Search:

Аудит обліку основних засобів

У зв’язку з тим, що транспортні підприємства загального користування звільняють від сплати податку з власників транспортних засобів щодо тих транспортних засобів, що використовують для перевезення пасажирів і на які, у встановленому законі порядку, визначено тарифи оплати проїзду, незалежно від форм власності, під час проведення перевірок на цих підприємствах треба розглядати документи (накази, розпорядження, графіки маршрутів) та перевіряти правильність вилучення з оподаткування такого транспорту.

Аудитору також потрібно зосередити увагу на порядку формування первісної вартості окремих об’єктів основних засобів тоді, коли в документах, що супроводжують купівлю, зазначено вартість не кожного об’єкта окремо, а кількох об’єктів разом. Тоді первісну вартість придбаних об’єктів встановлюють пропорційно до справедливої вартості, виходячи з фактичних витрат на придбання. Під час аудиту формування інвентарної вартості об’єктів основних засобів, створених власними силами, аудитор перевіряє наявність таких документів:

- проектної документації (з листом узгодження, якщо такий необхідно) з об’єкта;

- кошторисної документації на створення об’єкта;

- первинної документації, яка підтверджує використання матеріальних і трудових ресурсів для створення об’єкта;

- аналітичної документації з проміжних етапів робіт;

- аналітичної документації з розподілення непрямих витрат.

Первісна вартість основних засобів не підлягає зміні, за винятком таких випадків:

- переобладнання об’єкта(розширення, добудова, дообладнання, модернізація, реконструкція), проведеного, як правило, у порядку капітальних інвестицій;

- переоцінки основних засобів.

5. Перевірка правильності проведення та відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів. аудитор повинен перевірити, чи проводилася переоцінка об’єктів на дату балансу.

6. перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів. для цього аудитор з’ясовує, чи дотримано обраний в обліковій політиці метод нарахування амортизації для основних засобів, інших основних засобів.

7. перевірка відповідності даних аналітичного обліку основних засобів. під час перевірки відповідності даних аналітичного обліку основних засобів даним синтетичного обліку основних засобів даним синтетичного обліку на певну дату підраховують вартість основних засобів в середині класифікаційних груп та встановлюють правильність обліку залишків виведених у картках руху основних засобів ( форма № ОЗ- 8), за окремими групами.

8. перевірка правильності ведення обліку орендованих об’єктів. Під час перевірки операції з орендованими основним засобами потрібно встановити наявність угод на оренд, правильність та обґрунтованість ставок орендної плати, порядок ремонту і повернення основних засобів орендодавцю.

9. перевірка правильності лізингових операцій. Для цього аудитор перевіряє обґрунтованість та правильність укладення договору лізингу, який повинен передбачати виконання договірних забовьязань, склад, вартість і порядок передачі в лізинг майна, розмір лізингового платежу і строк лізингу та інших забовьязань що входять до договору лізингу. Крім того, перевіряють правильність визначення вартості майна, що передається в лізинг. Та лізингового платежу. Аудитору також необхідно перевірити дотримання строків повернення або переходу права власності на об’єкт лізингу. Крім того особливу увагу звертають на наявність актів звірки взаємних розрахунків лізингоодержувача і лізингодавця.

10. перевірка правильності оформлення вибуття об’єктів шляхом порівняння даних з первинними документами. З цією метою аудитор з’ясовує причину вибуття об’єктів, звіряє з первинними документами факт вибуття, а також перевіряє за накладними оприбуткування матеріалів, придатних до використання, що з’явилися внаслідок списання (ліквідації) об’єктів.

Особливу увагу треба звернути на нарахування ПДВ продажу основних засобів та відображені доходів і витрат, що виникли під час такої операції. Здійснюючи аудит, треба впевнитись, чи є накази розпорядження) про створення на підприємстві постійно діючої комісії зі списання основних засобів.

3.3. Типові порушення та узагальнення результатів аудиту

Під час аудиту операцій з основними засобами аудитор може виявити такі типові порушення (таблиця 3).

Аудит операцій з основними засобами, як і аудит інших операцій завершається складанням детального аудиторського звіту.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

Аудиторський контроль — аудит — залежно від завдань замовника виконує функції запобіжного, перманентного (опе­ративного), ретроспективного (післяопераційного) і страте­гічного видів фінансово-господарського контролю. Аудит має єдиний предмет і метод з іншими видами контролю, тому використовує ті самі джерела інформації, методичні прийо­ми і контрольно-ревізійні процедури, які застосовуються у контрольно-ревізійному процесі. При цьому висновки ауди­ту на поставлені запитання обґрунтовуються всіма видами доказів, які мають ...

Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього

Аналізуючи вітчизняну економічну літературу і літературу країн СНД, можна помітити, що низка економістів ототожнює аудит з ревізією. Це ототожнення ґрунтується на наявності загальних рис і елементів у їх організації та методології. Оскільки існують принци­пові відмінності в меті, здійсненні, розв'язанні ними завдань, су­б'єктах, видах контрольної інформації, її обробці та реалізації, то такий підхід не можна вважати правильним. У МСА виділяють поняття зовнішній і внутрішній аудит, фі­нансовий і управлінський ...

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку

План Вступ: Реформування бухгалтерського обліку; Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"; I. Теоретична частина: 1. Бухгалтерський облік: сутність значення, стандарти; 2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні; 3. Фінансова звітність підприємств; 4. Облікова політика підприємства; II. Розрахунково-таблична частина; Висновки; Список використаної літератури. Вступ Формування економічних відносин у напрямі ринкових перетворень в Україні ...