Search:

Парламентськi комiсiї

координацiйний комiтет, до якого входять голови майже всiх

постiйних комiтетiв. Цей комiтет вирiшує суперечливi питання

щодо юрисдикцiї постiйних комiтетiв. Постiйнi комiтети,

встановленi Палатою, мають право законодавчої iнiцiативи, але

звичайно поступаються перед урядом i партiйним керiвництвом.

Iзраїль:

Дев'ять iз десяти постiйних комiтетiв спецiалiзуються у

конкретних галузях. Десятий (адмiнiстративний) комiтет, що

зветься Комiтетом Палати, визначає, до якого з постiйних

комiтетiв передати законопроект в разi суперечки щодо його

призначення, або формує склад спiльного комiтету, якщо

юрисдикцiї постiйних комiтетiв певною мiрою перетинаються.

Японiя:

Суперечливi питання юрисдикцiї обговорюються директоратом

комiтетiв, члени якого призначаються Комiтетом з питань

регламенту пiсля кожних парламентських виборiв. Комiтет з питань

регламенту виносить остаточне рiшення в разi конфлiкту.

ПИТАННЯ: Чи утворюються у складi комiтетiв пiдкомiтетиг Якщо так, то

яким чином визначаються i у чому полягають їхнi

повноваженняг

США:

Як у Палатi Представникiв, так i в Сенатi у складi

*.,iтетiв iснують пiдкомiтети. Вони грають особливо

важливу роль у великих комiтетах iз широкою юрисдикцiєю, на

зразок Комiтету Палати Представникiв з розподiлу бюджетних

асигнувань. Пiдкомiтети мають свою чiтко визначену юрисдикцiю i

власний апарат. Голови пiдкомiтетiв обираються на зборах фракцiї

бiльшостi у кожному з комiтетiв. У Палатi Представникiв

законопроект має бути розглянутий пiдкомiтетом перед тим, як

його розглядатиме комiтет у повному складi. Комiтети Сенату

можуть розглядати законопроект, попередньо не передаючи його до

пiдкомiтетiв.

Великобританiя:

Уряд може делегувати постiйним комiтетам право створювати

пiдкомiтети. Як правило, вони призначаються для зiбрання

матерiалiв i проведення окремих слухань. Пiдкомiтети можуть

доповiдати свої висновки безпосередньо на засiданнi Палати без

втручання з боку комiтетiв.

Японiя:

Пiдкомiтети активно використовуються бюджетним комiтетом. Кожен

урядовий департамент (мiнiстерство) закрiплений за певним

пiдкомiтетом, який збирає матерiали, проводить розслiдування i

влаштовує слухання з приводу дiяльностi цього мiнiстерства.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...

Сутність державного регулювання економіки

Найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на економіку англійський економіст Джон М. Кейнс. У 1936 р. він опублікував працю «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей», що в ній чітко окреслив коло специфічних макроекономічних проблем, запропонував засадні принципи методології та методики їхнього аналізу, сформулював завдан­ня економічної політики держави. Державне втручання в економіку, державна економічна політика, державне управління економікою З'ясування ролі держави в економіці є предметом ...