Search:

Парламентськi комiсiї

IНШI ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦIЇ:

У багатьох країнах структура комiтетiв будується вiдповiдно

до органiзацiйної структури урядових мiнiстерств i

вiдомств, що полегшує нагляд за їхньою дiяльнiстю.

У Конгресi США комiтети вiдрiзняються як числом

законопроектiв, що пiдпадають пiд їхню юрисдикцiю, так i

кiлькiстю засiдань.

Великi комiтети з широкою юрисдикцiєю можуть мати

спецiалiзованi пiдкомiтети, тодi як меншi комiтети часто

бувають переобтяженi роботою.

У бiльших комiтетах керiвництво здiйснює порiвняно

слабший контроль над членами комiтету; призначення до таких

комiтетiв розглядаються як менш вигiднi, ефективнiсть

роботи їхнiх членiв може бути меншою. З iншого боку, у

менших комiтетах можуть гострiше проявлятися суперечностi

мiж окремими членами (наприклад, як у Комiтетi Палати

Представникiв з питань регламенту), що ускладнює вибори

керiвництва.

В iталiйському парламентi жорсткий контроль з боку

керiвництва i пропорцiйне представництво iз чiтким

iдеологiчним розмежуванням мiж партiями "*` ) ускладнюють

вирiшення серйозних проблем, що стоять перед законодавчим

закладом, i змушують його працювати вибiрково i

непослiдовно.

У Швецiї сильнi комiтети поєднуються в парламентi iз

сильними партiями. Тут комiтети слугують мiсцем зустрiчi i

переговорiв мiж партiйними експертами вiд усiх зацiкавлених

сторiн.

ПИТАННЯ: Якi повноваження мають комiтети щодо призначення чи виборiв

службовцiв виконавчої ланкиг

США:

Комiтети Сенату, на вiдмiну вiд комiтетiв Палати Представникiв,

розглядають призначенi Президентом кандидатури на посади

мiнiстрiв, iнших службовцiв виконавчої ланки (загалом на понад

3000 iнших посад), та федеральних суддiв. Тодi рекомендацiї

комiтетiв щодо цих кандидатур заслуховуються на пленарному

засiданнi Сенату, причому пiд час голосування Сенат дуже рiдко

не погоджується з рекомендацiями комiтетiв. Особи, призначенi

Президентом, не можуть розпочати виконання своїх посадових

обов'язкiв, не будучи затвердженi Сенатом.

Нiмеччина:

Мiнiстри призначаються з числа членiв Бундестагу; вони

зобов'язанi полишити керiвнi посади у своїх партiях, але

лишаються депутатами парламенту. Комiтети не мають визначених

функцiй в процесi їхнього призначення.

Швецiя:

Залишаючись членами парламенту, мiнiстри також зберiгають

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Акти державного управління

1. Вступ. 2.Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління. 3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень. 4.Класифікація актів державного управління. 5.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог. 6.Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного управління. 7.Висновок. 8.Використана література. Розбудова правової демократичної України зумовлює зростання ролі права, оскільки воно створює для цього ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...

Форми держави в зарубіжних країнах

План лекції. Форми державного правління. Форми державного устрою 1. Форма держави – це сукупність найбільш загальних ознак держави, які зумовлені інституціональними і територіальними способами організації влади. Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами взаємовідносин вищих державних органів. Однією з сучасних форм державного правління в розвинутих країнах є президентська республіка (США, ряд країн Латинської Америки та ін.). Головні ознаки президентської республіки: 1) ...