Search:

Аудит обліку основних засобів

Аудиторський звіт – це узагальнюючий документ, адресований керівництву, власнику, загальним збором акціонерів господарюючого суб’єкта що містить детальні відомості про аудиторську перевірку. Виявленні відхилення від встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, порушення у фінансовій звітності, а також іншу інформацію, отримано в результаті проведеного огляду документів та вивчення операцій і є підставою для складання аудиторського висновку.

Таблиця 3

з/п

Можливі порушення

Характеристика порушень

1

2

3

1  

Несвоєчасне та неправильне оформлення оприбуткування основних засобів  

Несвоєчасне оприбуткування основних засобів, призводить до недоврахування амортизації, що у свою чергу, впливає на неправильний розрахунок собівартості готової продукції виконаних робіт та наданих послуг і в кінцевому підсумку призводить до викривлення фінансових результатів.

Крім того, до таких порушень належать:

1). Оприбуткування основних засобів за ціною іншою, ніж ціна придбання;

2). До складу первісної вартості основних засобів, доручення витрат з оплати відсотків за кредитами.

2

Недотримання положень наказу про облікову політику що до ведення аналітичного обліку основних засобів  

В облікові й політиці підприємства може бути зазначено що аналітичний облік основних засобів повинен вестись в інвентарних картках. Однак на практиці інвентарні картки можуть не вести, вважаючи введення таких карток зайвими, при цьому можуть бути наявні посилання на копіє інвентарних списків що є в бухгалтерії тощо. Якщо ж підприємство і веде картки, то не завжди дотримується вимог до їх заповнення. Порушенням також є невідповідність інформації про наявність основних засобів за даними Головної книги, інвентарних карток, що тягне за собою неправильне нарахування амортизації.

3

Неправильна організація матеріальної відповідальності

Матеріальну відповідальність організовують лише по відношенню до власних основних засобів, які обліковуються на рахунку 10 «Основні засоби»

4

Неправильне нарахування зносу основних засобів

Нарахування зносу основних засобів відбуваються один раз на квартал. Підприємство продовжує нараховувати знос на об’єкти, за якими йшов строк корисної експлуатації. Крім того, підприємство неправомірно використовує прискорене нарахування зносу основних засобів.

Метою підготовки аудиторського звіту є доведення до керівництва господарюючого суб’єкта інформації про недоліки в облікових записах, бухгалтерському обліку системі внутрішнього контролю, що можуть призвести до суттєвих помилок в бухгалтерській звітності, неефективного використання майна або його втрати, а також внесення пропозицій щодо удосконалення бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю з метою запобігання відхиленням, порушенням, розкраданню власності. Під час перевірки операцій з основними засобами у звіті аудитора наводяться всі відхилення від законів, стандартів, положень та інших норм. Інформація про економічність, доцільність та законність здійснених операцій тощо. Аудитор несе відповідальність за інформацію, відображену у звіті а також за її конфіденційність.

У звіті аудитора після проведення аудита основних засобів може бути наведена така інформація: ефективність використання основних засобів, рекомендоване оновлення основних засобів, у разі великої за амортизованої вартості, довгострокова дебіторська заборгованість взагалі є негативною статтею балансу, оскільки вона є вже сумнівною, може міститися рекомендація ще вкласти в інші підприємства довгострокові фінансові інвестиції, за умови що за звітний період були одержані досить великі прибутки від них.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів

Зміст Вступ Облік малоцінних та швидкозношуючих предметів. а) Визначення МШП та їх обліку. Облік повернення МШП з експлуатації на склад. Облік МШП зі строком використання менше одного року. Первісна вартість МШП. Відпуск МШП зі складу. Облік вибуття МШП. Інвентаризація МШП. Нестача МШП. Висновок Додаток ВСТУП До 1 січня 2000 року відповідно до пункту 47 Положення №250 до малоцінних та швидкозношуваних предметів належали ...

Настройка рахунків, субконто та інших параметрів в 1С Бухгалтерії

1С:Бухгалтерії Перед тим, як почати ведення бухгалтерського обліку - введення проводок, отримання підсумків синтетичного та аналітичного обліку, формування звітності і т.п., необхідно вибрати план рахунків та класифікатор видів об'єктів аналітичного обліку, які будуть використовуватися, а також задати деякі інші параметри програми. Ці питання будуть обговорюватися в даному розділі. 1. План рахунків Як відомо, в бухгалтерському обліку всі засоби підприємства і всі джерела їх виникнення класифікуються по однорідних ...

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін­ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон­трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах. Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, ...