Search:

Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

Реферати » Підприємництво » Розвиток підприємництва в Україні. Ринкове оточення підприємців

Тематичний план семінару

Поняття підприємництва. Умови, функції та принципи підприємництва.

Моделі переходу до ринкової економіки.

Мале підприємництво в країнах з розвинутою ринковою економікою.

Розвиток малого підприємництва в України. Форми підприємницької діяльності.

Інфраструктура ринку. Малі підприємства в системі ринкових відносин.

Фінансово-кредитне забезпечення малого бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів.

Податкова система і малий бізнес.

Розвиток малого бізнесу – найголовніший фактор економічного зростання регіону.
Мале підприємництво в країнах з розвиненою ринковою економікою

Світовий досвід розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою засвідчує, що частка малих та середніх підприємств у загальній кількості змінюється по країнах від 94% у Великобританії, до 99,9% у Франції. В усіх розвинутих країнах малі підприємства вже давно оформилися в самостійні структурні підрозділи малого бізнесу. Вони зайняті виготовленням продукції невеликих серій, сезонного попиту, - виробляють деталі, вузли, компоненти для великих підприємств.

Розглядаючи роль і місце малого підприємництва в економіці держави, можна його образно порівняти з військовою системою. Великі підприємства – це “танки”, роль яких здійснювати прориви у вирішенні стратегічних проблем, а малі підприємства – це “піхотинці”, які мають заповнити певну територію і вирішувати тактичні проблеми.

В середині 80-х років в США на малий бізнес припадало 63% всіх зайнятих, 45% сукупних активів, 34,9% чистого доходу. Лише в промисловості тут функціонує близько 2 млн. малих підприємств. В промисловості Японії діє 6,5 млн. малих підприємств, на яких зайнято близько 40 млн. чоловік, або понад 30% загальної чисельності зайнятих. У країнах ЄС на малих підприємствах працює приблизно половина всього самодіяльного населення. Відчутна роль малого бізнесу і в галузі науково-технічного прогресу. невеличкі науково-пошукові фірми вже давно перетворилися у важливий фактор НТП.

В ринковій економіці підприємства малого бізнесу вважаються гнучкими, маневреними та ефективними з огляду на витрати, вони в своїй діяльності в основному наближені до споживачів (виробництво, торгівля, послуги), спроможні швидко реагувати на зміни попиту і враховувати побажання клієнтів. Створюючи значну кількість робочих місць і займаючи вагому частку у виробництві валового внутрішнього продукту (ВВП), мале підприємство утворює ядро гарантованої зайнятості більшої частини населення, забезпечує їм добробут і відіграє політично-стабілізуючу роль у суспільстві.

Загальний стан розвитку малого і середнього підприємництва (МСП) в найбільш економічно розвинутих країнах світу характеризується такими даними:

Кількість МСП

(тис. од.)

Кількість МСП на 1000 осіб насел.

Зайнято в МСП

(млн. осіб)

Частка МСП у загальній кількості зайнятих

Частка МСП у ВВП (%)

США

19 300

74

70,2

54

50-52

Італія

3 920

68

16,8

73

57-60

Японія

6 450

50

39,5

78

52-55

Великобританія

2 630

46

13,6

49

50-53

Країни ЄС

15 770

45

68,0

72

63-67

Німеччина

2 290

37

18,5

46

50-54

Франція

1 980

35

15,2

54

55-62

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Санація підприємств

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і пере­кладається як оздоровлення чи лікування. У Фінансовому слов­нику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності. Зви­чайно здійснюють санацію через структурну перебудову вироб­ництва, зокрема через зміну номенклатури продукції, подрібнен­ня підприємства, зміну ринків збуту, злиття підприємства, що є на грані банкрутства, з більш потужними, випуск ...

Стратегія щодо конкурентів

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами. В якості засобів в конкурентній боротьбі для ...