Search:

Парламентськi комiсiї

парламенту.

Нiмеччина:

Партiї формують парламентськi фракцiї, до яких має входити не

менше тридцяти трьох депутатiв Бундестагу (5% вiд 656 мiсць

загалом), що належать до тiєї самої партiї або до рiзних партiй,

якi не виступають одна проти одної. Всi фракцiї мають своїх

представникiв у Радi Старiйшин. Рада Старiйшин визначає порядок

обговорення питань i розподiляє мiсця у комiтетах.

Великобританiя:

У тимчасових комiтетах партiї отримують кiлькiсть мiсць,

приблизно пропорцiйну до їхнього представництва в Палатi Громад;

при цьому враховуються фаховi iнтереси окремих членiв. Постiйнi

комiтети за принципом своєї побудови мають бути безпартiйними,

тобто не повиннi мати яскраво вираженої партiйної бiльшостi.

Їхнi члени обираються парламентськими органiзаторами партiй

через Комiтет з виборiв за рекомендацiями уряду i пiд контролем

з боку опозицiйної партiї. У багатьох iнших законодавчих

закладах для призначення членiв комiтетiв застосовується система

чiткого пропорцiйного представництва.

ГЛОСАРIЙ

Законопроект [Bill] - Проект законодавчого акту, який виноситься

на розгляд

Уряд [Government] - За парламентської системи, керiвництво

виконавчої ланки i Кабiнет мiнiстрiв, що контролюються

правлячою партiєю

Редакцiйне засiдання [Mark-up session] - Засiдання комiтету, пiд

час якого проводиться внесення поправок до законопроекту

i голосування з їхнього приводу

Вхiдний контроль [Gatekeeper function] - Заходи, що проводяться

з метою визначити, чи законопроект вартий подальшого

розгляду

Постiйний комiтет [Standing committee] - Комiтет iз постiйною i

чiтко визначеною юрисдикцiєю (У британському Парламентi

цим термiном називають комiтети, що фактично мають

тимчасову юрисдикцiю. Для ясностi вiдповiднi британськi

комiтети надалi називатимемо "тимчасовими" [ad hoc])

Спецiальний комiтет [Select committee] - Комiтет iз тимчасовою

юрисдикцiєю, який часто створюють для вивчення окремої

нової полiтичної проблеми (У британському Парламентi цим

термiном називають комiтети з постiйною юрисдикцiєю.

_______________________________

* У деяких законодавчих закладах комiтети не отримують

законопроект, поки парламент не схвалить свого рiшення щодо

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Адміністративно-правовий режим державного контролю

Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійснення контролю в ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Акти державного управління

1. Вступ. 2.Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління. 3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень. 4.Класифікація актів державного управління. 5.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог. 6.Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного управління. 7.Висновок. 8.Використана література. Розбудова правової демократичної України зумовлює зростання ролі права, оскільки воно створює для цього ...