Search:

Парламентськi комiсiї

поширюється серед членiв Конгресу i надається всiм бажаючим на

їхню вимогу. Зрештою, комiтети звичайно видають свої звiти, де

роз'яснюється, чим керувалися члени комiтету пiд час внесення

тих чи iнших поправок. До звiтiв комiтету, як правило, додаються

звiти фракцiї меншостi, що вiдображають її точку зору з приводу

цього законопроекту.

Великобританiя:

Тимчасовi комiтети видають свої звiти i тексти законопроектiв з

рекомендацiями для повного складу Палати. Постiйнi комiтети

часто видають звiти про свої розслiдування, якi є доступними для

широкого загалу.

Японiя:

Як правило, комiтети i пiдкомiтети видають свої звiти i

поширюють їх тiльки серед членiв Кабiнету. В окремих випадках

тексти законопроектiв видаються для загального доступу

громадськостi.

Нiмеччина:

Депутат, уповноважений на те комiтетом, звичайно готує

/(al,."() звiт, коли матерiали комiтету пiдготованi для

винесення на засiдання Бундестагу. До цього звiту, як правило,

входить текст законопроекту iз поправками разом iз початковою

версiєю i великою кiлькiстю пояснювальних матерiалiв.

ПИТАННЯ: Якими правилами регулюється дiяльнiсть комiтетiвг

США:

В обох палатах структура комiтетiв та їхнi процедури

визначаються регламентом. Крiм того, партiї мають власнi правила

щодо процедурних питань дiяльностi комiтетiв (наприклад, якщо

голова комiтету звинувачується у злочинi або iнших вчинках, не

гiдних його посади, партiйна етика вимагає, щоби вiн подав у

вiдставку). Кожен окремий комiтет розробляє свiй власний

регламент, у якому деталiзуються обов'язки i повноваження голови

комiтету, час скликання засiдань, процедури голосування,

передання законопроектiв до пiдкомiтетiв i призначення

працiвникiв апарату.

Великобританiя:

Бiльшiсть правил, якi регулюють дiяльнiсть комiтетiв,

встановлюються i контролюються урядом. Наприклад, уряд обмежує в

часi засiдання тимчасових комiтетiв i зосереджує їх навколо

конкретних питань, встановлюючи регламент часу i кiлькiсть

поправок, якi може розглянути комiтет. Таким чином, уряд

визначає доречнiсть тих чи iнших поправок.

Японiя:

Голова комiтету має повноваження визначати його регламент.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Місцеві органи самоврядування

Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ра­ди народних депутатів та місцеве і регіональне самовряду­вання» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення без­посередньо або через органи, які вони обирають, ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...

Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах

План. 1. Західноєвропейська модель. 2. Американська модель. 3. Японська модель. 4. Скандинавська модель 5. Моделі державного регулювання становлення і розвитку ринкового господарства в нових індустріальних країнах. 6. Державне регулювання економіки східноєвропейських країн в період переходу до ринку Західноєвропейська модель В регулюванні ринку країн Західної Європи можна ви­ділити два періоди: інтенсивного розвитку механізмів дер­жавного регулювання і дерегулювання. В період після “великої кризи” в Західній Європі почали ...