Search:

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

Величина функціонуючого капіталу збільшилася в 13,33 разів. Маневреність власних оборотних коштів збільшилась на 100%. Коефіцієнт поточної ліквідності перебуває в межах норми (1<K<2). Він характеризує платіжні можливості підприємства, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами й сприятливої реалізації готової продукції, але й продажу у випадку потреби інших елементів матеріальних оборотних коштів.

Нормативне значення коефіцієнта швидкої ліквідності: К>1. Він характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, рівний середньої тривалості одного обороту дебіторської заборгованості. Таким чином, можна говорити про високий фінансовий ризик, пов'язаним з тим, що підприємство не в змозі оплатити свої рахунки. але йде тенденція до збільшення показника (з 1,027 до 1,030). Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом . Нормативне значення: К>0,2. Підприємство платоспроможне на дату складання балансу.

Частка оборотних коштів в активах за звітний період не змінилась

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому варто використати загальний показник ліквідності. Його ріст на 94,32% можна оцінити як сприятливий.

ВИСНОВКИ

По першому розділу можна зробити висновок, що інвестиційна діяльності підприємств проводиться за допомогою багатьох показників діяльності. Крім розглянутих підходів до економічного аналізу (фінансового аналізу й аналізу господарської діяльності) існує також думка інших вчених з даного питання. При цьому думка всіх фахівців в галузі аналізу зводиться до того, що економічний аналіз складається з двох складових: фінансовий аналіз і аналіз господарської діяльності. Для оцінки підсумкового результату діяльності економічного суб'єкта розглядається комплекс показників. У світовій практиці розроблені комплексні системи оцінки ефективності діяльності економічного суб'єкта.

В другому розділі проводилась розрахункова робота за своїми варіантами. Зробивши факторний аналіз виробничо-господарський діяльності підприємства, прийшли до висновку що підприємство знаходиться в задовільному стані.

По третьому розділу можна зробити висновок, що підприємство працює нормально. Показники фінансового стану та показники ліквідності дуже сприятливі. Вертикальний та горизонтальний аналіз проведений на підставі форми №1 та форми №2, показав, що підприємство дуже добре розвивається, і є перспективи розвитку в майбутньому.

ДОДАТОК А

Найменування показника / Одиниця виміру

План

Факт

     

2

9

Абс. Відх.

Відн.відх.

темп приросту

Обсяг продукції (виторг від реалізації) у фактичних цінах, тис. грн.

3050

3550

500

116,3934

16,39344262

Обсяг продукції при плановій структурі й планових цінах, тис. грн.

3020

3350

330

110,9272

10,92715232

Обсяг продукції при фактичній структурі й за плановими цінами, тис. грн.

3035

3370

335

111,0379

11,03789127

Собівартість продукції, тис. грн.

2550

2980

430

116,8627

16,8627451

Матеріальні витрати, тис. грн.

1120

1400

280

125

25

Матеріальні витрати за планом, перелічені на фактичний випуск продукції, тис. грн.

1070

1350

280

126,1682

26,1682243

Матеріальні витрати по планових нормах і планових цінах на фактичний випуск продукції, тис. грн.

1090

1380

290

126,6055

26,60550459

Матеріальні витрати фактично за плановими цінами, тис. грн.

1095

1385

290

126,484

26,48401826

Фонд оплати праці, тис. грн.

850

945

95

111,1765

11,17647059

Амортизація, тис. грн.

345

395

50

114,4928

14,49275362

Інші витрати, тис. грн.

235

240

5

102,1277

2,127659574

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

3450

3950

500

114,4928

14,49275362

Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис. грн.

2150

2550

400

118,6047

18,60465116

Середньорічна вартість діючого встаткування, тис. грн.

1920

2120

200

110,4167

10,41666667

Кількість відпрацьованих станко-змін

12550,3

13200,5

650,2

105,1808

5,180752651

Коефіцієнт змінності

1,98

2,08

0,1

105,0505

5,050505051

Коефіцієнт завантаженості встаткування в плині зміни

0,69

0,66

-0,03

95,65217

-4,347826087

Середньооблікова чисельність працівників, чіл.

105

115

10

109,5238

9,523809524

Загальна кількість відпрацьованих людино-днів працівниками

27615

30705

3090

111,1896

11,18957089

Загальна кількість відпрацьованих людино-годин працівниками

204351

236428

32077

115,697

15,69701151

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Подібні реферати:

Аналіз інвестиційної діяльності підприємств

ВСТУП Однієї з найбільш гострих проблем сучасної України залишається досягнення стабільного економічного росту. У числі факторів, щороблять безпосередній вплив на динаміку економічного розвитку, безсумнівно, належить інвестиційній сфері. Інвестиції торкаються самих глибинних основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасній ситуації інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу України зі стану хронічної економічної кризи, здійснення структурних зрушень у ...

Ринок капіталу та його складові

Вступ Гарантія незалежності держави – ефективна національна економіка, яка вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки. Говорячи про капітал, потрібно відзначити, що в будь-який момент часу існують одні юридичні і фізичні особи, у яких є деякий надлишок фінансових коштів, і інші - у яких їх не вистачає. Для нормального розвитку економіки постійно потрібні мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ...

Економічна сутність санації підприємств, передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації підприємств

Заходи щодо оздоровлення фінансової системи України можуть дати позитивні наслідки тільки за умови санації фінансів базової лан­ки економіки — підприємств та організацій. Нині в Україні спостерігається стійка тенденція збільшення кіль­кості фінансове неспроможних підприємств (у 1993 p. збитковим було кожне дванадцяте підприємство, в 1994 p. — кожне дев'яте, в 1995 p. — кожне п'яте, в 1996 p. — кожне третє, а в 1997 та 1998 pp. — понад 50 відсотків підприємств були збитковими). Сума збитків, одержаних ними протягом ...