Search:

Аудит обліку основних засобів

Вартість яка амортизується, представляє собою первісну або переоцінену вартість об’єкта основних засобів за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість визначається як сума коштів або вартість інших активів

Багетная рамка: Класифікація основних засобів

Рисунок 1 Класифікація основних засобів

які підприємство очкує отримувати від реалізації (ліквідації ) основних засобів по закінченню періоду використання, що передбачений, за вирахуванням очікуваних витрат на ліквідацію (продаж) цього об’єкту.

Показники ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, є розрахунковими, оскільки їх значення визначається на підставі приблизних розрахунків, а не за допомогою безпосереднього вимірювання. Використання показників ліквідаційної вартості та вартості, що амортизується, дозволяє більш обґрунтовано визначити ту частину вартості об’єкту, яка повинна бути віднесена на витрати протягом періоду його використання підприємством (за умови достатньо точного визначення ліквідаційної вартості). Якщо величина ліквідаційної вартості є незначною, то при розрахунку вартості, що амортизується, її можна не враховувати.

Справедлива вартість об’єкта основних засобів дорівнює сумі, за якою актив може бути обміняний при здійсненні угоди між компетентними, обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Справедливою вартістю більшості випадків є ринкова вартість за умови тривалого збереження способу господарського використання об’єктів, тобто використання відповідних об’єктів, тобто використання одного і того ж або аналогічного виду діяльності. Ринкова вартість визначається професійними оцінювачами. При неможливості отримання інформації про ринкову вартість будь-яких об’єктів через їх специфічний характер, вони переоцінюються за відповідною вартістю з врахуванням фактичного зносу.

Залишкова (балансова) вартість основного засобу визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахування зносу (амортизації).

1.2. Суть і завдання аудиту основних засобів

Метою аудиту операцій з основними засобами є встановлення достовірності і первинних даних щодо руху основних засобів; повноти і своєчасності відображення первинних даних у зведених документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку та оподаткування операцій з невідповідності методики обліку та оподаткування операцій з необоротними активами чинному законодавству.

Завданнями аудиту операцій з основними засобами є:

- встановлення правильності документального оформлення надходження, переміщення, використання та списання необоротних активів;

- перевірка ефективного їх використання та збереження;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина Готова продукція, її облік, оцінка. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках Практична частина Постановка задачі та автоматизація Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), ...

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

Зміст Вступ Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів. а) Визначення МШП та їх обліку. Облік повернення МШП з експлуатації на склад. Облік МШП зі строком використання менше одного року. Первісна вартість МШП. Відпуск МШП зі складу. Облік вибуття МШП. Інвентаризація МШП. Нестача МШП. Висновок Додаток ВСТУП До 1 січня 2000 року відповідно до пункту 47 Положення №250 до малоцінних та швидкозношуваних предметів належали ...

План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

План рахунків Використовується підприємствами і організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції нормативних документів станом на 1 травня 1998 р.) Найменування рахунка Но-мер ра-хун-ка Номери і найменування субрахунків Види діяльності і підприємств, де переважно застосовується рахунок Розділ I. Основні засоби (фонди) Основні засоби 01 1. Будівлі, споруди 2. Автотранспорт, меблі, прилади 3. Приватизований житловий фонд 4. Інше Крім того, можуть бути відкриті ...