Search:

Фонди підприємства

5. З поняттям «фонди» пов'язано багато важливих економічних категорій — фізична і моральна зношеність фондів, амортизація ос­новних фондів, кругооборот і оборот фондів тощо.

2. ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Основні виробничі фонди є частиною матеріально-речових елементів виробництва, яка у вигляді засобів праці бере участь у багатьох виробничих циклах, частинами перено­сить свою вартість на готовий продукт, зберігаючи при цьому в процесі використання свою натуральну форму

За натурально-речовим складом основні виробничі фонди не­однакові (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація основних виробничих фондів

Не всі елементи основних фондів виконують од­накову роль. Одні з них беруть безпосередню участь у виробничому процесі (машини, верстати тощо) і тому їх називають активними.

Інші (наприклад, будівлі) — лише непряму участь і тому дістали на? зву пасивних. Безумовно, продуктивність основних виробничих фондів залежить від частки активної частини.

Основні виробничі фонди можна оцінювати в натуральних і вар-* тісних показниках.

Натуральні показники використовують для розрахунку вироб­ничих потужностей, визначення технічного рівня основних фондів.

Вартісні показники необхідні для обліку динаміки їхнього роз­витку, обчислення зношеності, нарахування амортизації, розрахунку собівартості продукції, рентабельності підприємств.

ЗНОС ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ

Основні виробничі фонди не вічні, вони зношуються. Існу­ють два види зносу — фізичний і моральний.

Фізичний знос—це матеріальне зношування машин, інстру­ментів, будинків і споруд та інших засобів праці за час їхнього функціонування в процесі виробництва або невикористання

Фізичний знос є наслідком виробничих навантажень, впливу ат­мосферних умов, змін у будові матеріалу, з якого виготовлено зна­ряддя праці тощо.

У результаті фізичного зносу засоби праці втрачають частину своєї вартості. В економічному значенні фізичний знос є частиною вар­тості засобів праці, яку вони переносять на вироблюваний продукт тією мірою, якою втрачають споживну вартість.

Величина фізичного зносу засобів праці залежить від ряду чин­ників: якості матеріалів, з яких вони виготовлені, ступеню наванта­ження (кількості змін роботи на добу, тривалості змін, інтенсивності роботи тощо); кваліфікації працівників, своєчасного проведення ог­лядів і ремонту техніки; захисту від впливу атмосферних умов тощо.

Основні фонди, які не використовуються, також зношуються в результаті дії сил природи.

Фізичний знос Ф3 визначають обстеженням фактичного техніч­ного стану об'єкта, аналізу строків служби або порівняння вартіс­них величин за формулою

де Тф Тн — відповідно фактичний строк експлуатації та нормативний строк служби (амортизаційний період), у роках.

Розмір фізичного зносу у вартісному вираженні визначають зістав­ленням суми амортизації на певне відновлення вартості об'єкта ос-; повних фондів.

Моральний знос основних фондів —- це передчасна втрата основними фондами їхньої вартості або зменшення її

Передчасною вона є тому, що відбувається до закінчення норма­тивного строку служби засобів праці. Припустімо, верстат розрахо­ваний на 10 років використання. А моральний знос виявляється рані­ше цього строку.

Є два види (дві форми) морального зносу.

При першій формі відбувається підвищення продуктивності праці у сфері виробництва засобів праці. Це призводить до знижен­ня витрат праці на відтворення основних фондів. Зниження вартості засобів праці примушує здійснювати переоцінку основних фондів. Іншими словами, зменшується вартість основних фондів. Величину цієї форми морального зносу можна обчислити за такою формулою:

де Мз1 — моральний знос першої форми; Фпв, Фвв — відповідно первісна і відновлювальна вартість основних фондів.

Зауважимо, що первісна вартість основних фондів показує ту їхню вартість, яка була до моменту морального їх зносу. А відновлюваль­на вартість основних фондів становить їхню вартість (величину) після морального зносу (тобто відбулась переоцінка основних фондів за тими цінами, які встановилися після зниження вартості основних фондів внаслідок підвищення продуктивності праці в промисловості, де створюються засоби праці). Формула показує втрату вартості в результаті морального зносу основних фондів. І При другій формі морального зносу з'являються нові засоби праці, які мають більш високі конструктивні характеристики і експ­луатаційні якості. Іншими словами, нові засоби праці мають вищу продуктивність. З появою таких засобів праці є два шляхи, які виз­начають використання старих засобів праці: їх треба модернізувати, тобто підвищити їхню продуктивність до рівня нових засобів праці; в разі неможливості модернізації старі засоби праці вилучаються з основних фондів. Безумовно, при цьому виникають певні втрати.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Предмет економічної теорії

1. У якій з відповідей найповніше розкрито предмет економічної теорії: а) це наука, що вивчає виробничі відносини у їх взаємодії з розвитком продуктивних сил; б) це наука, що вивчає закони, які управляють виробництвом і розподілом матеріальних благ; в) це наука, що вивчає закони розвитку економічних систем. 2. Яке положення не характеризує ризикові підприємства: а) такі підприємства не повертають вкладених у них інвестором коштів і не виплачують відсотків; б) інвестор отримує право на всі інновації та засновницький ...

Роль іноземних інвестицій в економіці України

План роботи: Вступ. Стор. 3 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Стор. 4 Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Стор. 4 Економічний зміст, мета та завдання економічної діяльності. Стор. 7 Форми руху капіталу та інвестицій. Стор. 9 Інвестиційна стратегія та перспективна спрямованість інвестиційної діяльності. Стор. 11 Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі. Стор. 13 Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі. ...

Ринкова система і організація підприємництва

Ринкова система і організація підприємництва Ринкова система і важливі питання економіки. Суб’єкти ринкової економіки. Приватизація і її форми. Література, тести, контрольні питання. Ринкова система і важливі питання економіки. Ринкова система – це система вільної підприємницької діяльності. Вона охоплює питання: Скільки товарів і послуг необхідно виробляти. Що треба виробляти. Як треба виробляти продукцію. Куди і кому реалізувати продукцію. Як удосконалювати виробництво. Ринкова система – це механізм зв’язку попиту і ...