Search:

Аудит обліку основних засобів

В інвентаризаційному описі містяться відомості про всі наявні об’єкти основних засобів: найменування та інвентарний об’єкта, його призначення, основні технічні та експлуатаційні характеристики.

Дані інвентаризаційних описів порівнюють з інвентарними картами обліку об’єктів основних засобів (форма № ОЗ-6), а також технічною і первинною документацією, даними облікових регістрів на предмет тотожності даних аналітичного та синтетичного обліку.

Особливості інвентаризації капітальних інвестицій. Інвентаризацію незакінчених капітальних робіт проводять за кожним об’єктом окремо. В описі таких об’єктів зазначають назву об’єкта, детальний опис стадії робіт, а також обсяг виконаних робіт.

У разі встановлення невідображених в бухгалтерському обліку підприємства виконаних робіт капітального характеру (добудова поверхів, прибудова нових приміщень тощо) або часткові ліквідації будинків та споруд (ліквідація окремих конструктивних елементів), інвентаризаційна комісія визначає суму збільшення або зменшення первісної вартості об’єкта.

Під час проведення інвентаризації незавершених капітальних ремонтів основних засобів складають окремий акт (опис) в одному примірнику на підставі перевірки стану робіт в натурі, який підписують і передають до бухгалтерії.

На незавершений ремонт складають акт інвентаризації із зазначенням назви об’єкта, що ремонтується, виду відсотка виконання, а також кошторисної та фактичної вартості виконаних робіт.

3.2. Документальний контроль операцій з основними засобами

Після вивчення фактичної наявності основних засобів аудитор розпочинає документальну перевірку.

Вивчення операцій з основними засобами, проводять таким чином:

1. Перевірка правильності віднесення активів підприємства до основних засобів, інших основних засобів. Увага аудиторів концентрується на умовах визнання об’єктів активами підприємства – отримання в майбутньому економічної вигоди від використання об’єкта, його достовірна оцінка.

Під час дослідження потрібно звернути увагу на вартість об’єктів, що підлягають обліку у складі основних засобів, та порівняти її з вартістю, передбаченою в Наказі про облікову політику. Аудитору необхідно уточнити, чи не обліковуються на рахунках обліку необоротних активів предмети, облік яких повинен здійснюватись у складі малоцінних та швидкозношувальних предметів.

2. перевірка достовірності визначення строку корисної експлуатації основних засобів. аудитор перевіряє наявність в наказі про облікову політику підприємства інформації про строк корисної експлуатації основних засобів. при цьому строк експлуатації повинен бути більшим, ніж один рік.

3. Перевірка правильності встановлення ліквідаційної вартості основних засобів та інших основних засобів. для цього аудитор звертається до наказу про облікову політику підприємства та перевіряє, чи зафіксована в ньому величина ліквідаційної вартості для окремих об’єктів або груп основних засобів.

4. Перевірка правильності оприбуткування основних засобів шляхом порівняння даних обліку з даними первинних документів.

Для цього аудитору треба з’ясувати:

- шляхи надходження основних засобів на підприємство;

- чи створена на підприємстві комісія з приймання зазначених об’єктів та оформлення результатів її дій;

- чи оформлені відповідні договори купівлі - продажу;

- чи правильно зазначена первісна вартість в актах приймання – передач (з урахуванням вимог П(с)БО 7, 8;

- чи укладені договори про матеріальну відповідальність з особами, які відповідають за збереження об’єктів;

- Чи встановлена пожежно – охоронна сигналізація на приміщення.

Особливу увагу аудитор приділяє шляхам надходження основних засобів на підприємство, адже саме від них залежить вартість, за якою об’єкти зараховують на баланс. Так, для об’єктів, безоплатно одержаних, внесених до статутного капіталу учасниками, це буде справедлива вартість. Під час придбання та створення основних засобів – первісна вартість. Під час проведення аудиту потрібно звернути увагу на повноту формування фактичних витрат з придбання окремих об’єктів основних засобів.

Аудитор має перевіряти, чи правильно виділено ПДВ під час придбання основних засобів.

Під час придбання транспортних засобів у складі первісної вартості необхідно перевірити, чи врахований податок на придбання автотранспортних засобів.

Аудитор повинен з’ясовувати повноту внесення до розрахунків даних щодо кожного транспортного засобу, що підлягає оподаткуванню (об’єм циліндрів, потужність електродвигуна, довжина корпусу) ті інші питання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

План Вступ: Реформування бухгалтерського обліку; Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"; I. Теоретична частина: 1. Бухгалтерський облік: сутність значення, стандарти; 2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні; 3. Фінансова звітність підприємств; 4. Облікова політика підприємства; II. Розрахунково-таблична частина; Висновки; Список використаної літератури. Вступ Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні ...

Технічні характеристики програми

Додаток 4. Технічні характеристики програми кількість операцій - не обмежено; кількість рахунків (субрахунків) - не обмежено; кількість валют - до 999; розрядність сум операцій - до 16 знаків, враховуючи крапку; кількість знаків бухгалтерського рахунку/субрахунку (букви, цифри) - 3; кількість рівнів аналітичного обліку в стандартній поставці - 3 кількість об’єктів аналітичного обліку на кожному рівні - до 99999; формування підсумків - за рік, квартал, місяць або будь-який період; кількість незалежних робочих місць на одному ...

Облік інших матеріальних цінностей

Тара, її види, облік Тара по характеру використання в аптечній мережі ділиться на 3 види: оборотна; інвентарна; однообротна; До багатооборотної тари відносяться скляні балони, металеві ящики, дерев’яні ящики, бочки, бідони, банки, пляшки, мішки, тара з полімерних матеріалів. Інвентарна тара не продається, її використовують для зберігання лікарських засобів в аптеці: штанглази. Однооборотна тара не використовується одноразово, списується на основі акту (картонні коробки). Багатооборотна тара обліковується в 2-х ...