Search:

Парламентськi комiсiї

слухань (як кажуть у таких випадках - "вмирає в комiтетах").

Органiзацiя слухань: Голови комiтетiв мають повноваження

оголошувати слухання з пропонованих законопроектiв. У слуханнях

беруть участь представники уряду, у тому числi iншi члени

Конгресу i представники виконавчої ланки, якi виступають

першими. Пiсля них комiтет може заслухати додаткових свiдкiв,

заздалегiдь визначених його апаратом (при цьому з ними

попередньо можуть проводитися спiвбесiди). На доповнення до

усного виступу учасники слухань подають до комiтету свої

свiдчення у письмовiй формi. Члени комiтету можуть задавати

запрошеним учасникам запитання, починаючи вiд голови комiтету i

керiвника фракцiї меншостi, i далi за старшинством. Перiод

запитань i вiдповiдей може бути обмежений в часi рiшенням голови

комiтету. Всi слухання обов'язково протоколюються. Комiтети

Конгресу можуть зобов'язати свiдкiв взяти участь у своїх

слуханнях, видавши i надiславши їм повiстку. Стосовно свiдкiв,

якi вiдмовляються з'явитися за повiсткою, може бути ухвалена

спецiальна резолюцiя на пленарному засiданнi палати.

Великобританiя:

Мета слухань: Як правило, бiльшiсть парламентських запитiв

здiйснюється пiд час перiоду запитань i вiдповiдей на пленарному

засiданнi Палати, а не пiд час слухань. Бiльша частина засiдань

комiтетiв проводиться з метою збирання iнформацiї. Свiдками на

слуханнях переважно виступають представники громадськостi, а не

мiнiстри чи iншi державнi службовцi.

Органiзацiя слухань: Голови комiтетiв призначають слухання i

складають перелiк їхнiх учасникiв. Комiтети можуть змушувати

свiдкiв взяти участь у слуханнях, але тi не зобов'язанi

вiдповiдати на запитання.

Японiя:

Мета слухань: Бiльша частина наглядових функцiй парламенту

здiйснюється шляхом слухань у бюджетному *.,iтетi. Кожен мiнiстр

зобов'язаний виступати на слуханнях перед вiдповiдним

пiдкомiтетом бюджетного комiтету i вiдповiдати на будь-якi

запитання стосовно дiяльностi його мiнiстерства.

Органiзацiя слухань: Кожен постiйний комiтет має директорат,

члени якого призначаються Комiтетом з питань регламенту. Посади

у директоратi розподiляються пропорцiйно до представництва

партiй у парламентi. Члени директоратiв разом iз головами

комiтетiв призначають слухання i визначають їхнiх учасникiв.

Iзраїль:

Постiйнi комiтети не мають права зобов'язувати свiдкiв брати

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Акти державного управління

1. Вступ. 2.Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління. 3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень. 4.Класифікація актів державного управління. 5.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог. 6.Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного управління. 7.Висновок. 8.Використана література. Розбудова правової демократичної України зумовлює зростання ролі права, оскільки воно створює для цього ...

Адміністративно-правовий режим державного контролю

Контроль у державному управлінні розглядається як один із важливих його елементів, за допомогою якого забезпечується своєчасність внесення коректив в управлінську діяльність, отримання інформації про реальний стан справ у сфері державного управління, виявлення порушень чинного законодавства та відхилень від установлених стандартів і правил, а також прийнятих управлінських рішень. Під час економічних, політичних і соціальних змін, що відбуваються в Україні, стає очевидною потреба у нових підходах до здійснення контролю в ...

Президент i Верховна Рада України в контекстi закону Про мiсцевi Ради народних депутатiв

Верховна Рада України тринадцятого скликання прийняла в першому читаннi проект закону "Про мiсцевi Ради народних депутатiв", тобто схвалила iдею вiдновлення в Українi єдиної системи рад, яка несумiсна з наявнiстю посади президента - як глави держави i глави виконавчої влади в Українi. Це цiлком зрозумiло, оскiльки у Верховнiй Радi України бiльшiсть становлять комунiсти-соцiалiсти, в програмних документах яких одним iз пунктiв є скасування поста Президента. Враховуючи те, що для скасування поста Президента ...