Search:

Парламентськi комiсiї

участь у слуханнях.

ПИТАННЯ: Яким чином комiтети збирають необхiдну iнформацiю та

матерiалиг

США:

На додаток до слухань, комiтети регулярно роблять запити до

рiзних урядових пiдроздiлiв. Оскiльки юрисдикцiя постiйних

комiтетiв зазвичай тiсно пов'язана з дiяльнiстю вiдповiдних

мiнiстерств i вiдомств, члени комiтетiв i представники

виконавчої ланки часто будують свої взаємини на засадах

взаєморозумiння i спiвпрацi. Урядовi заклади практично нiколи не

вiдмовляються надати комiтетам необхiдну iнформацiю, якщо тiльки

не керуються при цьому додатковими мiркуваннями безпеки чи

таємностi. Крiм того, комiтети користуються послугами

спецiальних конгресових органiзацiй на зразок Головної

контрольної служби, якi займаються вивченням дiяльностi уряду,

окремих корпорацiй чи iнших учасникiв суспiльнополiтичного i

економiчного процесу. Цi дослiдницькi служби подають до

комiтетiв свої звiти, де, як правило, пропонуються методи

вирiшення визначених проблем або змiни, якi необхiдно внести до

роботи певних урядових закладiв. Члени комiтетiв та працiвники

їхнього апарату дуже плiдно використовують у своїй роботi

спiлкування з виборцями (шляхом листування, вiдповiдей на

телефоннi дзвiнки) та матерiали, отриманi з iнших джерел, не в

останню чергу - iз повiдомлень засобiв масової iнформацiї.

Нарештi, Конгрес має неабиякий дослiдницький потенцiал,

зосереджений у службах Бiблiотеки Конгресу.

Великобританiя:

Комiтети отримують iнформацiю iз зовнiшнiх джерел у виглядi

доповiдних записок. Деякi дослiдницькi функцiї бере на себе

Бiблiотека Палати Громад.

ПИТАННЯ: Яким чином видається i поширюється iнформацiя про дiяльнiсть

комiтетiвг Хто має доступ до цiєї iнформацiїг

США:

Комiтети публiкують повнi протоколи всiх слухань i засiдань,

включаючи редакцiйнi засiдання, за винятком закритих. Крiм того,

комiтети видають законопроекти пiсля завершення їхнього

редагування та внесення поправок i до винесення їх на

голосування на пленарному засiданнi. Законопроекти з поправками

видаються у такому виглядi, який мiстить їхнiй початковий текст,

викресленi положення (друкуються перекресленими) та положення,

доданi у процесi редагування (друкуються курсивом). Така форма

дає змогу членам Конгресу точно прослiдкувати, як саме комiтет

розглядав поданий законопроект. Редагований текст законопроекту

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Адміністративно-правовий режим державного контролю

Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійснення контролю в ...

Акти державного управління

1. Вступ. 2.Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління. 3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень. 4.Класифікація актів державного управління. 5.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог. 6.Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного управління. 7.Висновок. 8.Використана література. Розбудова правової демократичної України зумовлює зростання ролі права, оскільки воно створює для цього ...

Форми держави в зарубіжних країнах

План лекції. Форми державного правління. Форми державного устрою 1. Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними і територіальними способами організації влади. Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих державних органів. Однією з сучасних форм державного правління в розвинутих країнах є президентська республіка (США, ряд країн Латинської Америки та ін.). Головні ознаки президентської республіки: 1) ...