рекламою, миттє­вість рекламного контакту, невелика вибірковість

Пошта

Вибірковість аудиторії, гнучкість, відсутність конкурентів, особистісний характер

Відносно висока вартість, необхі­дність залучення спеціалістів

Радіо

Масовість використання, висока демографічна вибірковість, неве­лика вартість

Обмеженість художніх засобів (тіль­ки звук), миттєвість контакту, можливість перетворення на сво­єрідне тло для інших повідомлень

Журнали

Висока географічна і демогра­фічна вибірковість, достовірність, Престижність, висока якість від­творення, тривале існування, знач­на кількість вторинних читачів

Тривалий розрив у часі між купі­влею місця та появою реклами, неекономічність (доводиться пла­тити за непотрібний тираж), від­сутність гарантій розміщення ре­клами в престижному місці, низь­ка періодичність, конкуренція, ви­сока вартість

Зовнішня реклама

Гнучкість, висока частота пов­торних контактів, невелика вар­тість, слабка конкуренція

Відсутність вибірковості аудиторії, обмеження творчого характеру

Магнітофон

Висока ефективність

Занадто малий час звучання, нео­бхідність участі спеціалістів

Відео-магнітофон

Створення достатньо повного уяв­лення про товар, послугу, фірму, простота сприйняття, необмеже­ність часом, наочність, наявність творчого елементу

Необхідність залучення професі­оналів, використання досить до­рогої апаратури, висока вартість відеозйомок

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Реклама та маркетинг

В економічно розвинутих країнах маркетинг є філософією су­часних суспільних відносин. Це один із різновидів людської ді­яльності, спрямованої на задоволення потреб людей у процесі об­міну. Тому маркетинг є інструментом соціального орієнтування сфери виробництва та послуг. Він зв'язує споживача з виробником і має забезпечити продаж товарів та послуг для максимально мож­ливого задоволення потреб людей. Маркетинг як діяльність на ринку в своєму розвитку пройшов кілька етапів: перший — удосконалення виробництва, другий — ...

Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою ча­стиною контролю маркетингу. У процесі контролю передбачається періодична всебічна або за окремими напрямами об'єктивна переві­рка рекламної діяльності фірми, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників. Таким чином, цілями контролювання рекламної діяльності є: • аналіз відповідності цілей і завдань рекламної діяльності цілям і завданням маркетингу; • установлення різниці між запланованими й фактичними витра­тами на проведення рекламної ...

Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто плану маркетингу, до якого, крім планування реклами, належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рілейшнз) і персонального продажу. Усі ці інструменти маркетингу треба, а останній має підпорядковуватися цілям і завданням фірми. Дуже часто бюджет маркетингу складається з витрат на рекламування, з урахуванням того, що елементи реклами наявні в більшості таких інструментів маркетингу, як робота з громадськістю та персональний ...