Search:

Парламентськi комiсiї

Iзраїль:

Комiтет Палати (невеликий адмiнiстративний комiтет, який

займається питаннями дiяльностi парламенту) визначає регламент,

який стосуватиметься кожного комiтету i пiдкомiтету.

ПИТАННЯ: Якою мiрою громадськiсть має доступ до дiяльностi

*.,iтетiвг

США:

Бiльшiсть слухань i редакцiйних засiдань у комiтетах є

вiдкритими для публiки, хоча слухання з окремих питань

нацiональної безпеки та оборони за рiшенням членiв комiтету

можуть бути зробленi закритими. Представники громадськостi

беруть участь у слуханнях. Комiтети можуть проводити виїзнi

засiдання у будь-якому мiсцi за межами Капiтолiю.

Угорщина:

Бiльшiсть засiдань комiтетiв є вiдкритими.

Великобританiя:

Бiльшiсть засiдань комiтетiв є вiдкритими. У слуханнях беруть

участь представники громадськостi.

Нiмеччина:

За традицiєю бiльшiсть засiдань вiдбувається за зачиненими

дверима, хоча останнiм часом бiльшого поширення набувають

вiдкритi засiдання.

ПИТАННЯ: Яким чином забезпечується представництво рiзних груп i

фракцiй у комiтетахг

США:

В Сенатi кiлькiсть членiв кожного комiтету i кiлькiсть мiсць,

якi посiдають представники рiзних партiй, визначаються

регламентом Сенату для кожного наступного скликання. У Палатi

Представникiв цi показники визначаються пiд час неформальних

дискусiй мiж керiвниками партiйних фракцiй. Комiтети з широкою

юрисдикцiєю (наприклад, Комiтет з розподiлу бюджетних

асигнувань) налiчують бiльше членiв, нiж iншi, що збiльшує

представництво членiв рiзних партiй у цих комiтетах. В обох

палатах Конгресу бiльшiсть в усiх комiтетах i всi посади голiв

комiтетiв отримує фракцiя бiльшостi. У Палатi Представникiв

керiвництво Dемократичної партiї закрiпило за своєю партiєю

переважну бiльшiсть у деяких ключових комiтетах, наприклад, у

Комiтетi з питань регламенту.

Угорщина:

Керiвнi посади в комiтетах розподiляються мiж представниками

рiзних партiй. Партiї визначають, хто з їхнiх членiв працюватиме

в якому комiтетi. В комiтетах можуть працювати не всi члени

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Адміністративно-правовий режим державного контролю

Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійснення контролю в ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...