Search:

Парламентськi комiсiї

повноваженняг

Якi повноваження мають комiтети щодо призначення чи виборiв

службовцiв виконавчої ланкиг

Якi повноваження мають комiтети щодо створення i редагування

законопроектiвг

Для чого законодавчi заклади проводять свої слуханняг Яким

чином вони органiзовуютьсяг

Яким чином комiтети збирають необхiдну iнформацiю та

матерiалиг

Яким чином видається i поширюється iнформацiя про дiяльнiсть

комiтетiвг Хто має доступ до цiєї iнформацiїг

Якими правилами регулюється дiяльнiсть комiтетiвг

Якою мiрою громадськiсть має доступ до дiяльностi комiтетiвг

Яким чином забезпечується представництво рiзних груп

i фракцiй у комiтетахг

ПИТАННЯ: Яким чином законодавчi заклади створюють i лiквiдують свої

комiтетиг Чи мають вони комiтети з постiйною i тимчасовою

юрисдикцiєюг

США:

Створення i лiквiдацiя комiтетiв, або перебудова їхньої

структури, є функцiєю палати, до якої вони належать - Палати

Представникiв чи Сенату. Комiтети Конгресу можуть мати як

постiйну, так i тимчасову юрисдикцiю.

Великобританiя:

Палата Громад створює тимчасовi [ad hoc] комiтети для розгляду

одного або кiлькох законопроектiв. Цi комiтети припиняють свою

дiяльнiсть пiсля того, як завершать розгляд i обговорення

документiв, переданих їм Палатою. Крiм того, Палата Громад також

утворює комiтети зi стабiльнiшою юрисдикцiєю для розгляду

заздалегiдь не визначених законопроектiв i проведення слухань,

пов'язаних з роботою окремих урядових департаментiв

(мiнiстерств). Уряд має iстотнi повноваження у справi створення

комiтетiв i може розпустити будь-який комiтет за своїм бажанням.

Данiя:

Комiтети створюються для розгляду одного окремого законопроекту

i розпускаються пiсля завершення цiєї справи.

Мексика:

Кожна з двох палат призначає 52 постiйнi комiтети. Цi комiтети

iснують протягом трьох рокiв, по завершеннi яких вимагається

пiдтвердження їхнiх конституцiйних повноважень з боку

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Сутність державного регулювання економіки

Найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на економіку англійський економіст Джон М. Кейнс. У 1936 р. він опублікував працю «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», що в ній чітко окреслив коло специфічних макроекономічних проблем, запропонував засадні принципи методології та методики їхнього аналізу, сформулював завдан­ня економічної політики держави. Державне втручання в економіку, державна економічна політика, державне управління економікою З'ясування ролі держави в економіці є предметом ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Форми держави в зарубіжних країнах

План лекції. Форми державного правління. Форми державного устрою 1. Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними і територіальними способами організації влади. Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих державних органів. Однією з сучасних форм державного правління в розвинутих країнах є президентська республіка (США, ряд країн Латинської Америки та ін.). Головні ознаки президентської республіки: 1) ...