Search:

Аудит обліку основних засобів

Таким чином, комісія перевіряє дані про наявність основних засобів, вивчає записи про рух і технічний стан окремих об’єктів в інвентаризаційних картках або інших документах, а також перевіряє наявність документів, що характеризують окремі об’єкти основних засобів (технічні паспорти, плани з кожного поверху будівель тощо), наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об’єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

Під час інвентаризації будинків, споруд та іншої нерухомості комісія перевіряє наявність документів, що підтверджують перебування таких об’єктів у власності підприємства.

Перевірку наявності основних засобів проводять у наступних розрізах: власні основні засоби, основні засоби на відповідальному зберіганні, основні засоби в ремонті, основні засоби, передані або прийняті в оренду (лізинг).

Орендовані основні засоби підлягають інвентаризації орендодавцем із складанням окремого опису, в якому дається посилання на документи, що підтверджують прийняття цих об’єктів на відповідальне зберігання або оренду, та відомості про строк оренди. Орендовані основні засоби відображаються в інвентаризаційних описах окремо за кожним орендодавцем. Один примірник опису до складання річного звіту надсилають орендодавцю.

Основні засоби, що на момент інвентаризації знаходяться за межами підприємства (морські та річні судна в далеких рейсах; залізничний рухомий склад; автомашини; відправлені на капітальний ремонт машини та обладнання тощо) інвентаризують до моменту їх тимчасового вибуття.

Основні засоби, що перебувають в лізингу, ремонтні тощо, вносять до інвентаризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, які засвідчують приймання вказаного майна переробними, ремонтними, обслуговуючими та іншими підприємствами.

Під час проведення інвентаризації основних засобів треба пам’ятати, що:

- Обов’язковій перевірці підлягає наявність не тільки самих об’єктів основних засобів, але й технічної документації на них (наприклад, технічного паспорту, технічних умов експлуатації тощо);

- Потрібно перевіряти власні основні засоби та ті, що прийняті або здані в оренду, на зберігання або у тимчасове використання;

- Відповідно до чинного законодавства інвентаризацію будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів основних фондів проводять один раз на три роки, а бібліотечних фондів – один раз на п’ять років.

Після детального вивчення облікової інформації члени комісії поводять огляд об’єктів в натурі з метою перевірки їх фактичної наявності у визначених розпорядчими документами керівника місцях експлуатації та встановлення ступеню їх придатності для подальшого використання за прямим призначенням. До опису зайнятості їх повну назву, призначення, інвентарний і заводські номери, рік випуску (побудови), дату введення в експлуатацію, балансову вартість.

Однотипні предмети господарського інвентарю, інструменти, верстати з однаковою вартістю, що надійшли одночасно в один із структурних підрозділів підприємства та обліковуються в інвентаризаційних описах за найменуванням із зазначенням кількості цих об’єктів.

Непридатні до експлуатації і відновлення основні засоби до опису фактичних залишків на входять. На ці об’єкти інвентаризаційна комісія складає окремі описи із зазначенням дати введення в експлуатацію і причин, з яких вони стали непридатними для подальшого використання. Списання таких об’єктів здійснюють відповідно до чинного порядку ліквідації основних засобів.

Під час оприбуткування корисних матеріалів (запчастин, металобрухту) після ліквідації основних засобів складають окремий акт, де зазначають, ким і яку кількість матеріалів було отримано, для яких потреб були використані такі матеріали.

Об’єкти, які за своїми економічними характеристиками не належать до основних засобів, потрібно перевести до складу інших активів (малоцінних основних засобів, виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів). Якщо ж такі об’єкти не відповідають визначенню активу взагалі, то їх необхідно списати на витрати діяльності.

Під час виявлення об’єктів, не прийнятих на облік, а також об’єктів, щодо яких в регістрах бухгалтерського обліку відсутні або наведені неправильні дані, що їх характеризують, комісія повинна долучати до опису достовірності дані, що їх характеризують, комісія повинна долучати до опису достовірності дані і технічні показники за цими об’єктами. При виявлені під час інвентаризації споруджених об’єктів, не відображених в обліку, встановлюють, на який рахунок було віднесено витрати на їх спорудження, коли і ким видано відповідне розпорядження. Ці відомості відображають у протоколі засідання інвентаризаційної комісії. У разі неможливості встановлення первісної вартості за фактичними витратами, об’єкти, не відображені в обліку, оцінюють за справедливою вартістю на дату їх виявлення. Знос визнають експертним шляхом залежно від технічного стану відповідного об’єкта.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві за національними стандартами

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності ...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

Зміст Вступ Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів. а) Визначення МШП та їх обліку. Облік повернення МШП з експлуатації на склад. Облік МШП зі строком використання менше одного року. Первісна вартість МШП. Відпуск МШП зі складу. Облік вибуття МШП. Інвентаризація МШП. Нестача МШП. Висновок Додаток ВСТУП До 1 січня 2000 року відповідно до пункту 47 Положення №250 до малоцінних та швидкозношуваних предметів належали ...