Search:

Аудит обліку основних засобів

Перелік типових форм первинної документації, якими оформлюють операції з руху основних засобів наведено в таблиці 2

Таблиця 2

Первинні документи з обліку основних засобів.

з/п

Форма документа

Назва документа

Примітки

1

2

3

4

11

ОЗ - 1

Акт приймання – передачі (внутрішнього приміщення) основних засобів

Складають на кожний об’єкт окремо, а на декілька – лише втому разі коли об’єкти однотипні, мають однакову вартість і прийняті одночасно на відповідальне зберігання однією й тією самою особою

2

ОЗ - 2

Акти приймання – здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів

Зазначають технічну характеристику та первісну вартість об’єкта. Актом такої форми оформлюють приймання завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації основних засобів.

3

ОЗ - 3

Акт списання основних засобів

Після ліквідації основних засобів і складання актів на списання основних засобів перший примірник передають до бухгалтерії, де на його підставі роблять запис до інвентарного списку основних засобів

4

ОЗ - 4

Акт на списання автотранспортних засобів

Складають у двох примірниках підписують члени комісії, затверджує керівник підприємства або уповноважена на це особа

5

ОЗ - 5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

Складають під час встановлення запуску і демонтажу будівельної машини, взятої на прокат. Підписується представником машино – прокатної бази та механіком будівельної дільниці

6

ОЗ - 6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Здійснюють на підставі актів приймання – передачі основних засобів та акта списання основних засобів: для обліку окремих об’єкті основних засобів; для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів. що надійшли в експлуатацію в одному календарному місці і мають одне і те саме виробничо – господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Як правило, заповнюють в одному примірнику та передають в бухгалтерію.

7

ОЗ - 7

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Застосовують для реєстрації інвентарних карток. Цю форму складають в одному примірнику в бухгалтерії

8

ОЗ 8

Картка обліку руху основних засобів

Застосовують для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами. Відкривають у бухгалтерії в одному примірнику.

9

ОЗ - 9

Інвентарний список основних засобів

Застосовують у місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об’єкту за матеріально - відповідальними особами. Дані, що містяться в цій форсі, мають буди тотожними записам в інвентарних картках обліку зносу основних засобів.

10

ОЗ – 14,

ОЗ – 15,

ОЗ – 16

Розрахунок амортизації основних засобів

Використовують під час нарахування зносу основних засобів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Макромова

Додаток 1. Макромова В цьому додатку дається опис макромови, яка використовується в формах звітів довільної форми, в документах і розрахунках, в первинних документах типових операцій “1С:Бухгалтерії - Проф.”. Д1.1. Форми документів і звітів При використанні типових операцій, документів, розрахунків і звітів довільної форми в окремому файлі задається форма (шаблон) документа (звіту, розрахунку). Ця форма являється текстовим файлом, в якому квадратними дужками (“[“ і “]”) відмічені поля для підстановки значень макроімен. Між ...

Складання і виконання кошторисів та звітів

Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений Наказом Державного казначейства України #58 від 31.03.2005 р., ґрунтується уже на поправках до закону про державний бюджет 2005 року, але може зазнати істотних змін у наступному році. Цей порядок поширюється на всіх розпорядників бюджетних коштів. Перед усе, такі звіти вважаються недійсними, якщо їх не підписано - поруч з керівниками ...

Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

Аудиторський контроль — аудит — залежно від завдань замовника виконує функції запобіжного, перманентного (опе­ративного), ретроспективного (післяопераційного) і страте­гічного видів фінансово-господарського контролю. Аудит має єдиний предмет і метод з іншими видами контролю, тому використовує ті самі джерела інформації, методичні прийо­ми і контрольно-ревізійні процедури, які застосовуються у контрольно-ревізійному процесі. При цьому висновки ауди­ту на поставлені запитання обґрунтовуються всіма видами доказів, які мають ...