Search:

Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

Реферати » Економічна теорія » Виробництво і його чинники. Суспільний продукт

Зміст

 

стор

Вступ

3

1. Поняття і місце виробництва у функціональній економічній системі. Основні форми виробництва

4

2. Чинники виробництва

11

3. Оптимальна комбінація і ефективність використовування чинників виробництва

17

4. Суспільний продукт, його вартісна структура

23

5. Стадії суспільного продукту

28

Висновок

31

Література

32

Доповнення до курсової роботи

33

Вступ

Виробництво - це доцільна діяльність людей, направлена на задоволення їхніх потреб. У цьому процесі взаємодіють основні чинники виробництва - праця, капітал, земля, підприємництво. Результатом виробництва є утворення матеріальних і нематеріальних благ, що задовольняють людські потреби. Для розуміння закономірностей виробництва досліджують категорії потреб, блага і чинників виробництва.

Процес виробництва здійснюється не ізольованими суб'єктами господарства, а в суспільстві, в системі суспільного розподілу праці. Навіть окремий ремісник або фермер, вважаючи, що діє повністю незалежно, насправді пов'язаний тисячами господарських ниток з іншими людьми.

В результаті суспільного виробництва створюється суспільний продукт, який у своєму вираженні проходить ряд взаємозв'язаних стадій: виробництво, розподіл, обмін і споживання.

У курсовій роботі розглянуто особливості суспільного виробництва, його чинники. Розкривається поняття суспільного продукту.

1. Поняття і місце виробництва у функціональній економічній системі. Основні форми виробництва

На якому б ступені історичного розвитку не знаходилося людське суспільство, люди, щоб жити, повинні мати їжу, одяг, житлові та інші матеріальні блага. Необхідні людині засоби існування повинні бути вироблені. Їх виготовлення створюється в процесі виробництва.

Виробництво - процес впливу людини на природу з метою створення матеріальних благ і послуг, необхідних для розвитку суспільства. Історично воно пройшло тривалий шлях розвитку від виготовлення простих продуктів до виробництва складних технічних систем, гнучких переналагоджуваних комплексів, обчислювальних машин. В процесі виробництва не тільки змінюється спосіб і вид виготовлення благ і послуг, але відбувається етичне вдосконалення самої людини.

Розрізняють матеріальне і нематеріальне виробництво. Перше включає галузі по виробництву матеріальних благ/послуг (промисловість, сільське господарство, будівництво, комунальне господарство, побутове обслуговування і т. д.). Нематеріальне виробництво пов'язане з виробництвом (наданням) нематеріальних послуг і створенням духовних цінностей (охорона здоров'я, освіта і т. д.). Це два взаємозв'язані види виробництва, причому одне без іншого існувати не може. Співвідношення між ними припускає гармонійний розвиток суспільства. В процесі виробництва в початковій основі формується економічне зростання, яке в масштабах загальнонаціонального розвитку перетворюється на один з головних макроекономічних показників.

Таким чином, в будь-якому суспільстві виробництво служить у кінцевому разі задоволенню потреб. Потреби - це потреба в чому-небудь необхідному для підтримки життєдіяльності окремої людини, соціальної групи або суспільства в цілому. Потреби виступають внутрішнім імпульсом активної виробничої діяльності. Саме вони зумовлюють спрямованість розвитку виробництва.

Спочатку, в первісному суспільстві, майже вся життєдіяльність людини зводилася до розвитку матеріального виробництва, без чого неможливо було підтримувати вкрай низький рівень споживання матеріальних благ. На подальших ступенях розвитку людського суспільства і виробництва з'являються інтелектуальні потреби, росте об'єм і ускладнюється структура споживання, підвищується рівень життя людей. В умовах досконалого високорозвинутого індустріального виробництва людство отримало можливість задоволення в значній мірі всіх видів потреб, що склалися: матеріальних, духовних і соціальних.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Подібні реферати:

Поняття і види інфляції

Зміст Вступ Розділ 1. Поняття інфляції. Розділ 2. Причини інфляції. Розділ 3. Види інфляції. Розділ 4. Інфляційні наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Додаток. Список використаної літератури. Мочерний С. “Основи економічної теорії”. – Київ: 1997 с. 100-107. Воробйов Є.М. “Економічна теорія”: - Київ – Харків: 2001 Климко Г.Н., Несторенко В.Н. “Основи економічної теорії”, - Київ, 1999 Будаговська С. “Мікроекономіка і макроекономіка”: - Київ, 1998 Загорський В.С. “Ринок цінних паперів” – Львів: Львів, 1995 ...

Підприємство (фірма) – основна ланка економіки

План Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості. Умови виникнення і діяльності підприємств. Закон України “Про підприємства в Україні”. Фонди підприємств і показники їх ефективності. 1. Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними ...

Пакет завдань з курсу ОЕТ

Завдання 1. Скласти блок-схему і табличний документ для розв’язування економічної задачі згідно з варіантом. Рівень К механізації виробництва обчислюється за формулою де n- кількість видів продукції; Nі – кількість i-го виду продукції; tі- норми витрат ручної праці на одиницю i-го виду продукції, tpi-норми витрат ручної праці на одиницю i-го виду продукції. Вхідна інформація : n=9 видів продукції. Nі = {10, 9, 6, 3, 4, 2, 7, 6, 6.5} тис. шт. tі = { 2, 2.5, 3, 1.2, 0.8, 1.2, 3, 1.8, 0.7} тис. шт.; tpi = {0.4, 1, 0.4, 0.5, ...