Search:

Опрацювакння плану використання засобів масової інформації в рекламних цілях


Internet

Вибірковість аудиторії, гнучкість, особистий характер, розширення географії

Досить висока ціна, потребує су­часних засобів зв'язку

Зовнішня реклама

Гнучкість, висока частота повтор­них контактів, помірна вартість, значна конкуренція

Відсутня вибірковість аудиторії обмежена можливість творчої різноманітності

Реклама на транспорті

Велика аудиторія, широке охоп­лення, гнучкість, можливість довго­тривалого привертання уваги, розширення географії цільового ринку

Миттєвість контакту, негативний вплив атмосферних чинників

Сувенірна реклама

Самостійна цінність, довготрива-лість використання, позитивне став­лення споживача, наявність вто­ринної аудиторії

Дуже мало місця для звернення, високі витрати на одиницю

Реклама на упаковці

Можливість багаторазового відтво­рення

Додаткові витрати

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Розробка плану та бюджету рекламної діяльності фірми-виробника

План рекламної діяльності є складовою marketing mix, тобто плану маркетингу, до якого, крім планування реклами, належить планування підтримки (стимулювання) збуту, роботи з громадськістю (паблік рілейшнз) і персонального продажу. Усі ці інструменти маркетингу треба, а останній має підпорядковуватися цілям і завданням фірми. Дуже часто бюджет маркетингу складається з витрат на рекламування, з урахуванням того, що елементи реклами наявні в більшості таких інструментів маркетингу, як робота з громадськістю та персональний ...

Планування ефективності і рекламної діяльності та контролювання її результатів

Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою ча­стиною контролю маркетингу. У процесі контролю передбачається періодична всебічна або за окремими напрямами об'єктивна переві­рка рекламної діяльності фірми, тобто порівняння запланованих і реально одержаних показників. Таким чином, цілями контролювання рекламної діяльності є: • аналіз відповідності цілей і завдань рекламної діяльності цілям і завданням маркетингу; • установлення різниці між запланованими й фактичними витра­тами на проведення рекламної ...

Класифікація споживачів у реклакмній справі

Як свідчать дослідження в галузі комунікацій, проведені за­рубіжними та вітчизняними науковцями, на різні групи спожива­чів реклама впливає по-різному. Відтак в економічно розвинутих країнах більше не орієнтуються на якогось середньостатистично-го індивіда. Зараз увесь рекламний процес спрямовано на конкрет­ну людину, яка входить до певної групи людей, подібних до неї. Реклама більше не обіцяє людині задоволення якихось глобаль­них бажань, не породжує в неї солодких мрій про суспільство «білих кадилаків». Сучасна реклама ...