Search:

Функції держави

5. Забезпечення людей обов'язковими товарами. Товари (пра­вила поведінки), які держава зобов'язує людей використовувати (додержуватися), називаються обов'язковими товарами. Важли­вим аргументом на користь державного втручання в економіку є відома істина, що людина здатна діяти всупереч власним ін­тересам (наприклад, люди курять, уживають надмірну кількість алкоголю, порушують правила дорожнього руху, споживають шкідливі для здоров'я продукти тощо). Погляди, згідно з якими державне втручання необхідне, оскільки державі найліпше відо­мо, що саме є корисним для людини, називаються патерналістськими. Прихильники патерналізму вважають, що «залишені на­призволяще» люди здатні шкодити не тільки собі, а й іншим членам суспільства.

Реалізація економічних функцій держави здійснюється через механізм бюджетної, фіскальної, грошово-кредитної, структур­ної, інвестиційної, цінової, соціальної, зовнішньоекономічної та інших напрямків соціально-економічної політики.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні

Ідея громадянського суспільства заснована на необхідності ефективного регулювання взаємовідносин людини з політичною владою, суспільства з державою. Будь-яка політична влада, особливо державна, якими б не були її соціальна природа і мотивація дій, має тенденцію до розширення своїх повноважень і встановлення тотального контролю над суспільством. З метою протидіяти цій тенденції і для обмеження державного свавілля людство напрацювало низку теоретичних і практичних засобів, до яких відносяться, зокрема, ідеї правової держави і ...

Сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування

План Порядок формування Рад. Функції Ради. Загальна компетенція Рад. Повноваження в галузі бюджету і фінансів. Повноваження щодо забезпечення законності прав, свобод і законних інтересів громадян. Ради народних депутатів формуються з депутатів, обраних відповідно до Закону України “Про вибори депутатів місцевих Рад народних депутатів України”. Рада вважається правомочною за умови обрання не менш як трьох чвертей депутатів від встановленої Радою попереднього скликання кількості депутатських мандатів. Строк повноважень Рад – ...

Основні теорії виникнення теорії держави і права

План. 1. Держава – базовий інститут політичної системи. 2. Теорії походження держави і права. 1. Держава – базовий інститут політичної системи. В літературі дається різне пояснення терміну “держава”. Синонімами даного слова є терміни: “країна”, “народ”, “суспільство”, “вітчизна”. Але одним із таких визначень є таке як: Держава – це апарат, механізм, який захищає інтереси населення певної території, регулює відносини між членами суспільства, зокрема за допомогою примусу. Держава, поширює свою владу на всіх, хто живе на її ...