Search:

Сучасні моделі стратегічного планування

9. Економіка підприємства: Підручник. – В 2 т. Т.2 / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Вид-во «Хвиля-Прес», 1995.

10. Основи економічної теорії: Підручник. Книга друга: підприємництво, маркетинг, менеджмент/ за ред. Ю.В.Ніколенка. – К., 1998.

11. Основи підприємницької діяльності: Посібник/ За ред. С.В. Мочерного. – К., 2001.

12. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

13. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ./ Заг. Ред. І вступ. ст. Й.С. Завадського. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000.

14. Тарасюк Г.М., Шваб І.І. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: «Каравела», 2003.

15. Цал - Цалко Ю.С., Холод Б.Ю. Економіка підприємства: Навчальний посібник – Ж.: ЖІТІ, 2000.

16. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004.

17. Швайка Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Л.: Новий світ – 2003.

18. Журнал Економіка підприємства.

19. Журнал Економіка України.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Особливості співпраці кадрової служби з іншими підрозділами підприємства

Вступ Будь-яка сучасна виробнича організація є складною соціотехнічною системою, у якій чітко виділяються матеріально-речовий і людський фактори розвитку виробництва. Підвищення ролі соціальної складової виробництва обумовило якісні зміни систем управління та знайшло відображення в нових формах і методах роботи з персоналом. В умовах ринкового господарювання персоналу організації притаманний високий динамізм розвитку. Він проявляється не тільки в прискоренні процесу оновлення професійних знань, навичок, але й у постійному ...

Стратегія і планування в системі міжнародного менеджменту

Зміст: Вступ. 1. Поняття та види міжнародних стратегій. 2. Основні етапи розробки міжнародних стратегій: 2.1. Вибір місії та цілей; 2.2. Вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища; 2.3. Формування стратегії; 2.4. Реалізація стратегії; 2.5. Стратегічний котроль. 3. Стратегія експорту і імпорту. 4. Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії України. Висновки. Література. Вступ. Економічна криза народного господарства України зумовлюється багатьма факторами, серед яуих значне місце займає недосконалісь системи ...

Стратегічне управління

Сутність та необхідність стратегічного управління. Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи «середовище -організація». Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему, котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього сере­довища: іншими організаціями, банками, організаціями, що на­лежать до соціально-політичних та економічних інституцій дер­жави, місцевих органів тощо і дає змогу організаціям ...