Search:

Аудит обліку основних засобів

2.2. Нормативно –правові акти які регулюють операції з основними засобами

До основних засобів належать матеріальні необоротні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарі і послуг, здавання оренду, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за один рік).

У балансі підприємства інформація щодо основних засобів вказана в активі, у розділі “Необоротні активи”, рядках: 030- залишкова вартість, 031 – первинна вартість, 032 – знос.

Для обліку узагальнення інформації щодо наявності та руху власних або отримання на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які належать до складу основних засобів Планом рахунків бухгалтерського обліку, передбачений рахунок 10 “Основні засоби”. Він має 9 субрахунків, за дебетом рахунку 10 “Основні засоби” відображається надходження (придбання) основних засобів, за кредитом – вибуття.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації щодо основних засобів визначені у П(с)БО 7 “Основні засоби”. Згідно П(с)БО 7, придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Перевіряючи правильність бухгалтерського обліку і відображення у фінансовій звітності основних засобів, аудитор повинен контролювати дотримання підприємством – клієнтом основних законодавчих та нормативних актів:

- Закон України “Про внесення змін до закону “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97 – ВР з усіма змінами і доповненнями, у тому числі внесеннями Законом України від 24.12.02 р. № 349 – ІУ;

- Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені відповідними наказами МФ України: 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”; 2 “Баланс”; 3 “Звіт про фінансові результати”; 5 “Звіт про власний капітал”; 7 “Основні засоби”; 14 “Оренда”; 15 “Дохід”; 16 “Витрати”; 19 “Об’єднання підприємств”;

- Наказ МФ України “Про Примітки до річної фінансової звітності” від 29.11.2000 р. № 302;

- План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств й організацій (затверджено наказом МФ України від 30.11.99 р. № 291) тощо.

Основними завданнями аудиту основних засобів є:

- перевірка первинних даних щодо основних засобів;

- контроль дотримання чинного законодавства щодо операцій з основними засобами;

- перевірка правильності документального оформлення операцій, які пов’язані з рухом основних засобів;

- перевірка фактичної наявності і нарахування азотизації (зносу);

- визначення фактів неефективного використання основних засобів, реалізації за зменшеною ціною, необґрунтованого списання;

- оцінка придатності наявних основних засобів для функціонування підприємства.

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Способи вивчення операцій з основними засобами

Основна мета інвентаризації основних засобів полягає у виявлені фактичної наявності основних засобів, перевірці правил їх утримання та експлуатації, відповідності облікової і справедливої вартості таких основних засобів:

Об’єктами інвентаризації необоротних матеріальних активів є:

- Основні засоби (земельні ділянки, капітальні витрати на покращення земель, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби);

- Інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (не титульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи);

- Капітальні інвестиції (капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів).

Особливості проведення інвентаризації основних. До початку проведення інвентаризації необхідно перевірити: наявність і стан інвентарних карток, описів та інших регістрів аналітичного обліку, а також технічних паспортів, іншої технічної документації; наявність документів на основні засоби, що були здані або отримані підприємством на правах оренди (лізингу), на зберігання або тимчасове користування. За відсутності документів потрібно забезпечити їх отримання та оформлення.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

Зміст Вступ Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів. а) Визначення МШП та їх обліку. Облік повернення МШП з експлуатації на склад. Облік МШП зі строком використання менше одного року. Первісна вартість МШП. Відпуск МШП зі складу. Облік вибуття МШП. Інвентаризація МШП. Нестача МШП. Висновок Додаток ВСТУП До 1 січня 2000 року відповідно до пункту 47 Положення №250 до малоцінних та швидкозношуваних предметів належали ...

Перевірки фінансової звітності

1. Аудит фінансової звітності Відповідно до Програми реформування бухгалтерського обліку в Україні та графіка розробки і впровадження положень (стандартів) бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.12. 1998 р. № 248, з січня 2000 рок; передбачено перехід усіх суб'єктів господарської діяльності України незалежно від форм власності на застосування нових національних облікових стандартів, розроблених на основі міжнародних. Відмінності ...

Атестація робочого місця на підприємстві

1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизации є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я ...