Search:

Парламентськi комiсiї

керiвнi посади у своїх партiях. У Швецiї, як i в iнших

скандинавських країнах, не iснує чiткого розподiлу на виконавчу

i законодавчу ланки влади; виконавчi службовцi не обираються

окремо i не пiдзвiтнi законодавцям. Комiтети не мають визначених

функцiй в процесi їхнього призначення.

Великобританiя:

Члени Кабiнету мiнiстрiв обираються партiєю бiльшостi. Oарламент

може голосувати за недовiру до окремих мiнiстрiв.

ПИТАННЯ: Якi повноваження мають комiтети щодо створення i редагування

законопроектiвг

США:

Комiтети мають дуже широкi повноваження стосовно законопроектiв,

переданих до них на розгляд. Комiтети, якi отримують

законопроект пiсля його читання на засiданнi палати, можуть

взагалi вiдмовитись вiд ухвалення своєї резолюцiї щодо цього

законопроекту або внести до нього суттєвi поправки. Як правило,

процес обговорення контролюється старшими членами комiтетiв. В

Сенатi пiд час передання певного законопроекту до комiтету може

бути встановлений остаточний термiн, не пiзнiше якого комiтет

має подати свою резолюцiю за цим законопроектом або винести його

на пленарне засiдання Сенату. Голови комiтетiв можуть

вiдмовлятися скликати засiдання своїх комiтетiв, проводити

слухання з конкретного питання, або давати дозвiл на винесення

законопроекту на пленарне засiдання. У такому випадку члени

комiтету абсолютною бiльшiстю голосiв можуть скасувати рiшення

свого голови. Розглядаючи законопроект, члени комiтету або

пiдкомiтету можуть окремо обговорювати, вносити поправки i

голосувати за схвалення його окремих статей або пунктiв.

Процедура таких засiдань, якi називаються редакцiйними,

визначається спецiальними парламентськими нормами. У Конгресi

США бiльшiсть редакцiйних засiдань є вiдкритими. Загалом кажучи,

якщо комiтети отримують законопроект для розгляду перед його

винесенням на пленарне засiдання, це дає їм можливiсть

загальмувати схвалення деяких законопроектiв або взагалi

уникнути його.

Нiмеччина:

Законопроект передається до комiтетiв, якщо цього вимагає хоча б

одна фракцiя; таким чином, вхiдний контроль покладено не на

комiтети, а на парламентськi фракцiї. Кабiнет мiнiстрiв i його

апарат беруть активну участь в процесi розгляду законопроектiв.

Iталiя:

Стаття 72 Конституцiї дозволяє комiтетам схвалювати '

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Місцеві органи самоврядування

Зміст: ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ РАДИ — ОРГАНИ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІНШІ ЛАНКИ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ І САМОВРЯДУВАННЯ ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАНН Я Закон України від 26 березня 1992 р. «Про місцеві Ра­ди народних депутатів та місцеве і регіональне самовряду­вання» визначає місцеве самоврядування як територіальну самоорганізацію громадян для самостійного вирішення без­посередньо або через органи, які вони обирають, ...

Акти державного управління

1. Вступ. 2.Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління. 3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень. 4.Класифікація актів державного управління. 5.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог. 6.Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного управління. 7.Висновок. 8.Використана література. Розбудова правової демократичної України зумовлює зростання ролі права, оскільки воно створює для цього ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...